Magistrat wyłonił partnera z którym w rok wybuduje RIPOK

0

Pierwotnie chętnych było 4-5 firm. Ostatecznie do partnerstwa z miastem w budowie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgłosiła się jedna.

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Wybór partnera, Wykonawcy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięcia – „Zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  w Raciborzu”.

- reklama -

 

Na podstawie art. 92, ustawy Prawo zamówień publicznych urząd miasta informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

W postępowaniu złożono jedną ofertę.
            
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w postępowaniu, Oferta spełnia  warunki określone w SIWZ.

Streszczenie oceny oferty firmy EMPOL (podano kolejno: Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert – Oferowaną cenę i inne zaoferowane dane do oceny oferty – przyznaną ilość pkt):
              

C1. Wysokość opłaty pobieranej za jedną tonę dostarczonych odpadów do instalacji MBP. – 318,16 zł brutto – 83pkt

C2. Ilość wyrażona w % przetworzonych przez instalację MBP odpadów z jednej tony, jakie zostaną zdeponowane na składowisku odpadów – 35 % – 5

C3. Termin wykonania instalacji MBP liczony od daty podpisania umowy do daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyrażony w dniach kalendarzowych – 365 dni – 5

 
C4. Termin gwarancji jaki udzieli partner prywatny po zakończeniu okresu na jaki zawarta będzie umowa o PPP, wyrażony w dniach kalendarzowych po przekazaniu instalacji MBP jej podmiotowi publicznemu (zamawiającemu) – 1095 dni – 5

 
C5. Cena za jaką partner prywatny przekaże instalację MBP podmiotowi publicznemu (zamawiającemu), po zakończeniu okresu na jaki będzie zawarta umowa o PPP – 1 000,00 zł brutto – 2

C.  Łącznie  100 pkt

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here