Etat w Urzędzie Miasta. Magistrat szuka specjalisty od architektury

Urząd Miasta Racibórz praca
Urząd Miasta Racibórz

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i przestrzeni miasta w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki.

Niezbędne wymagania dla kandydata to:

- reklama -

a) wykształcenie wyższe – inżynier architekt
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. architektury i przestrzeni miasta w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 23.08.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here