5 marca rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

0

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu raciborskiego osób zostanie przeprowadzona w budynku starostwa  przy Placu Okrzei 4 w okresie od 5 marca do 5 kwietnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.

- reklama -

 

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

– książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

– mężczyzn urodzonych w 1993 r.,

– mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, nie posiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,

– osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą wnioski o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do służby wojskowej,

– kobiet urodzonych w latach 1988-1993, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,

– osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwaniem do kwalifikacji wojskowej jest obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku o kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here