Wykonawca zbiornika Racibórz Dolny będzie znany do października. Jak zaawansowane są prace?

RZGW Gliwice

Firma która dokończy budowę zbiornika przeciwpowodziowego w miejsce wyrzuconego Dragadosa będzie znana w III kwartale 2017 roku. RZGW jest optymistą co do terminu ukończenia inwestycji.


Dragados został wyrzucony z budowy 14 października 2016 roku. Kontrakt został zerwany z winy wykonawcy. W połowie grudnia 2016 roku  nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika budowy – obowiązki te przejęła osoba wyznaczona przez zamawiającego czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. RZGW Gliwice przystąpił do przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia nowego przetargu na dokończenie budowy Zbiornika Racibórz. W tym celu prowadzona jest inwentaryzacja zrealizowanych prac,   aktualizacja przedmiarów robót, specyfikacji, warunków kontraktu i innych niezbędnych dokumentów.

- reklama -

RZGW GL otrzymało „no objection” Banku dla realizacji zakresu prac koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, prac zabezpieczających oraz prac koniecznych w celu przeciwdziałania stracie kolejnego sezonu budowlanego. Podpisano umowę dotyczącą realizacji wzmocnienia podłoża oraz pierwszego etapu nasypów, prac towarzyszących i projektowych. Podpisana została również umowa na usługi pompowania w przypadku wystąpienia stanów powodziowych. Ponadto planowana jest realizacja prac takich jak umocnienie Rowu Tworkowskiego, dokończenie przepustów na zaporze prawobrzeżnej, rozbiórki budynków we wsi Nieboczowy, a podpisanie umów planowane jest w I kwartale 2017r. Wszystkie roboty objęte ww. zamówieniami planuje się zakończyć przed wyborem nowego Wykonawcy.

Dziś na sesji rady miasta miał się pojawić Tomasz Cywiński, szef gliwickiego RZGW. Niestety, obowiązki nie pozwoliły mu na przyjazd do Raciborza i zdania radnym relacji z zaawansowania prac przy inwestycji. Niemniej inwestor przekazał dokument opisujący zakres wykonanych robót (wg stanu na 28 października 2016 r.). I tak zgodnie z nim przedstawia się on następująco:

Obiekt nr 1 (Zapora czołowa z budowlami towarzyszącymi):

1. Wykonanie kolumn żwirowych – wykonano 95% zakresu dla zapory czołowej.
2. Nasyp korpusu zapory czołowej z gruntów sypkich – wykonano ok 39% zakresu.
3. Wykonanie elementów żelbetowych budowli przelewowo – spustowej narastająco wynosi 26 320 m3 betonu co daje 67 % całości betonu na filary, przyczółki i mury oporowe.
4. Wykonywano zasypki fundamentów murów oporowych i przyczółków budowli przelewowo – spustowej.
5. Kanał doprowadzający – wyprofilowanie skarp, ułożenie bentomaty, wykonanie narzutu kamiennego na skarpach, zaawansowanie tych robót sięga 63% narastająco
6. Kanał odprowadzający – wyprofilowanie skarp, ułożenie bentomaty, wykonanie narzutu kamiennego na skarpach w miejscu   ujścia kanału odprowadzającego do kanału ulgi, zaawansowanie narastająco wynosi narastająco ok. 53 %.
7. Upust do Odry Miejskiej  – wykonywano roboty ziemne, montaż konstrukcji rozparcia ścianek szczelnych, skuwanie głowic pali fundamentowych oraz prowadzone były roboty związane z wykonaniem żelbetowych elementów konstrukcyjnych budowli. Wykonano odcinek przesłony przeciwfiltracyjnej pod obiektem.

Obiekt Nr 2 (Zapora lewobrzeżna z budowlami towarzyszącymi)

1. Wykonanie kolumn żwirowych – wykonywano w lokalizacjach –  od km 3+100 do 3+525 – 98 %. –  od km 4+100 do 4+800 – 53 % Do wykonania pozostaje ok. 227745mb kolumn żwirowych
2. Nasyp  korpusu zapory – prowadzone były prace związane z rozbiórką nasypów zawierających rdzeń z łupka powęglowego oraz odtworzenie ich w całości z pospółki. Łączne zaawansowanie nasypu zapory lewobrzeżnej z gruntów sypkich – ok. 43 % zakresu.
3. Prowadzono roboty na rozdziale wód rzeki Psiny, są to budowle 223 gdzie zakończono roboty antykorozyjne konstrukcji   stalowych, budowla 224 gdzie prowadzono roboty żelbetowe. Wykonawca zabetonował płytę denną stanowiska górnego i dolnego oraz dokończył wszystkie ściany komory upustowej do rz.190,00 npm. Również na budowli 225 (stanowiącej rodział wód rzeki Psiny) Wykonawca zakończył betonowanie płyty dennej, ścian oraz ustroju nośnego kładki pieszo jezdnej.
4. Wykonawca prowadził roboty na rowie Tworków tj. układanie na podsypce i geowłókninie płyt wielootworowych żelbetowych,   oraz układanie krawężników prefabrykowanych.

Obiekt Nr 3 (Zapora prawobrzeżna z budowlami towarzyszącymi)
1. Wykonanie kolumn żwirowych – 95% Do wykonania pozostaje ok. 7877mb kolumn żwirowych – w miejscach występowania
kolizji (przejazdy drogowe, sieci wodociągowe, etc.)
2. Nasyp  korpusu zapory – prowadzone były prace związane z rozbiórką nasypów zawierających rdzeń z łupka powęglowego oraz odtworzenie ich w całości z pospółki. Łączne zaawansowanie nasypu zapory prawobrzeżnej wynosi ok. 60% w tym: Nasyp korpusu zapory prawobrzeżnej z gruntów sypkich – wykonano 52% zakresu, Nasyp korpusu zapory prawobrzeżnej z gruntów spoistych – wykonano 99% zakresu
3. Prowadzono roboty konstrukcyjne przy przepustach grawitacyjnych, wciąganie rur GRP, wykonywanie konstrukcji wlotów i wylotów z przepustów, montaż klap zwrotnych  itp.
4. Prowadzono roboty żelbetowe na pompowni Buków – zabetonowano ściany pompowni do poziomu stropu, prowadzono także prace   umocnieniowe   płytami ażurowymi koryta potoku Łęgoń w czaszy zbiornika.
5. Prowadzono roboty żelbetowe na upuście sterowanym ze zbiornika Pogrzebień do pompowni Buków.

Obiekt nr 4 (Zaplecze eksploatacyjne Zbiornika)

1. Zakończono   roboty zasadnicze na zapleczu eksploatacyjnym, wykonano drogę dojazdową D2, sieci, oraz zagospodarowanie terenu.
2. Planowane jest oddanie zaplecza eksploatacyjnego do użytkowania w 2017 r.

Obiekt Nr 5 (Zagospodarowanie czaszy zbiornika).

1. Wykonywano wyburzenia budynków we wsi Nieboczowy. W 2016 r. wyburzono 20 budynków, pozostaje do wyburzenia 80 budynków co stanowi ok. 40% całości.
2. Wykonywano roboty związane z ubezpieczeniem skarp i koron wysp zlokalizowanych w czaszy zbiornika.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here