Magistrat szuka Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

0
Urząd Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz. Fot. archiwum portalu

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz – podano na stronie Urzędu Miasta. 

Wymagania niezbędne:

- reklama -

1) wykształcenie wyższe
2) co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na niniejszym stanowisku
3) przedstawienie na piśmie – na bazie istniejących w Urzędzie rozwiązań organizacyjnych – koncepcji realizacji zadań Gminy przypisanych do wykonania w zakresie gospodarki nieruchomościami, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wymienione w pkt. 2 (wymagania dodatkowe) oraz Regulamin wewnętrzny Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Regulamin Organizacyjny Urzędu
4) obywatelstwo polskie
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) nieposzlakowana opinia.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie pracami Wydziału w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.
2) Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
3) Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału oraz właściwe zarządzanie personelem.
4) Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:
Etap I – test z wiedzy z zakresu przepisów wymienionych w pkt. I ppkt. 2b oraz ocena przedstawionych koncepcji
Etap II – prezentacja przedstawionych koncepcji przez kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 06.09.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here