Radni Gminy Kuźnia Raciborska stawiają na rozwój sportu

0

Warunki i tryb wspierania finansowego sportu kwalifikowanego to temat, nad którym debatowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Kwestia współfinansowania sportu kwalifikowanego już od samego początku obrad wznieciła burzliwą dyskusję. Bo to, że istnieje potrzeba wspierania amatorskiego sportu, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Problemem jest tylko to, na jakich zasadach ta pomoc ma się opierać i kto będzie odpowiedzialny za przyznanie dotacji temu czy innemu klubowi sportowemu.

- reklama -

Dotychczas przy przyznawaniu dotacji dla poszczególnych klubów sportowych zasięgano opinii Rady Sportu, w skład której wchodzi 11 osób. Do głównych zadań Rady – zgodnie z zarządzeniem burmistrza z 4 kwietnia 2007 r. należy m. in. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, współtworzenie gminnego kalendarza imprez, a także opiniowanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rada Sportu – zgodnie z regulaminem – nie ma jednak mocy prawnej, by przyjmować wnioski, czy też decydować o dotacji, dlatego też wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska w imieniu radnych klubów "Wspólna Gmina" i "RAZEM dla Gminy" zaproponowała, aby o przyznaniu dotacji, współdecydowały wnioski zaopiniowane także przez Komisję Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji. – Uważam, że Rada Sportu powinna przedstawiać swoje opinie właśnie tej Komisji – mówiła w czasie sesji radna Chroboczek-Wierzchowska. Ze stanowiskiem wiceprzewodniczącej polemizował z kolei sołtys Starej Kuźni – Mariusz Brześniowski, twierdząc, że kompetencja opiniodawcza powinna należeć wyłącznie do Rady Sportu.

– Rada Sportu, to organ doradczo-opiniujący, wywodzący się głównie ze środowiska sportowego. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, żeby jakikolwiek problem dotyczący klubu sportowego, Rada Sportu zaopiniowała negatywnie – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona, który zwrócił uwagę na inny problem: Rada Sportu nie ma wglądu do gminnego budżetu. – Może się okazać – kontynuował przewodniczący – że wszystkie opinie będą pozytywne, ale – niestety – część z nich może być ponad możliwości budżetu. Ponadto, radny wyraził jeszcze jedną wątpliwość: czy decydującą rolę w pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego wniosku ma odgrywać zaproponowana Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji, która zajmuje się tym problemem, czy Komisja Budżetu, która jest bliżej finansów.

Niepewność burmistrz Rity Serafin wzbudzały jeszcze działania, tyczące podziału środków. Czy w przypadku dwóch różnych opinii nie dojdzie do tzw. przeciągania. Obawy burmistrz rozwiał przewodniczący Wrona: – Nie będzie przeciągania. Zakładam w 99 %, że opinia Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji będzie zgodna z opinią Rady Sportu.

Po dość długiej dyskusji, radni jednogłośnie podjęli decyzję, że dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, na wniosek klubu sportowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji.

Organizacje sportowe, chcące starać się o pozyskanie funduszy, powinny kierować swe wnioski bezpośrednio do burmistrza.

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie w zakresie projektu, obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:
– zatrudnienia instruktorów, trenerów, masażystów i lekarzy oraz gospodarzy obiektów,
– zakupu sprzętu sportowego,
– szkoleń instruktorskich i trenerskich,
– wynajmu obiektów sportowych.

Dotacja obejmować będzie także utrzymanie, remont oraz modernizację obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, jak również udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:
– organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy – opłaty sędziowskie, obsługa techniczna obiektu,
– finansowania opłat startowych i innych kosztów związanych z współzawodnictwem sportowym,
– ubezpieczenia zawodników i zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej,
– pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe,
– udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów,
– zakupu wody mineralnej.

Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
– wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
– wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
– transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
– zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
– zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
– koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here