Powiat raciborski: nowe stawki za odholowanie pojazdu w 2014

Powiat jest odpowiedzialny za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów porzuconych przez właścicieli, ale też odholowanych bo kierowca był pijany lub pojazd niesprawny. Zobacz, ile taka usługa będzie kosztować w 2014 roku.

Poniższe zapisy znalazły się w uchwale, którą rada powiatu ma przyjąć podczas listopadowej sesji:

- reklama -

 

§ 1. 1. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.):

1) dla roweru lub motoroweru – 100 zł,
2) dla motocykla – 200 zł,
3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 440 zł,
4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony – 550 zł,
5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton – 780 zł,
6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton – 1150 zł,
7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1400 zł.

 

2. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego, o którym mowa w art. 130a
ust. 1-2 w związku z art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.):

1) dla roweru lub motoroweru:
a) za usunięcie – 110 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 17 zł,

2) dla motocykla:
a) za usunięcie – 218 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 24 zł,

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a) za usunięcie – 478 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 37 zł,

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony:
a) za usunięcie – 597 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 49 zł,

5) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton:
a) za usunięcie – 846 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 71 zł,

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:
a) za usunięcie – 1247 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 132 zł,

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 1518 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 196 zł.

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

5)pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo innego środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość kosztów i opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a ustawy – Prawo o ruchu drogowym obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pobierane aktualnie opłaty za ww. usługi określa uchwała Nr XXIV/251/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r. Proponowane wysokości opłat stanowią dochód własny powiatu.

 

Działając w oparciu o uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 17.10.2013 r. do 31.10.2013 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Pan Rajmund Ignacy – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach – 0. Wykaz zgłoszonych uwag -0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag – 0. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

 

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here