„Ciągła podwyżka cen nie może usprawiedliwiać nieradzenia sobie z odpadami komunalnymi”

Henryk Mainusz
Na pierwszym planie radny Henryk Mainusz, zdjęcie archiwalne

Zdaniem radnych z Razem dla Raciborza prezentacja pokazana na ostatniej sesji raczej nic nie wnosi do tematu. – Z jednej strony nie pokazuje Pan zagrożeń (w Analizie gospodarki odpadami za 2019 r.), przedstawia nowe deklaracje śmieciowe obejmujące nieruchomości niezamieszkałe (październik 2020 r.), a z drugiej straszy mieszkańców, że dokładają do systemu odpadowego, bez wyliczeń, bez analiz. – pisze do prezydenta Klub Radnych Razem dla Raciborza.

Na grudniowej sesji Rady Miasta prezydent Dariusz Polowy ponownie przekonywał radnych do wyłączenia z systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych. Dyskusja trwa od maja tego roku. Na sesji klub radnych Razem dla Raciborza przedstawił swoje stanowisko, które pojawiło się również w formie interpelacji. Radni oczekują od prezydenta konkretnych wyliczeń oraz wyjaśnienia i uzupełnienia informacji, bowiem bez odpowiedzi na zadane pytania nie będą gotowi na podjęcie jakichkolwiek działań. Treść interpelacji z 29 grudnia przedstawiamy poniżej.

- reklama -

Prosimy o pisemne wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. Z Analizy gospodarki odpadami komunalnymi przedstawianymi przez prezydenta Radzie Miasta wynika, że wydatki na gospodarkę odpadami w latach 2016-2019 wzrosły o 10,7 % odpowiednio wynosiły w poszczególnych latach 7 686, 8 057, 8 343 i 8 615 tys. złotych. Podobnie kształtowały się koszty całego systemu, przy czym wzrost w analogicznym okresie wyniósł 10,6 %.

Przychody w latach 2016-2019 wynosiły odpowiednio 8 148, 8 722, 9 172, 8 770 tys. zł. i wzrosły w tym okresie o 6,1 %. Warto zauważyć na spadek wpływów o ponad 400 tys. zł. pomiędzy 2018 a 2019 rokiem.

W analizowanych latach 2016-2019 nadwyżka przychodów nad kosztami wynosiła odpowiednio: 0, 216, 414 i -347 tys. złotych. Od 1 stycznia tego roku RM uchwaliła nowe wyższe stawki 21 zł/osobę/miesiąc.

W analizowanym okresie nastąpił drastyczny wzrost stawki z 13,50 na 21 zł od mieszkańca (o 64%). Z tabeli nr 5 na str. 14 Analizy za 2019 r. wynika, że spadek ilości deklaracji zmniejszył się z 45 326 na 44 832 osoby tj. o 494, co daje ok. 1,1 % mniej zadeklarowanych osób w tym okresie.

W Analizie gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. Pan Prezydent w Podsumowaniu nie zawarł żadnych wniosków, z których wynikałaby potrzeba czy też konieczność wyłączenia z systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych. Z tego dokumentu nie wynikają również żadne pogłębione wyliczenia na podstawie których można dojść do ilości odpadów zadeklarowanych przez przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałe). Dlatego wnosimy o:

– przedstawienie zestawień z deklaracji ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (z podziałem na nieruchomości mieszane) za  lata 2016-2020,

– przedstawienie zestawień z deklaracji ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (z podziałem na nieruchomości mieszane) wg nowego wzoru deklaracji.

  1. W październiku tego roku został uchwalony nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów m.in.  dla nieruchomości niezamieszkałych – zał. nr 2 do Uchwały. W części F deklaracji podmioty gospodarcze muszą złożyć zadeklarować rzeczywistą ilość produkowanych odpadów komunalnych. Zgodnie z orzecznictwem stosowane do tej pory normatywy opłat np. od stolika, od pracownika, od powierzchni handlowej itp. już nie będą mogły być praktykowane. Racibórz nowy wzór deklaracji wprowadza od 1 stycznia 2021 r.. Prosimy zatem o informację ile podmiotów na nieruchomościach niezamieszkałych jest obecnie objętych opłatą? Ile podmiotów złożyło nową deklarację? Czy Urząd wykonał analizę skutków wynikających z różnicy pomiędzy starymi a nowymi deklaracjami? W jaki sposób została zweryfikowana (jeśli była zweryfikowana, a jeśli nie to dlaczego?) rzeczywista ilość odpadów odbieranych od podmiotów gospodarczych w stosunku do deklaracji wg dotychczasowych unormowań i wg nowych regulacji? Jaki wpływ na budżet wg złożonych nowych deklaracji będzie miała nowa opłata?
  2. Z deklaracji „śmieciowej” wynika, że w zabudowie mieszanej miasto żąda od przedsiębiorców jedynie powierzchni użytkowej w m2 – część F2 i G2 deklaracji. Prosimy o informację na jakiej podstawie prawnej zgodnie z ustawą ucpg miasto zastosowało taki wskaźnik. Z jakich przepisów wynika, że jedne podmioty gospodarcze płacą za odpady od metra kwadratowego powierzchni użytkowej a inne (te niezlokalizowane w zabudowie mieszanej) od rzeczywistej ilości wyprodukowanych odpadów?
  3. Proszę podać jaki był koszt opłaty operatorskiej po stronie Miasta dla ZZO sp. z o.o. w Raciborzu na prowadzenie kompostowni w latach 2016-2020 z podziałem na poszczególne okresy? Ile Mg w skali roku ZZO przerabia bio-zielonej masy z terenu miasta w ramach naszego systemu, ile Mg od podmiotów gospodarczych z Raciborza      a ile z pozostałych gmin w rozbiciu na poszczególne lata od 2016 do 2020 r.​? Jaka była cena kompostu w latach 2016-2020 dla naszego miasta i dla podmiotów/osób zewnętrznych?
  4. Ile Miasto płaciło firmie PUK Empol sp. z o.o. za 1 Mg zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach 2016-2020?
  5. Pan Prezydent przedstawił na nadzwyczajnej sesji RM w grudniu materiał dot. gospodarki odpadami, proszę o wyjaśnienie/uzupełnienie informacji oraz odpowiedź na następujące pytania:
  • przedstawione kwoty bilansowe gospodarki odpadami (slajd nr 2) odbiegają od przyjętego w kwietniu na sesji RM materiału Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r.. Przedstawił Pan wpłaty i wydatki za 2019 r. odpowiednio w wysokości 9 033 oraz 9 033 tys. zł gdzie w materiale z kwietnia figurują kwoty 9 117 oraz 8 770 tys. złotych. Które z tych liczb są prawidłowo wyliczone? Prosimy o przedstawienie materiałów źródłowych oraz sprawozdań z których będą w sposób jasny i czytelny wynikały wyliczenia. Jakie kwoty zostały podane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.?,
  • prosimy o przedstawienie miesięcznych sprawozdań firmy PUH Empol z pokazaniem ilości faktycznie odebranych odpadów (segregowanych                                          i zmieszanych) z nieruchomości niezamieszkałych oraz z tej części nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie mieszanej z podziałem na kubły/worki 80 l, 110 l, 240 l, 1100 l, 7000 l,
  • prosimy o przedstawienie wyliczenia wartości wg deklaracji 1 242 102 zł. (slajd nr 5) oraz przedstawienie danych w tej samej metodyce liczenia za lata 2016-2020 oraz wartości wg sprawozdania Empol 2 689 467 494 zł z przekazaniem sprawozdań celem weryfikacji,
  • na jakiej podstawie została wyliczona prognoza wpłat na 2021 r. 761 027 zł. (slajd nr 7), jeśli nie miał Pan nowych deklaracji złożonych przez przedsiębiorców z nieruchomości niezamieszkałych obliczanych wg rzeczywistych ilości odbieranych odpadów?.

Szanowny Panie prezydencie,

wyliczenia przedstawione na nadzwyczajnej sesji RM (pokazanych na kilku slajdach) oraz sposób podejścia do gospodarki odpadami w Raciborzu przez Pana świadczą o niezrozumieniu tematu, pobieżnym przejściu do niewyliczeń i próbie łatania nieudolnego zarządzania tą sferą gospodarki miejskiej podwyżką cen lub wyłączeniem, bez wyraźnego powodu, podmiotów gospodarczych z systemu.

Warto zaznaczyć, że radni Rady Miasta bez odpowiedzi na powyżej zadane pytania oraz  przedstawienia rzetelnych wyliczeń nie będą gotowi na podjęcie jakichkolwiek działań na szkodę bardzo dobrze działającego systemu do roku 2018.

Ciągła podwyżka cen nie może usprawiedliwiać nieradzeniem sobie z odpadami komunalnymi. Z jednej strony nie pokazuje Pan zagrożeń (w Analizie gospodarki odpadami za 2019 r.), przedstawia nowe deklaracje śmieciowe obejmujące nieruchomości niezamieszkałe (październik 2020 r.), a z drugiej straszy mieszkańców, że dokładają do systemu odpadowego – bez wyliczeń, bez analiz. Prezentacja pokazana na ostatniej sesji raczej nic nie wnosi do tematu.

Prosimy o odpowiedź na każde pytanie zadane w tym piśmie i bardzo prosimy o wszystkie materiały z których wynikają wszystkie wyliczenia.

Do czasu przesłania wszystkich niezbędnych danych wnosimy o nie podejmowanie żadnych wiążących decyzji przez radnych w tym temacie.

 Z poważaniem

Henryk Mainusz
Justyna Henek- Wypior
Stanisław Borowik
Marcin Fica
Michał Kuliga
Mirosław Lenk
Paweł Rycka
Eugeniusz Wyglenda

Czytaj także: Rada Miasta nie zmieniła zdania. Firmy zostają w systemie gospodarki odpadami

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here