Zmiany organizacyjne w magistracie. Biuro Prezydenta Miasta i nowy wydział

Dariusz Polowy
Prezydent Raciborza Dariusz Polowy, zdjęcie archiwalne

Prezydent Dariusz Polowy wydał zarządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia obowiązywać będzie nowa struktura organizacyjna Urzędu Miasta Racibórz. Wśród zmian m.in. utworzenie Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Biura Prezydenta Miasta.

Z Wydziału Inwestycji i Urbanistyki wyodrębnione zostanie stanowisko ds. architektury i przestrzeni miasta, a z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu stanowisko ds. ochrony zabytków – Miejskiego Konserwatora Zabytków. Stanowiska zostaną przekształcone w podległe bezpośrednio prezydentowi. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zmieni nazwę na Wydział Edukacji.

- reklama -

Do zadań stanowiska ds. architektury i przestrzeni miasta należy:

1) opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg, terenów zieleni oraz inwestycji kubaturowych,

2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu zlecającymi sporządzenie projektów dotyczących inwestycji miejskich m.in. w zakresie uwarunkowań architektonicznych niezbędnych do uwzględnienia na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w opiniowaniu rozwiązań przedkładanych przez wykonawcę,

3) opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta,

4) prowadzenie spraw w zakresie sytuowania reklam i małej architektury,

5) prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta,

6) podejmowanie działań służących dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do zadań stanowiska ds. ochrony zabytków – Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

1) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków objętych porozumieniem zawartym z Wojewodą Śląskim,

2) realizacja zadań spoczywających na gminie w zakresie dotyczącym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Nowy wydział 

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta od nowego roku powstanie Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu. Poniżej sprawy, jakie będą  należeć do jego zadań.

1) w zakresie kultury i sztuki:

a) inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta,

b) współdziałanie z miejskimi instytucjami kultury w celu koordynacji ich działań,

c) prowadzenie rejestru raciborskich instytucji kultury,

d)przyjmowanie zawiadomień dotyczących organizacji na terenie gminy imprez artystycznych i rozrywkowych,

e) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych o charakterze artystyczno- rozrywkowym,

f) współdziałanie z miejscowymi stowarzyszeniami i towarzystwami prowadzącymi działalność w zakresie kultury,
2) w zakresie sportu i turystyki:

a) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych dla rozwoju sportu na terenie miasta,

b) koordynowanie imprez sportowych organizowanych przez miasto oraz inicjowanie i koordynowanie działań dotyczących upowszechniania sportu na terenie miasta,

c) współdziałanie z miejscowymi klubami sportowymi i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w zakresie sportu,

d) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych o charakterze sportowym,

e) współpraca i ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji,

f) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

g) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie miasta,

h) współpraca z Unią Racibórz Sp. z o.o. w zakresie zadań własnych gminy realizowanych przez Wydział,

3) w zakresie promocji:

a) podejmowanie działań kreujących pozytywny wizerunek miasta w kraju i za granicą, b) ochrona znaków miasta i nadzór nad ich używaniem,

c) organizowanie i prowadzenie kontaktów zagranicznych miasta,

d) prowadzenie serwisu internetowego miasta,

e) realizacja zadań dotyczących udzielania patronatów Prezydenta Miasta;

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Informacji i Promocji od nowego roku będzie przekształcony w Biuro Prezydenta Miasta. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należą sprawy:

1) komunikacji władz miasta z opinią publiczną oraz kreowania pozytywnego wizerunku miasta jako jednostki samorządowej,

2) zapewnienia obsługi technicznej i administracyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta,

3) koordynacji działań z zakresu komunikacji społecznej i polityki informacyjnej miasta,

4) zapewnienia właściwej organizacji i obsługi spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Prezydenta,

5) administrowania profilami miasta na portalach społecznościowych,

6) monitorowania doniesień prasowych dotyczących miasta i istotnych dla niego spraw;

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here