Sprzątaj po swoim psie! Grozi Ci 1000 zł kary

0
Za niesprzątanie po swoim psie grozi nam kara nawet 1000 zł!

Coraz częściej interwencje raciborskiej Straży Miejskiej dotyczą zwierząt domowych, które nie są pod odpowiednią opieką właścicieli. Strażnicy zwracają uwagę na odpowiednie zabezpieczenie zwierząt jak również na porządek, jaki powinny po sobie zostawić np. po spacerze.

Miejskie otoczenie różni się od swobodnego wybiegu i wymaga od właścicieli zwierząt (szczególnie psów) większej uwagi oraz przewidywania. Poniżej podajemy przepisy, na których w powyższej materii opiera się Straż Miejska.

- reklama -

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz:

§17.1. Posiadacze psów prowadzą psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu nakładają kaganiec.
2. Z wyłączeniem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub korzystających z psów przewodników, zgodnie z przepisami odrębnymi, posiadacze zwierząt usuwają zanieczyszczenia odzwierzęce powstałe na terenach użytku publicznego.
3. Usunięte zanieczyszczenia, o których mowa w ust.2, powinny być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenach użytku publicznego.
4. Pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający zwierzętom domowym jej opuszczenie i wykluczający dostęp osób trzecich.

Nie stosowanie się do powyższych zasad stanowi naruszenie przepisów Kodeksu wykroczeń oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i może skutkować sankcjami karnymi w postaci ukarania mandatem karnym.

Podstawa prawna Kodeksu wykroczeń:
Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Podstawa prawna Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Art. 10. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust.1 – podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

EnDe

#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here