Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu odbyły się uroczystości z okazji jutrzejszego święta. Zobacz fotorelację.

Przybyłych gości – dyrektorów, nauczycieli, uczniów – przywitała dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych, a więc dyrektor -Jacek Kąsek i zastępca dyrektora – Katarzyna Dedek. Wśród obecnych byli również starosta raciborski – Adam Hajduk, wicestarosta – Andrzej Chroboczek, poseł Henryk Siedlaczek, przewodniczący Rady Powiatu – Norbert Mika.

- reklama -

 

 

Składając życzenia wszystkim nauczycielom – zarówno już tym emerytowanym jak i obecnym – starosta Adam Hajduk przyznał, że młodzież raciborskich szkół ma wspaniałą kadrę pedagogiczną. – Jej ciężka praca przynosi wspaniałe owoce – bardzo dobre wyniki uczniów na rozmaitych konkursach – mówił Hajduk.

 

 

Głos zabrał również poseł Henryk Siedlaczek. – Cieszę się, że mogę brać udział w tej wspaniałej uroczystości. Wszystkim nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego – podkreślał poseł. W swojej wypowiedzi wspomniał, jak ważna, a zarazem trudna jest praca nauczyciela.

 

Z kolei Jan Bochenek – zastępca dyrektora Delegatury w Rybnik Śląskiego Kuratorium Oświaty, składając życzenia, przypomniał zgromadzonym, że praca pedagoga to jest nieustanny dialog nauczuciela z uczniem.    

 

Głównym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Starosty Raciborskiego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Wpierw jednak została wręczona Nagroda Kuratora Oświaty. Przyznano ją Jolancie Dębińskiej-Banak.

 

Dyrektorzy typowani do Nagrody Starosty Raciborskiego:

 

 

Konopnicka Ewa – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
Skutecznie promuje szkołę w środowisku lokalnym, pozyskuje sponsorów na realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Pozyskała nowoczesne wyposażenie gabinetów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Z jej inicjatywy budynek szkolny dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych – zainstalowano platformę schodową oraz wyremontowano toalety.

 

Janowski Sławomir – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu
Wzbogaca placówkę w sprzęt dydaktyczny, poszerza ofertę dydaktyczną: jest jednym z autorów utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku: automatyka i robotyka; przeprowadził kompleksową modernizację kotłowni oraz termomodernizację całego obiektu. Aktywnie uczestniczy w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem kolejnych etapów reformy oświaty. Dba również o jak najlepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

 

Sochacki Zenon – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
W tym okresie dał się poznać jako dobry organizator. Przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wprowadził wiele innowacji ułatwiających pracę nauczycieli np. stworzenie pracowni multimedialnych. pracowni symulacyjnej ,.Symulac jiui ł-inna Ubezpieczeniowa", modernizację sal lekcyjnych, komputeryzację sekretariatu szkoły.

 

Kąsek Jacek – dyrektor  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w Raciborzu
W trakcie pełnienia funkcji dał się poznać jako dobry menadżer i organizator. Wspólnie z organem prowadzącym przeprowadził następujące remonty: rozdzielnicy głównej budynku ZSB oraz modernizację instalacji elektrycznej i robót budowlano – remontowych na II piętrze oraz tablicy TG-2 na parterze szkoły.

 

Nauczyciele typowani do Nagrody Starosty Raciborskiego:

 

 

Alina Lach – Kapuśniak – nauczyciel historii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Przygotowała uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Pałace i zamki śląskie". Jej uczennica, Maria Stuchła zajęła I miejsce w finale w 2007 r., a uczennica Iwona Grud zakwalifikowała się do finału tego Konkursu w 2008 r.

 

Elżbieta Kilijan – nauczyciel biologii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Przygotowała uczniów do udziału w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Jej uczennica, Karolina Pater uzyskała tytuł finalisty tej Olimpiady na szczeblu centralnym.

 

Irena Krawczyk – nauczyciel języka niemieckiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Przygotowała uczniów do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Jej uczennica, Natalia Cyfka uzyskała tytuł finalisty tej olimpiady na szczeblu centralnym.

 

Marcin Cyran – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Mianowany do tytułu „Nauczyciel Roku 2008" w konkursie „Głosu Nauczycielskiego". Na szczególną uwagę zasługuje jego projekt filmowy „Eine Kleine Masakra" oraz działalność w zespole muzycznym „Bunkier".

 

Ewa Lewandowska – trener pływania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Od 2005 r. trenerka 2 zawodniczek, które odniosły znaczące sukcesy w zawodach pływackich. Współorganizatorka wielu imprez pływackich na szczeblu ogólnopolskim: MP w pływaniu. MP Szkół Sportowych w Pływaniu. Prowadząca zgrupowania sportowe i obozy narciarskie dla zawodników szkoły. Sędzia pływacki; ratownik VOPR. V-ce Prezes Ogniska TKKF „Rafako" w Raciborzu.

 

Joanna Depta – Ładak – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz biologii w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

W celu poprawy jakości pracy szkoły opracowała i wdrożyła program edukacyjny z biologii w Technikum Uzupełniającym Nr 2 dla Dorosłych, opracowała i wdrożyła dwa programy edukacyjne do zajęć pozalekcyjnych z biologii dla uczniów pragnących przystąpić do matury z tego przedmiotu, opracowała i wdrożyła program edukacyjny do zajęć pozalekcyjnych.

 

Krystyna Parma – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

W 2007 r. przygotowała uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 do udziału w eliminacjach okręgowych, a następnie do Finału Centralnego XXXVII edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia" w Toruniu, gdzie zdobyli tytuły laureatów.

 

Ewa Pośpieszny – nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu

Od lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca z trudną młodzieżą klas zasadniczych rolniczych, osiągając bardzo dobre wyniki zwłaszcza z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jest również egzaminatorem części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wzorowo organizuje przebieg egzaminu w szkole.

 

Andrzej Biskup – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Jego uczniowie są laureatami okręgowych konkursów recytatorskich i wokalnych. Jest twórcą widowiska słowno – muzycznego: „Racibórz w ośmiu obrazach", wpisującego się w Jubileusz 900 – lecia miasta (premiera w listopadzie 2008 r.).

 

Bernard  Grzesiczek – nauczyciel biologii w Zespole  Szkól  Mechanicznych w Raciborzu

Corocznie przygotowuje obchody Dnia Ziemi. Jest współorganizatorem Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (IV edycje). Współkoordynator corocznej akcji „Sprzątanie Świata", jest koordynatorem programów europejskich.

 

Teresa Okaj – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Aktywnie kreuje życie kulturalne szkoły i miasta. Skutecznie potrafi zachęcać młodzież do krzewienia szeroko pojętej kultury, do kultywowania tradycji i obyczajów śląskich. Jest pomysłodawcą i wraz z uczniami i ich rodzicami wykonawcą Szkolnej Izby Regionalnej.

 

Czesław Kuzdrowski – nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Dba o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, prowadzi szkolenia dla uczniów klas pierwszych z zakresu bhp. Angażuje się w pracach komisji egzaminacyjnych przy zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach oraz posiada Certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarząd/ania.

 

Aleksandra Piwowar – nauczyciel zawodu krawiec i bibliotekarz w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Przez cały okres będąc nauczycielem zawodu organizowała swoje stanowisko pracy poprzez wykonywanie pomocy dydaktycznych do pracowni krawieckiej, w latach 2004 -2006 organizowała od podstaw bibliotekę szkolną, a także w roku szkolnym 2007/2008 dostosowała pracownię krawiecką do potrzeb nauczania w niej uczniów z upośledzeniem umysłowym.

 

Hanna Nitefor – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

Corocznie organizuje pobyt uczniów na „Zielonej Szkole", pozyskuje sponsorów na częściowe lub pełne opłacenie ich wyjazdu. Corocznie aktywnie uczestniczy w pracach nad przygotowaniem Biesiady Śląskiej Szkół Specjalnych „Bajtel Gala".

 

Artur Krawiec – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – koordynator w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu

Jest autorem programu własnego „Gimnastyka korekcyjne – kompensacyjna w wieku przedszkolnym". Od września 2007 r. pełni funkcję koordynatora gimnastyki korekcyjnej w powiecie raciborskim. Współpracuje z lekarzami – ortopedami – przy badaniach wad postawy swoich wychowanków.

 

Ewa Wawoczny – nauczyciel warsztatów dziennikarskich z Młodzieżowego Domu Kultury

Nauczyciel o nieprzeciętnej kreatywności i sumienności, cechujący się bogatym warsztatem merytorycznym. Wraz z podopiecznymi z koła dziennikarskiego Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu wykreowała postacie filmu przygodowego pt: „Tajemnica raciborskiego zamku" i „Królestwo w przeszłości", nawiązujących do postaci historycznych Raciborza oraz legend i podań z nimi związanych. W 2007 r. powstały kolejne 2 filmy przygodowe pt. „Sekret starej księgi" i „Zagubieni w przyszłości". W 2008 r. powstał kolejny film „Przepowiednia".

 

Beata Kołodyńska – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

Jest autorką i realizatorką programów terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W ramach tych zainteresowań współprowadzi Klub Przyjaźni – program dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Pracuje również z dziećmi zdolnymi, które mają specjalne potrzebyu na które nie zawsze potrafi opdowiedzieć szkoła i rodzina.

 

Na końcu zostały wręczone nagrody dyrektora ZSB w Raciborzu otrzymali: Katarzyna Dedek, Katarzyna Betnerowieź, Bogusława Migas, Danuta Pawlas-Lokaj, Magdalena Sczyrba, Elżbieta Szramek, Joanna Toniarz, Renata Wochnik, Andrzej Gaj, Andrzej Kuc, Jerzy Lekki, Piotr Parys.

 

 

Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSB.

 

 

/KJ/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here