Referendum strajkowe w Rybnickim szpitalu. Jest komunikat dyrekcji placówki.

0
Szpital w Rybniku

Trwający spór zbiorowy pracowników rybnickiego szpitala z dyrekcją placówki przybiera na sile. Związkowcy ogłosili referendum strajkowe, które będzie trwać do piątku (05.09). Dyrekcja szpitala określiła swoje racje w specjalnym komunikacie. Podkreśla w nim, że podwyżki były i to nie małe.

KOMUNIKAT DYREKCJI Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 3 w Rybniku

- reklama -

„W związku z pojawiającymi się w różnych mediach, dostępnych publicznie, informacji, dot. wynagrodzeń Pracowników Szpitala, a także wobec faktu, iż kwestia podwyżek jest przedmiotem sporu zbiorowego, toczonego w Szpitalu, który obecnie znajduje się na etapie referendum dot. możliwości przeprowadzenia strajku, Dyrekcja Szpital informuje co następuje.
Szpital nie zwarł umów cywilnoprawnych z ratownikami medycznymi, których przedmiot obejmowałby wyłącznie udzielanie świadczeń zdrowotnych z tego zakresu, których wartość godziny pracy byłaby wyceniona na 52 złote.
Szpital zawiera kontrakty cywilnoprawne z Personelem Medycznym w sytuacji gdy osoby takie nie są zainteresowane zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Naczelnym priorytetem przy zarządzaniu Szpitalem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa w udzielaniu świadczeń. Wobec deficytu pracowników o określonych kwalifikacjach na rynku pracy, Szpital jako pracodawca musi zachować elastyczność co do form zatrudniania Personelu, chcąc realizować powyższe priorytety.
W sposób zdecydowany dementujemy informacje jakoby Szpital uzyskał dodatkowe 30 mln. złotych z tytułu kontraktu zawartego z NFZ – Szpitala nie uzyskał takich kwot, zaś obecna wysokość bazowa kontraktu z NFZ jest o ok. 15 mln złotych rocznie niższa od wysokości kontraktu jaki Szpital posiadał przed wejściem do Sieci Szpitali. Wzrost kontraktu w 2018 r. wynika z jego aktualizacji pod względem wzrostu płac pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i ustawy o minimalnym wzroście płac dla pracowników medycznych.
Odnosząc się zaś do kwestii braku podwyżek w Szpitalu, pragniemy przypomnieć, że od 2009r. w Szpitalu zrealizowano następujące wzrosty wynagrodzeń.
1.    W roku 2009 miały miejsce podwyżki na warunkach:

  • lekarze 500zł do stawki zasadniczej,
  • pielęgniarki, położne, technicy medyczni 500zł do stawki,
  • reszta personelu od 200 zł do 250 zł do stawki zasadniczej.
2.  Z dniem 1 listopada 2015r. w wyniku zawartego porozumienia w dniu 9 listopada 2015r. z Zakładową Organizacją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku pielęgniarkom pracującym na Bloku Operacyjnym, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Sali Endoskopowej Urologii i Okulistyki  wzrosło wynagrodzenie zasadnicze o 10%, tj. o dodatek wypłacany do dnia 30 października 2015r. na podstawie porozumienia z dnia 10 maja 2010r. Kwota wzrostu w zależności od stawki zasadniczej wynosiła od 215,00zł brutto do 235,00zł brutto.
3. Kolejne podwyżki nastąpiły od dnia 01.04.2016r.
  • pielęgniarki /położne- 35,50 zł do stawki zasadniczej
  • lekarze (z wyłączeniem lekarzy rezydentów) 53 zł do stawki zasadniczej
  • pozostały personel 85 zł do stawki zasadniczej.

4. Pielęgniarkom/położnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 październik 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapewniono wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi w łącznej kwocie 800zł. Wypłacany w formie dodatku w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. W okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. dodatek ten wynosił 1200zł. Od 01. 09.2018r. wartość środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrosła do 1600 zł brutto wraz z pochodnymi, z czego 1100zł należy włączyć do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
5. Od dnia 01.07.2017r. pracownicy wykonujący zawody medyczne otrzymali wzrost wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika na dzień 30 czerwca 2017r.
6. Od dnia 01.10.2017r. pracownicy wykonujący zawody medyczne otrzymali wzrost wynagrodzenia w wysokości 15% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika na dzień 30 czerwca 2017r.
7. Od dnia 01.10.2017r. pracownicy działów administracyjnych, gospodarczych, księgowo- finansowych posiadający wyższe wykształcenie i minimum 5 lat pracy w tut. Szpitalu stawka wynagrodzenia zasadniczego wzrosła o 200zł brutto. Pozostałemu personelowi: ordynatorom/ kierownikom oddziałów/ działów medycznych; pielęgniarkom oddziałowym/położnym oddziałowym; pielęgniarkom koordynującym/ położnym koordynującym; kierownikom działów administracyjnych, gospodarczych, finansowo- księgowych  stawka wynagrodzenia zasadniczego wzrosła  100,00zł brutto.
8. Z dniem 01.12.2017r. wszystkim rejestratorkom medycznym zwiększono stawkę wynagrodzenia zasadniczego o 100zł.
9. Z dniem 01.07.2018r. wprowadzono pracownikom wykonującym zawody medyczne wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika na dzień 30 czerwca 2018r.
10. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie opieki zdrowotnej regulującego średni wzrost miesięczny wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi ratownicy medyczni, niezależnie od formy zatrudnienia otrzymali 400zł od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. natomiast od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. o kolejne 400zł ( do poziomu 800 zł brutto  miesięcznie).
11. Wzrost płac dla pracowników niemedycznych nastąpi od 01.09.2018 r. o 100 zł.
Powyższe zestawienia nie obejmuje podwyżek wynikających z przeszeregowań na poszczególnych stanowiskach pracy, które również w okresie 2015-2018r. miały miejsce.
Wskazując na powyższe trudno zgodzić się z twierdzeniami dot. braku podwyżek w okresie od 2009r.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here