PUP Racibórz: rozliczenie i plany wsparć

0

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podsumował 2014 rok oraz przedstawił plany na rok bieżący.

Podczas spotkania przedsiębiorców poświęconego dotacjom unijnym 21 kwietnia na Zamku Piastowskim dyrektor PUP  w Raciborzu  Mirosław Ruszkiewicz podsumował działania instytucji w 2014 roku oraz przedstawił możliwości wsparcia bezrobotnych w bieżącym roku. Ogółem w 2014 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych PUP otrzymał środki w wysokości 6. 294.742 zł.

- reklama -

 

Zobacz fotorelację ze spotkania, podczas którego dyrektor PUP w Raciborzu przedstawiał działania instytucji.

 

Wsparciem zostało objętych 880 osób:
staże – 495 osoby
szkolenia – 180 osób
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100 osób
doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – 20 osób
prace interwencyjne – 4 osoby
prace społecznie-użyteczne – 56 osób
refundacja kosztów studiów podyplomowych – 5 osób
bon szkoleniowy – 10 osób
bon stażowy – 5 osób
bon na zasiedlenie – 1 osoba
dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50 +

 

W roku 2015 środki finansowe przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych wynoszą łącznie 4.864.800 (Środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem 2.386.900, projekty współfinansowane ze środków EFS PO WER 1.565.800, RPO 912.100).

 

Podział środków Funduszu Pracy:
prace interwencyjne – 30.000, 4 osoby
staże dla bezrobotnych – 1.302.000, 120 osób
bon stażowy – 25.000, 20 osób
bon szkoleniowy – 37.800, 10 osób
bon na zasiedlenie – 60.000, 8 osób
bon na zatrudnienie – 30.000, 4 osoby
dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych – 300.000, 15 osób
doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 300.000, 15 osób
dofinansowanie wynagrodzenia dla osób bezrobotnych 50+ – 73.100, 5 osób
dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych – 24.000, 6 osób
szkolenia – 105.000, 42  osoby
refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników – 4.500, 3 osoby
koszt badań lekarskich osób bezrobotnych – 1.500, 15 osób

 

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER i RPO Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzyma środki w kwocie 2.477.900,00 zł. Ze środków Rezerwy Ministra pozyskał kwotę 403.300,00 na aktywizację zawodową osób do 25 roku życia dla pracodawców, którzy po ukończeniu programu gwarantują zatrudnienie. W ramach powyższych środków 50 osób zostało skierowanych do odbycia stażu.

 

W związku z ogłoszonym w dniu 20.03.2015 r. naborem wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( Art.49 ustawy) PUP złożył wniosek na kwotę 385.900 zł., w ramach którego będą realizowane następujące formy wsparcia:

 

-staże – dla 30 osób,
-bony szkoleniowe, na zasiedlenie, zatrudnieniowe -15,
-prace interwencyjne – 5 osób,
-doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego,
-bezrobotnego dla 2 osób.

 

Ogółem wsparciem zostaną objęte 52 osoby.

 

Środki przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – stan na 20.04.2015 r.:

 

Fundusz Pracy 2.386.900 zł
EFS PO WER 1.565.800
EFS RPO 912.100
Rezerwa Ministra ( osoby do25 r.ż.) 403.300
Rezerwa Ministra ( osoby z Art.49 ) 385.900
Ogółem : 5.654.000 zł

 

Organizatorami spotkania byli Raciborska Izba Gospodarcza, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. 

 

 /k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here