Sporządzanie spisów wyborców

W związku z wyznaczonymi na dzień 21 listopada 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Urząd Miasta informuje o sposobie sporządzenia spisów wyborców.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

- reklama -

Z urzędu wpisywani są do niego :

– wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy ( jeśli nie zostali wpisani do stałego rejestru wyborców w innym miejscu )
– wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek ( jeżeli faktycznie stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo nigdzie nie zamieszkują przebywając na obszarze gminy). Wpis do rejestru następuje na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Racibórz.

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy ( przebywają czasowo ) i nie zostali wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania( pobytu ) zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnoprawnych . Warunkiem jest złożenie do 16 listopada 2010 roku wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie .

Na terenie Raciborza lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są :

1/ Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kpt. Myśliwca 16 ( obwód nr 1 )
2/ Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 ul. Jordana 6 ( obwód nr 5 )
3/ Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Słowackiego 48 ( obwód nr 11 )
4/ Szkoła Podstawowa nr 18 wejście boczne ul. Ocieka 52 ( obwód nr 13 )
5/ Gimnazjum nr 3 ul. Żorska 2 ( obwód nr 14 )
6/ Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Ks. Staszica 12 ( obwód nr 16 )
6/ Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Elżbiety 14 ( obwód nr 22 )
7/ Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Cecylii 30 ( obwód nr 25 )

Dopisanie do spisu wyborców na wniosek osoby zainteresowanej powoduje jej skreślenie ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Przez pełnomocnika może głosować wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat .
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 11 listopada 2010 roku.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zameldowania za wyjątkiem szpitala i zakładu karnego.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania nie wydaje się.

Spis wyborców jest udostępniany w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w terminie od dnia 10 listopada 2010 roku do dnia 15 listopada 2010 roku w godzinach pracy Urzędu.
Wszelkie informacje związane ze sporządzeniem spisu wyborców można uzyskać w pok. nr 5 Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz lub pod numerem telefonu 032-7550615.

 

/um/

 

————————————————————————————

Polecamy również Dzień z Magdą Walach :

 

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here