Racibórz: Wyniki naboru wniosków do PONE

smog piec
Wymiana pieca

Przyjmowano wnioski na: wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozstrzygnięto nabór konkursowy wniosków o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018–2028. Wyniki można znaleźć na stronie raciborz.pl w zakładce Dla mieszkańcow/Ekologia/Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2018-2028

- reklama -

Nabór wniosków prowadzony był w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2020 r. na następujące rodzaje zadań: wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy – to jest do dnia 2 czerwca 2020 r. – zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:
1) zgody administratora/zarządcy budynku – w przypadku, gdy nwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2020 roku);
b) a w przypadku montażu kotłów gazowych również informacje o posiadaniu przez wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania;
3) kosztorysu zadania (a w przypadku termomodernizacji budynku wskazania metrażu całej powierzchni docieplanej, rodzaju i grubości materiału dociepleniowego oraz współczynnika przenikania);
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;
6)warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7)deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i zastąpienie go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszenie naboru uzupełniającego.

Liczba zakwalifikowanych do dofinansowani wniosków o udzielenie dotacji na zadań nie wyczerpała puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła do wyczerpania puli środków.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj