Jubileuszowa konferencja w Sali Kolumnowej Sejmu

0

Władze raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uczestniczyli w konferencji KRePSZ w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem: „15 lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych: wygrane szanse – bariery rozwoju”.Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Nawiązując do jubileuszu państwowych wyższych szkół zawodowych, omówił dokonania uczelni tego typu oraz ich perspektywy w kontekście wielorakich wyzwań, jakie przynosi teraźniejszość i przyszłość.

Wśród zaproszonych do udziału w konferencji gości byli rektorzy publicznych szkół zawodowych oraz politycy, zainteresowani działalnością tych uczelni, jakże istotnych w społecznościach lokalnych. Życzliwość licznych polityków dla uczelni zawodowych, mocno już zakorzenionych w społecznościach lokalnych, jest sygnałem dobrego klimatu dla tego typu szkół. Udział w konferencji (której patronowała Minister Kudrycka, co też ma wielkie znaczenie) wielu posłów i senatorów, wspierających „swoich” (to znaczy działających w ich regionach) rektorów państwowych wyższych szkół zawodowych, był niezwykle znamienny. Świadczył o tym, że ranga tego typu szkół jest doceniana, że wyższe uczelnie zawodowe mocno wpisały się w „krajobraz” szkolnictwa wyższego, że wiązane są z nimi spore nadzieje na dynamizację i rozwój zwłaszcza małych ośrodków i społeczności lokalnych. Również miejsce obrad – Sala Kolumnowa Sejmu RP – nabrało charakteru symbolicznego.  

- reklama -

Wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociński, podkreślił istotę i wagę współpracy organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw z państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi. Akcentował także problem przygotowania absolwentów, współtworzących przecież rzeczywistość Unii Europejskiej, do pracy. Janusz Piechociński docenił znaczenie absolwentów kierunków technicznych na polu gospodarki – jako dynamicznie rozwijającego się sektora. Z kolei poseł Waldemar Pawlak uświadamiał zebranym, że kształcenie uczelni zawodowych przebiega bardzo blisko lokalnego rynku pracy. Podniósł aspekt praktyczności edukacji, roli technicznych kierunków kształcenia w zarządzaniu produkcją. Mówca zaznaczył również wagę informacji, wiedzy – jako wartości niezbędnej dla kształcącego się młodego pokolenia. Mając na uwadze współpracę ze środowiskiem lokalnym i „wejście” w życie zawodowe absolwentów, sygnalizował potrzebę stworzenia portalu informującego o zapotrzebowaniu pracodawców w stosunku do  kierunków kształcenia oferowanych przez publiczne wyższe szkoły zawodowe.

Natomiast wiceminister edukacji, Tadeusz Sławecki w swoim wystąpieniu odniósł się do idei powstania państwowych wyższych szkół zawodowych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej mówił również o akademickości tego typu uczelni, konieczności współpracy z samorządem terytorialnym, a także o potrzebie głębszej współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Prof. Jan Draus z racji jubileuszu odniósł się między innymi do dywersyfkacji szkolnictwa wyższego i powstania publicznych wyższych szkół zawodowych, a także formowania się KRePSZ (Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych), jako forum, na którym szkoły tego typu mogą artykułować swoje potrzeby i aspiracje. Prof. Kraus dobitnie podkreślił znaczenie kształcenia o proflu praktycznym, a więc przygotowującym do wykonywania konkretnego zawodu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Marek Ratajczak, mówił  o historii sukcesu państwowych wyższych szkół zawodowych. Podkreślił, że stanowią one trwały element rozwoju społeczności lokalnej, oferują kształcenie praktyczne dostosowane
w znacznej mierze do potrzeb społecznych.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa (przewodniczący KRePSZ w poprzedniej kadencji) podkreślił, iż dobre kształcenie zawodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia wymaga nie tylko innego – zorientowanego na praktyczne efekty kształcenia – procesu nauczania i studiowania, ale nie może obyć się bez sprawnie funkcjonującego systemu praktyk zawodowych, odbywanych w realnych warunkach funkcjonowania gospodarki czy biznesu. Prof. Kolasa odniósł się do rozwiązań systemowych praktyk zawodowych. Wystąpienie posłanki Krystyny Łybackiej, przewodniczącej Sejmowej Podkomisji do Spraw Szkolnictwa Wyższego, dotyczyło między innymi zagrożeń dotykających szkolnictwo wyższe – a mianowicie niżu demografcznego oraz osłabienia aspiracji młodego pokolenia. Jedną z szans dla przezwyciężenia tych trudności jest współdziałanie resortu nauki z innymi resortami (np. fnansów). Była  minister edukacji, gratulując jubileuszu, podkreśliła, iż należy pamiętać o tym, że kształcenie młodego człowieka jest sprawą nie jednego resortu – edukacji – ale współdziałaniem wielu. Wystąpienie Krystyny Łybackiej, pełne życzliwości i uznania dla państwowych wyższych szkół zawodowych, zostało przyjęte przez zgromadzonych wyjątkowo owacyjnie. Słowa prof. Kazimierza Wiatra skierowane do zebranych podkreślały między innymi rolę kształcenia rozumianego jako inwestowanie w kapitał ludzki, inwestowanie w przyszłość, w rozwój cywilizacyjny. Profesor odniósł się również do wsparcia udzielanego przez samorządy.

Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, podkreślił, iż dorobek państwowych wyższych szkół zawodowych „trzeba rozpoznać i docenić, gdyż wypełniły one pewną potrzebę społeczną, docierały z ofertą bliżej kandydata na studia, tworzyły specjalności i kierunki studiów, które wymagały nowych nakładów, pozyskiwały środki i kształciły bardziej praktycznie na potrzeby lokalne”. Prelegenci zabierający głos, nie tylko ci, do których słów się odniosłam, podkreślili, iż publiczne wyższe szkoły zawodowe przyczyniły się do równomiernego pokrycia kraju siecią szkolnictwa wyższego, zwiększyły dostęp do studiów dla młodzieży z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich, a także przyczyniły się do wzrostu współczynnika skolaryzacji w Polsce. Podsumowując bardzo owocne i przebiegające w ciepłej atmosferze obrady, prof. dr hab. Józef Garbarczyk złożył gratulacje pracownikom i studentom wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych z okazji jubileuszu. Delegacja raciborskiej PWSZ została w Warszawie bardzo serdecznie przyjęta i ugoszczona przez stale i niezmiennie wspierającego naszą uczelnię posła Henryka Siedlaczka, za co gorąco dziękujemy.

dr Teresa Jemczura, prorektor PWSZ w Raciborzu

 

 

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 63 / maj 2013

 

 

      Czytaj pełne wydanie

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here