ZSM, ZSE, ZSZ, ZSBiRR bardziej atrakcyjne

0

Dzięki projektowi „Inwestycja w przyszłość…”, który jest wart prawie milion zł, 800 uczniów raciborskich szkół będzie objętych dodatkowymi kursami, zajęciami pozalekcyjnymi i doradztwem zawodowym.

Rada Powiatu na listopadowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy" będzie realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 954 417,30 zł, w tym 800 937,30 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 12 000 zł wkład własny pieniężny i 141 480 zł wkład własny niepieniężny. Projekt zajął trzecie miejsce na liście rankingowej w województwie śląskim.

- reklama -

 

– Gratuluję tego projektu. To wielka sprawa. Dzięki niemu raciborskie szkoły ponadgimnazjalne będą mogły konkurować ze szkołami innych powiatów – mówił przewodniczący Rady Norbert Mika. Dodał również, że więcej pieniędzy dla szkół to lepiej wyposażone pracownie, szersza oferta edukacyjna. 

 

Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności ogólnych 800 uczniów oraz 50 nauczycieli tych szkół służące zwiększeniu ich zdolności do przyszłego zatrudnia i szans na nowoczesnym rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji programów rozwojowych szkół.

 

Przewidywane rezultaty projektu:
1. Rezultaty twarde:
1) 4 zespoły szkół z Powiatu Raciborskiego, które wdrożyły programy rozwoju, zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia i materiały dydaktyczne oraz podjęły współpracę z lokalnymi pracodawcami
2) 800 uczniów objętych dodatkowymi kursami, zajęciami pozalekcyjnymi i doradztwem zawodowym, w tym uczniów:
a) 271 z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń potwierdzonych świadectwami ukończenia kursów
b) 144 z dodatkowymi kompetencjami i umiejętnościami obsługi nowoczesnych technologii, zwłaszcza informacyjnych potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami MCP, MCSA i ECDL
c) 240 zwiększy kompetencje językowe w zakresie wyuczanych zawodów
d) 72 przygotowanych do technicznej obsługi komputerów i sieci
e) 160 z wykształconymi w ramach doradztwa zawodowego umiejętnościami ogólnymi: samokształcenie, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, łączenie teorii z praktyką, skuteczne komunikowanie się, praca w zespole, poruszania się na lokalnym rynku pracy
f) 200 zapoznanych z infrastrukturą i parkiem maszynowym, wysokowydajnymi technologiami produkcyjnymi oraz specjalistycznymi kontrolami jakości w ramach warsztatów pozaszkolnych w "RaFaKo"
g) 144 przygotowanych do korzystania z e-learningu w kształceniu ustawicznym
4) 50 nauczycieli z większymi kompetencjami w zakresie praktycznej nauki zawodu
5) wdrożona w 4 zespołach szkół innowacyjna metoda nauczania, jaką jest e-learning

 

2. Rezultaty miękkie:
1) poprawa umiejętności komunikacyjnych
2) podniesienie świadomości uczniów z korzyści płynących z kształcenia zawodowego i ustawicznego
3) pozytywna zmiana postaw (we wzorcach myślenia, odczuwania i postępowania) w aspekcie zawodowym i życiowym
4) poprawa samooceny wynikająca z uzyskania atrakcyjnych rynkowo kwalifikacji i umiejętności
5) zwiększenie zainteresowania lokalnych pracodawców zatrudnianiem wykwalifikowanych pracowników.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here