Firma z Pietrowic przygotuje dokumentację przebudowy ul. Bema. Urzędnicy i oferenci zaskoczeni ceną

Raciborski magistrat planuje gruntownie przebudować ulicę przy Parku im. Miasta Roth. fot. google maps

Raciborski ratusz wyłonił w drodze przetargu wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Bema w Raciborzu”. Firma z Pietrowic Wielkich zaproponowała wykonanie zadania za połowę kwoty, którą planował na to wydać magistrat. To wzbudziło czujność urzędników.

Ratusz na opracowanie w/w dokumentacji miał zabezpieczone środki w budżecie miasta w wysokości 50 tys zł. Ogłoszony w maju przetarg wygrało przedsiębiorstwo – Zakład Zieleni i Małej Architektury z Pietrowic Wielkich, które zaoferowało cenę 24 231,00 zł. To wzbudziło wśród raciborskich urzędników podejrzenie oferty z rażąco niską ceną.

- reklama -

Wg Ustawy o Zamówieniach Publicznych za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. Pewnym jest, że cena zaproponowana przez Tomasza Lorenca, w sposób znaczący odbiegała od cen zaproponowanych w drodze przetargu przez jego konkurentów. Warto również zaznaczyć, że cena przedstawiona przez przedsiębiorcę z Pietrowic Wielkich jest ceną brutto, co powoduje, że od tej kwoty musi zostać jeszcze odprowadzony podatek VAT w wysokości 23%. W takim wypadku na realizację zadania zostaje zaledwie 19 700 zł. Ustawa o Pzp przewiduje w takim wypadku możliwość odrzucenia oferty. Do czego jednak nie doszło.

Do przetargu stanęło łącznie 5 firm. Zaproponowane przez nich ceny przedstawiały się następująco:

Projektowanie, Nadzór
i Kosztorysowania Robót Budowlanych
mgr inż. Kazimierz Kasztan
ul. Słowackiego 40/31
47-400 Racibórz
36 000,00 zł

Pracowania Projektowa KARO
Wojciech Wróbelski
ul. Kukułek 11a 40-533 Katowice
39 360,00 zł

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Józef Smolicki
ul. Podwale 2
34-300 Żywiec
68 500,00 zł

Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Drogowej CERTIGOS
M. Hawełek, M. Kałuża sp. j.
ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik
86 715,00 zł

Zakład Zieleni i Małej Architektury
Tomasz Lorenc
ul. Wyzwolenia 27
47-480 Pietrowice Wielkie
24 231,00 zł

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający, w tym wypadku Miasto, obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Tak też było w tym przypadku.  – Oczywiście, że oferta Pana Tomasza Lorenca nosiła znamiona rażąco niskiej ceny. Nie możemy jednak automatycznie odrzucić takiej oferty, bez możliwości uzasadnienia jej przez oferenta.  Wykonawca przedstawił jednak wszystkie dokumenty i wyliczenia, że jest w stanie w tej kwocie prawidłowo wykonać zadanie – powiedział nam Tadeusz Prejs, kierownik Referatu Zamówień Publicznych w raciborskim Urzędzie Miasta. Na to uzasadnienie składały się również wyliczenia kosztu roboczogodziny , których suma musi składać się na najniższe przewidziane prawem wynagrodzenie. – Przedsiębiorca podał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie wynajmuje żadnego biura, pracuje w domu, więc nie ma jakichś dodatkowych kosztów czy narzutów. Przedstawione przez niego wyjaśnienia uznaliśmy więc za w pełni zasadne – tłumaczy kierownik miejskiego referatu.

Miasto mogło odrzucić ofertę jedynie wtedy, jeżeli dostawca nie złożyłby wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Cena 25 tys zł brutto, zaproponowana przez pietrowickiego przedsiębiorcę wzbudziła niedowierzanie pozostałych oferentów, którzy zdecydowali się w tym przetargu wystartować.  – Ta cena jest poniżej krytyki. To zwykłe psucie rynku. Nie wiem jak niskie trzeba mieć koszty, żeby udało się na tym godziwie zarobić. Taki projekt jest mocno kosztochłonny. W tym wypadku trzeba wykonać podkłady geodezyjne, dokumentację geotechniczną, projekt organizacji ruchu, zdobyć pozwolenie na budowę. Trzeba mieć także na uwadze, że może istnieć konieczność  przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej (np. prąd, teletechnika), a to znowu niesie za sobą kolejne koszty – mówi nam jeden z oferentów. Jego zdaniem oferta powinna zostać odrzucona. Nie będzie jednak składać protestu na wynik przetargu, gdyż zwykły urząd miejski, w jego ocenie, nie ma profesjonalnych narzędzi, żeby dogłębnie zbadać sprawę. – To niestety nie jest GDDKiA gdzie pracują fachowcy w zakresie budownictwa – kończy przedsiębiorca.

Zakres planowanej przebudowy ulicy jest dosyć spory. W jego skład wchodzą m.in.
– roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników;
– roboty ziemne
– poprawa odwodnienia drogi poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych skierowanych do istniejących wpustów ulicznych;
– wymiana elementów odwodnienia na nowe, dostosowane do ruchu ciężkiego
– zastosowanie kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych
– budowa ścieżki rowerowej.

Dokumentacja projektowa ma zostać ukończona przez wykonawcę w przeciągu 75 dni.

EnDe

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here