„Program wyrównywania różnic między regionami” rusza w powiecie raciborskim

W raciborskim starostwie można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, finansowanego ze środków PFRON. W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach obszaru B programu (tj. likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania), obszaru C (tj. zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości) oraz obszaru D (tj. likwidację barier transportowych poprzez zakup lub przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych).

Beneficjentami programu mogą być:
– w ramach obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne:
a) przedszkole z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi, przedszkole zamierzające zorganizować oddział lub oddziały integracyjne, przedszkole specjalne, szkołę publiczną lub niepubliczną spełniającą warunki szkoły publicznej (podstawową, gimnazjum, ponadgimnazjalną) z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi albo zamierzającą zorganizować oddział lub oddziały integracyjne oraz szkołę specjalną,
b) bursę lub internat szkolny oraz bibliotekę szkolną, jeżeli korzystają z nich dzieci niepełnosprawne, a także poradnię psychologiczno-pedagogiczną, utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

lub zakłady opieki zdrowotnej:
szpital, przychodnię, ośrodek zdrowia oraz poradnię, utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego i utrzymywane zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

– w ramach obszaru C – pracodawcy, którzy przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnią osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy.

– w ramach obszaru D – gminy oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl Wzór wniosku dostępny będzie od dnia 20 stycznia 2006 r. na stronie internetowej powiatu raciborskiego www.powiatraciborski.pl

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego tego roku. Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. 0 32 415 44 08 wew. 308.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here