Program pomocy uczniom niepełnosprawnym. Jak złożyć wniosek?

Fot. freepik.com

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych jest udzielana uczniom szkół ponadpodstawowych.

Raciborscy uczniowie mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom szkół ponadpodstawowych:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

- reklama -

W latach 2023/2024, 2024-2025, 2025-2026 dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom uczęszczającym do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. W latach 2023/2024, 2024-2025, 2025-2026 dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum.

Wniosek może złożyć: rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia. Warunkiem otrzymania pomocy jest dołączenie do wniosku składanego w szkole dowodu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, a dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie. Do oświadczenia należy dołączyć wyszczególnienie dokonanych zakupów. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu i przekazuje ją prezydentowi miasta. Po otrzymaniu środków pieniężnych na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych prezydent zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów.

Do pobrania:
– Informacja o programie pomocy uczniom niepełnosprawnym
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025
– Wzór wniosku o dofinansowanie

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj