„Działania na szkodę były, ale bez złej woli starosty”

7

– Były nieprawidłowości w powoływaniu rady nadzorczej PKS i przy wynagradzaniu dyrektora szpitala – orzekła powiatowa k. rewizyjna. Nie zgodziła się się jednak, że starosta utrudniał odzyskanie przez szpital i PKS szkody finansowej.

 

- reklama -

 

Chodzi o głośną skargę Marka Labusa sprzed kilku miesięcy. Dopatrzył się on nieprawidłowości przy wyborze Ryszarda Rudnika na członka rady nadzorczej PKS, a także zakwestionował wysokość jego pensji i zasad przyznawania premii i nagród, które pobierał jako dyrektor szpitala.

Ponadto skarżący zarzucał, iż starosta i niektórzy członkowie zarządu podejmują działania mające na celu utrudnienie odzyskania przez szpital i PKS w Raciborzu całości szkody finansowej powstałej w wyniku tych nieprawidłowości.

Ostatecznie komisja rewizyjna rady powiatu uznała zasadność pierwszych zarzutów, oddalając przy okazji ostatni. O tym, czy starosta utrudniał zwrot niesłusznie pobranych apanaży, zadecydują prawnicy wojewody, do których skarga została przekazana w całości.

Komisja głosowała za takim brzmieniem uchwały stosunkiem głosów 3-1. Przeciwko uznania skargi za bezzasadną w par. 2 był Leon Fiołka, za którego sprawą opozycja w radzie również nie poparła uchwały w takim kształcie.

 

Punkty uchwały wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej.

  ————————————————————

Rada Powiatu Raciborskiego po rozpoznaniu skargi pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka i po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji rewizyjnej uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę  uznaje  się  za  zasadną  w części  dotyczącej:  nieprawidłowości  w powoływaniu  członków  rady nadzorczej  PKS  w Raciborzu,  uchybień  w pełnieniu  nadzoru właścicielskiego nad spółką PKS, a także w wynagradzaniu dyrektora szpitala rejonowego w Raciborzu.

§ 2. Skargę uznaje się za bezzasadną w części dotyczącej utrudniania przez starostę odzyskania  przez szpital i PKS w Raciborzu całości szkody finansowej powstałej w wyniku nieprawidłowości przedstawionych w § 1.

§ 3. Skargę  przekazuje  się  w całości  do  Wojewody  Śląskiego  jako  organu  nadzorującego  działalność samorządu  powiatowego  celem  rozstrzygnięcia  kwestii  dotyczących  skutków  prawnych  nieprawidłowości wymienionych  w § 1 oraz  rozpatrzenia  spraw  będących  bezpośrednio  przedmiotem  skargi  i wymagających profesjonalnego rozstrzygnięcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego,  zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania stronie skarżącej wraz z odpisem niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE:

Komisja rewizyjna zbadała zasadność skargi pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka dotyczącej nieprawidłowości w powoływaniu członków rady nadzorczej PKS w Raciborzu i wynagradzaniu dyrektora szpitala rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Ponadto skarżący zarzucał, iż starosta i niektórzy członkowie zarządu podejmują działania mające na celu utrudnienie odzyskania przez szpital i PKS w Raciborzu całości szkody finansowej powstałej w wyniku tych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna spotkała się w powyższej sprawie kilkukrotnie. Zapoznano się z dokumentacją sprawy, wysłuchano wyjaśnień składanych przez starostę raciborskiego Adama Hajduka oraz wysłuchano również pana Marka Labusa jako stronę skarżącą. W dniu 20 sierpnia wysłuchano wyjaśnień kadrowej starostwa Ewy Girek. W dniu 1 października 2013 roku przyjęto projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Komisja rewizyjna uznała skargę za zasadną w części dotyczącej nieprawidłowości w powoływaniu członków rady nadzorczej PKS w Raciborzu, której skład był niezgodny z art.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254). Dwóch członków rady nadzorczej spółki zostało powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PKS w Raciborzu z naruszeniem ustawowego zakazu bycia członkiem rady nadzorczej w więcej niż jednej spółce, gdzie udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Powyższa nieprawidłowość spowodowana była tym, iż powoływani do rady nadzorczej członkowie nie poinformowali, iż są już członkami rady nadzorczej w spółce, gdzie udział samorządu przekracza 50% kapitału zakładowego – jednakże odpowiedzialność starosty wynika tutaj z braku odpowiednich procedur, które uniemożliwiłyby powołanie do rady nadzorczej osób niespełniających ustawowych kryteriów. Uchybienia w zakresie właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony odpowiednich służb starostwa powiatowego komisja dopatruje się również w fakcie, iż prezes PKS-u nie złożył w ustawowych terminach oświadczeń majątkowych i nie zostały z tego powodu niezwłocznie podjęte działania przez właściwą komórkę starostwa powiatowego.

Komisja rewizyjna uznała skargę za zasadną również w części dotyczącej formy przyznawania i wysokości wynagradzania dyrektora szpitala rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika w okresie do 2011 roku. Z dniem 1 sierpnia 2011 roku zarząd powiatu uchwalił podwyżkę dla dyrektora szpitala, co było niezgodne z art. 29 b ust. 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254), który to artykuł ograniczał indywidualne wynagrodzenie miesięczne osób wymienionych w art. 2 w/w ustawy w 2011 roku do wysokości ustalonej w 2010 r. Należy podkreślić, iż tekst uchwały zarządu w tej sprawie została przygotowany przez służby kadrowe starostwa i pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego, decyzja w tej sprawie nie była również indywidualną sprawą samego starosty, jednakże odpowiedzialność starosty wynika tutaj z racji przewodniczenia zarządowi powiatu i z racji nadzoru nad pracownikami starostwa.

Pan Marek Labus złożył skargę 30 lipca, wnosząc wcześniej do zarządu i starosty cztery pisma z dnia: 26 czerwca, 5 lipca, 8 lipca, 12 lipca 2013 r. Na wszystkie pisma otrzymał odpowiedzi. W dniu 30 lipca oprócz skargi wniósł również kolejne pismo, w którym poruszane są kwestie, które nie były tematem poprzedzającej skargę korespondencji. Pierwszym pismem z dnia 26 czerwca pan Marek Labus poinformował zarząd powiatu raciborskiego o nieprawidłowościach związanych z radą nadzorczą PKS-u. Kolejne pisma pana Marka Labusa z dnia 5 i 12 lipca również dotyczyły sprawy PKS-u. Skarżący otrzymał odpowiedź 8 lipca i 7 sierpnia br. W piśmie z dnia 8 lipca starosta Adam Hajduk potwierdził zarzuty oraz poinformował o zamiarze podjęcia działań. 10 lipca 2013 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o rozwiązaniu dotychczasowej rady nadzorczej oraz powołaniu nowych członków rady nadzorczej – taką informację zawiera pismo kierowane do pana Marka Labusa przez starostę Adama Hajduka z dnia 7 sierpnia 2013 roku. Ponadto starosta w powyższym piśmie informuje pana Labusa, iż w przyszłości zostaną określone zasady nadzoru właścicielskiego nad spółką, celem ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych sytuacji.

Sprawę wynagrodzenia dyrektora szpitala pan Marek Labus poruszył w piśmie z dnia 8 lipca 2013 roku – zarzuca w przedmiotowej korespondencji m.in. złamanie „Ustawy Kominowej” (Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254) oraz nieprawidłowości związane z przyznaniem nagrody rocznej. Odpowiedź do pana Marka Labusa w powyższej sprawie z dnia 23 lipca zawiera m.in. informację, iż „Starosta Raciborski polecił odpowiednim służbom tut. Starostwa przeprowadzenie szczegółowej analizy i kontroli” w wyniku których potwierdzone zostały zarzuty w części dotyczącej ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w 2011 roku. Pismo zawiera również informację o przyznawanej dyrektorowi szpitala na podstawie zarządzenia starosty premii regulaminowej oraz wyjaśnienia w sprawie przyznawanych nagród rocznych. Pan Marek Labus w piśmie z dnia 30 lipca, które wskazuje w swojej skardze jako pismo będące przede wszystkim przedmiotem skargi, po raz pierwszy porusza takie sprawy jak: nieprawidłowości w formie przyznawania premii regulaminowej dyrektorowi szpitala, sprawę niezłożenia w ustawowych terminach oświadczeń majątkowych przez prezesa PKS-u a także sprawę wypłaty nagrody jubileuszowej dyrektorowi szpitala. Nie negując zasadności skargi w powyższych sprawach, komisja zwraca uwagę, iż wcześniej pomimo licznej korespondencji ze strony pana Labusa nie były one przez niego poruszane – nie ma więc możliwości ocenienia działania zarządu i starosty w odniesieniu do tych spraw. Dodatkowymi działaniami zarządu powiatu oraz starosty było pozyskanie opinii prawnych w przedmiotowych kwestiach, które determinują dalsze działania. Są to opinie m.in. z dnia 15, 16 lipca oraz z dnia 24, 25 i 27 sierpnia 2013 r.

Komisja rewizyjna na obecnym etapie i stanie prawnym, w kontekście opisanych powyżej działań, nie dostrzega w działaniach starosty celowego narażania na straty finansowe ani szpitala, ani spółki PKS. Kwestie wypłaty bez uchwał zarządu premii regulaminowej dyrektorowi szpitala oraz przyznawania kolejnych wynagrodzeń (angaży) w okresie do 01 sierpnia 2011 r. dyrektorowi szpitala również bez uchwał zarządu a zwłaszcza skutki prawne tych działań – powinny być przedmiotem rozstrzygnięć instytucji nadzorczych. Stąd wniosek o skierowanie sprawy do Wojewody Śląskiego. Przedmiotem rozstrzygnięć służb prawnych lub nadzoru powinny być również kwestie związane z konsekwencjami funkcjonowania w spółce PKS rady nadzorczej powołanej z naruszeniem ustawowych zapisów. W związku z powyższym komisja rewizyjna uznała skargę jak w powyższym uzasadnieniu i wnosi o przyjęcie przedmiotowej uchwały (trzy głosy za, jeden głos przeciwny – zdanie odrębne dot. tylko §2).

 

Paweł Strzelczyk

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

7 KOMENTARZE

 1. cyrk

  Komisja Rewizyjna tak postanowiła, bo sama jest w pewnym stopniu winna. Jak kontrolowała finanse powiatu w przeciągu tych lat? Jaja sobie robią – od dana prokuratura powinna być powiadomiona.

 2. kotzur?

  A co tam Kocur robi? Czemu on jest na zdjęciu głównym, skoro on akurat jest tam nic nieznaczącym pionkiem?

 3. ??

  Zazdrościsz mu? Nic innego nie masz do powiedzenia?

 4. kotzur?

  A czego miałbym mu zazdrościć? Bycie skończonym de**lem czy może niezbyt bystrej żony?

 5. lolo

  [b]@kotzur[/b], poziom twoich wypowiedzi jest żenujący.

 6. ???

  Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Ciekawe co wojewoda z tym zrobi.

 7. do ???

  Nic, kochany. Wojewoda nic z tym nie zrobi. Mogę się założyć o premię Rudnika.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here