Biblioteka Pedagogiczna poleca:

0

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA
kasety wideoteki edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

„DZIEJE KULTURY POLSKIEJ” na lekcje języka polskiego i historii

„CNY JĘZYK POLAKÓW” na język polski, historię, uczestnictwo w kulturze, edukację czytelniczą i medialną

„OCZYWISTE – NIEOCZYWISTE” – wiedza o społeczeństwie, edukacja regionalna

„TWÓRCY NASZE TRADYCJI” na lekcje języka polskiego i historii.
WARTO OBEJRZEĆ:

VIDEOTEKA EDUKACYJNA


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

- reklama -

DZIEJE KULTURY POLSKIEJ
„Dzieje kultury polskiej” to prezentacja filmów poświęconych historii Polski – dzieje naszego państwa w wieku XV, XVI, XVII. To cykl filmów historycznych, przedstawiających rozkwit kultury (w sferze intelektualnej i materialnej) narodu polskiego na tle jego dziejów politycznych i gospodarczych. Zakres chronologiczny proponowanych audycji obejmuje okres od potęgi państwa Jagiellonów po upadek państwowości i życie pod zaborami. Każdy odcinek to jeden wiek. Ich treść jest rozległa i wielowątkowa: literatura, sztuki plastyczne, architektura, jak również miejsce człowieka w historii, jego relacje z ojczyzną, ze społecznością, z innymi narodami i religiami. Życie i twórczość narodu pozbawionego państwa, w niewoli i na emigracji…- to temat ostatniego odcinka. Wiedza przekazywana jest w audycjach w sposób rzetelny i uporządkowany. Programy (jest ich pięć, trwają po około 50 minut) służą realizacji treści programowych na lekcjach historii i języka polskiego oraz realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematy audycji:

Sny o potędze – wiek XV

– Dynastia Jagiellonów

– Feudalna Rzeczpospolita Szlachecka

– Przywileje szlachty

– Początki instytucji demokratycznych

– Sejm

Złoty wiek – wiek XVI

– Dominacja szlachty

– Polskie korzenie Odrodzenia

– „Państwo bez stosów”

– Imigracje

– Multikulturowość

Sarmacja, czyli Polska – wiek XVII

– Sarmacki model życia

– Kultura i literatura szlachecka

– Absolutyzacja wolności

– Kontrreformacja

– Barokowa sztuka


TWÓRCY NASZE TRADYCJI

„Twórcy naszej tradycji”, to filmy biograficzne. Ukazują sylwetki wybitnych mistrzów pióra, którzy nie tylko wywarli przemożny wpływ na naszą kulturę, ale także rozsławili imię Polski w świecie: Prus, Sienkiewicz, Norwid, Słonimski… Audycje te zrealizowano na poziomie szkół ponadpodstawowych. Zalecane są do wykorzystania przez nauczycieli języka polskiego i historii. Każda z nich trwa około 55 minut


CNY JĘZYK POLAKÓW

„Cny język Polaków” Cykl przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na lekcje języka polskiego, historii czy edukacji czytelniczej i medialnej.
Filmy prezentują dzieje języka i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej.
W audycjach dowodzi się, że polszczyzna obejmuje nie tylko zjawiska ściśle literacko-językowe, ale także oddziałuje na sztukę, kulturę materialną, na tradycje i obyczaje Polaków żyjących we własnym kraju oraz Polaków, którzy niezależnie od miejsca pobytu poza Polską utożsamiają się z określonymi narodowymi wartościami, pielęgnują je i dbają o ich trwałość.

Tematy audycji:

Polszczyzna w łacińskiej Europie

Cebulowy kolor cegły
Grecko-rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze
Biblia jako źródło


OCZYWISTE – NIEOCZYWISTE

„Oczywiste-nieoczywiste”, cykl znany z programu telewizyjnego, zawiera programy oświatowe prezentujące dorobek kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych mieszkających na terenie Polski. Posiadamy w swoich zbiorach cztery kasety (łącznie 19 audycji po 25 minut) przedstawiające obyczaje, tradycje i dzieła: Niemców, Rosjan, Kaszubów, Szwedów, Francuzów, Żydów, Ormian, Ukraińców, Greków, Węgrów, staroobrzędowców, Tatarów, Cyganów, Czechów, Karaimów, Łemków, Słowaków, Białorusinów i Litwinów. Programy te zalecane są do wykorzystania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz do realizacji zajęć z zakresu edukacji regionalnej w szkołach gimnazjalnych.

Wymienione powyżej filmy zostały wydane przez MENiS na kasetach VHS. Kasety te dostępne są w Bibliotece Pedagogicznej w Raciborzu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here