Sprawazdanie Powiatowego Urzędu Pracy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA OKRES OD 01.01.2005r. DO 30.11.2005r.

Na koniec listopada 2005r. zarejestrowanych było ogółem 4244 bezrobotnych w tym 2633 kobiety. Zarejestrowanych, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy było 177 osób, osób niepełnosprawnych 157, zamieszkałych na wsi 1448. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 5835 osób bezrobotnych, wydano 7504 zaświadczeń, głównie do Ośrodków Pomocy Społecznej i przyjęto ponad 30 tys. osób.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzeniu skutków bezrobocia poprzez stosowanie różnych instrumentów rynku pracy oraz programów mających pomóc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, aktywizowanie osób długotrwale bezrobotne w szczególności osób z problemami adaptacji w sytuacji braku pracy, osób do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych i bez kwalifikacji przedstawiały się następująco :

SZKOLENIA BEZROBOTNYCH
Szkolenia to jedna z najbardziej efektywnych metod aktywizacji zawodowej stosowana w sytuacjach nie dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W okresie od stycznia do końca listopada 2005r. szkoleniami objętych zostało 138 osób, w tym 56 kobiet i 82 mężczyzn. Skierowania osób bezrobotnych na szkolenia dokonywano głównie w oparciu o trójstronne umowy szkoleniowe (pracodawca – jednostka szkoleniowa – urząd pracy) gwarantujące zatrudnienie po ukończonym z wynikiem pozytywnym kursie.

Wśród bezrobotnych największym zainteresowaniem cieszyły się kursy : 
– prawo jazdy kat. C 
– spawanie elektryczne metodą TIG 
– magazynier z obsługą wózka widłowego z minimum sanitarnym i bhp, a wśród kobiet: – obsługa biura z elementami kadr i płac 
– europejski certyfikat umiejętności komputerowych
– wizaż i stylizacja.

Osoby młode najczęściej wybierały kurs komputerowy, który w ich opinii pozwoli im na poszerzenie posiadanych umiejętności obsługi komputera, osoby z wykształceniem handlowym zainteresowane były kursami związanymi z obsługą kasy fiskalnej, osoby posiadające prawo jazdy kategorii „B” kursami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe tj. prawem jazdy kat. „C” lub „D”.

Z ogólnej liczby skierowanych, szkolenia 6 osób w tym 4 kobiet finansowane były z PFRON – u, 44 osób w tym 15 kobiet z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 i 12 osób w tym 6 kobiet w ramach działania 1.3. Z ogólnej liczby skierowanych, po ukończeniu kursów i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracę podjęło 66 osób w tym 12 kobiet.

PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA
Usługi świadczone dla osób bezrobotnych w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej prowadzone są z zakresu poradnictwa indywidualnego, grupowego oraz informacji zawodowej dla indywidualnych osób i w trakcie spotkań grupowych. Poradnictwem zawodowym objętych zostało łącznie 649 osób, z czego 539 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Raciborzu.

Poradnictwo indywidualne – Z poradnictwa indywidualnego skorzystało 498 osób, w tym 493 to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w ramach 743 rozmów doradczych.
Z ogólnej liczby 493 bezrobotnych, 285 to kobiety, 341 to osoby do 24 roku życia w tym kobiet – 219 , osoby powyżej 50 roku życia – 14 w tym kobiet – 5, niepełnosprawni – 14, osoby długotrwale bezrobotne – 167, w tym kobiet – 64, zamieszkali na wsi – 133 w tym kobiet -89.

Poradnictwo grupowe – Z poradnictwa grupowego skorzystało łącznie 151 osób w trakcie zorganizowanych 14 grup zajęciowych, z czego 46 to osoby bezrobotne, w ramach 8 grup, młodzież ucząca się – 106 osób w ramach 6 grup (szkoły, Zakład Poprawczy, Biblioteka Powiatowa).

Tematyka poradnictwa grupowego w formie warsztatów obejmowała głównie zagadnienia z zakresu:
 analizy predyspozycji zawodowych,
 testu ZDS Hollanda – przetestowano 96 osób, 
opracowania dokumentów zawodowych,
 źródeł pozyskiwania ofert pracy, tworzenia indywidualnego planu działania,
 symulacyjnej rozmowy z pracodawcą.

Efektywność poradnictwa (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych) : podjęcie pracy – 153 osoby, w tym 39 kobiet, samozatrudnienie – 30 osób z czego kobiet – 12, udział w szkoleniach zawodowych – 146 osób, w tym kobiet – 65, staż – 131 osób w tym kobiet – 107, przygotowanie zawodowe – 24 osoby w tym kobiet – 14.

Z grupowej informacji zawodowej skorzystały 942 osoby w ramach 67 grup, z których : osoby bezrobotne – 341 ( 48 grup), w tym: kobiety – 199 osoby do 24 roku życia – 270 osoby powyżej 50 roku życia – 14 zamieszkali na wsi – 81 długotrwale bezrobotni – 34. pozostałe 601 osób, którym udzielono grupowej informacji zawodowej to młodzież ucząca się w szkołach ponad gimnazjalnych. W ramach współpracy Powiatowego Urzędu ze szkołami oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną doradca zawodowy przeprowadził spotkania w ramach 19 grup.

2474 osobom udzielono indywidualnej informacji zawodowej – bezpośrednio lub telefonicznie, w tym 1119 kobietom i 1012 osobom do 24 roku życia.

W ramach Klubu Pracy zorganizowano zajęcia dla 2 grup w ramach pełnego 21 dniowego klubu pracy, w którym wzięło udział 11 osób z których kobiety stanowiły ok. 60%, 2 osoby podjęły pracę.
W zajęciach w ramach warsztatów autoprezentacji i inspiracji klubu pracy uczestniczyło 17 osób w 4 grupach zajęciowych – 4 osoby podjęły pracę.

POŚREDNICTWO PRACY
Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników poprzez:
– pośrednictwo otwarte – oferty mają charakter ogólnodostępny
– pośrednictwo zamknięte – oferty udostępniane są wąskiej grupie wyselekcjonowanych osób
– pośrednictwo szybkie – pracownik potrzebny od zaraz
– pośrednictwo półotwarte – nazwa firmy i jej adres nie są umieszczane na tablicy z ofertami pracy
– giełdy pracy – pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania się z większą grupą kandydatów do pracy
– targi pracy – forma promocji usług urzędu pracy

Do zadań pośredników pracy należy m. in. pozyskiwanie ofert pracy i ich aktualizacja, badanie preferencji pracodawców i kandydatów do pracy, dokonywanie doboru oferta – kandydat, organizowanie giełd pracy, promocja usług urzędu pracy.

Pośrednictwo pracy to również usługi EURES realizowane zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej przez Powiatowego Asystenta EURES. Do zadań asystenta należy m. in. ogłaszanie naboru do pracy za granicą, dokonywanie wstępnej selekcji kandydatów do pracy, zbieranie podań o pracę wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowanie ofert pracy od pracodawców i wprowadzanie do bazy ofert pracy prowadzonej przez Komisję Europejską.

W ramach sieci EURES w okresie od stycznia do listopada 2005r. wpłynęło do tut. Urzędu około 110 ofert pracy głównie do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Republiki Czeskiej, Szwecji, Słowacji i Litwy.

Najczęściej zgłaszane były wolne miejsca pracy dla : lekarzy, pielęgniarek, osób do opieki nad starszymi osobami, opiekunek dziecięcych, ślusarzy, szwaczek, sprzątaczek, kierowców kat. C + E. Oprócz doświadczenia w danym zawodzie najważniejszy wymóg to znajomość języka obcego.

W okresie od 01.01.2005r. 30. 11.2005r. zgłoszono i pozyskano łącznie 2052 oferty pracy, w tym:
– I/05 – 154 ofert
– II – 179
– III – 201
– IV – 191
– V – 169
– VI – 160
– VII – 197
– VIII – 209
– IX – 265
– X – 191
– XI – 136

Skierowano do pracy 2684 osoby bezrobotne, z tego podjęły zatrudnienie 1363 osoby.
Najczęściej zgłaszane były oferty w następujących zawodach:
– przedstawiciel handlowy
– specjalista ds. marketingu
– konsultant ds. sprzedaży
– referent administracyjno – biurowy ze znajomością języka obcego i obsługi komputera
– sprzedawca ze znajomością obsługi kasy fiskalnej
– kierowca z prawem jazdy C+ E
– kelner, barman
– kucharz
– magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe i znajomością kasy fiskalnej – ślusarz – spawacz z uprawnieniami
– murarz

Dla osób niepełnosprawnych zgłoszonych zostało 20 ofert pracy w następujących zawodach:
– parkingowy-inkasent
– pracownik ochrony
– sprzątaczka
– sprzedawca
– szwaczka
– pracownik nadzoru

Oferty trudne do realizacji przesyłane są pocztą elektroniczną co tydzień na strony internetowe i do lokalnych gazet. W omawianym okresie zorganizowano 22 giełdy pracy w tym 6 dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów w ramach stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz 3 dla osób niepełnosprawnych. W giełdach pracy wzięło udział 399 osób. W wyniku przeprowadzonych giełd 65 osób podjęło zatrudnienie w następujących zawodach:
– pracownik ochrony mienia
– magazynier,
– ślusarz – spawacz
– przedstawiciel handlowy
– sprzątaczka
– pracownik nadzoru
– sprzedawca
– parkingowy inkasent

Przeważają oferty dla osób młodych, dyspozycyjnych, komunikatywnych posiadających prawo jazdy /mile widziany własny samochód/ ze znajomością języka obcego i podstawową znajomością systemu komputerowego, jeśli chodzi o mężczyzn to preferowani są ci, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Największe trudności ze znalezieniem pracy na naszym rynku mają osoby bez kwalifikacji, dla których pracodawcy zgłaszają najmniej ofert pracy. Duże trudności ze znalezieniem pracy mają kobiety, które ukończyły 40 lat bez względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje.

Pośrednicy pracy w okresie od stycznia do listopada br. odwiedzili 70 zakładów pracy w celu pozyskania pracodawców do współpracy, pozyskania ofert i promocji usług świadczonych przez Urząd. Pozyskano 48 ofert pracy. Pośrednicy pracy wzięli również udział w IV Targach Pracy i Przedsiębiorczości, które odbyły się w Mikołowie i w VI Targach Pracy w Rybniku, gdzie udzielano informacji o wolnych miejscach pracy na terenie działania tut. Urzędu Pracy.

INSTRUMENTY RYNKU PRACY
W okresie od stycznia do listopada br. objęto aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 3128 osób w ramach różnych programów i wydatkowano kwotę 1.745.687,38 zł. z Funduszu Pracy w tym:


1 Prace interwencyjne – 32 osób – 82.726,71zł


2 Roboty publiczne – 28 osób – 144.982,89 zł.


3 Staże – 155 osób – 598.251,90 zl.


4 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 38 osób -141.398,83 zł.


5 Przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 31 osób – 296.100,00 zł


6 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac – 9 osób – 72.000,00 zł


7 Zwrot kosztów dojazdu – 44 osób – 4.301,00 zł


8 Refundacja pracowników młodocianych – 2791 osób – 405.926,05 zl


Ogółem: 3128 osób – 1.745.687,38 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizował dwa projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 pt. "Zaistnieć na rynku pracy" i Działania 1.3 pt. "Powrót na rynek pracy" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem pierwszego projektu jest wsparcie startu zawodowego młodzieży, która nie ukończyła 25 roku życia oraz osób zarejestrowanych w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 lat. a celem drugiego aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.

W ramach tych programów objęto aktywnymi formami 344 osoby i wydatkowano kwotę 485.204,16 zł. co przedstawiają poniższe dane:


1 Prace interwencyjne – 58 osób – 77.859,11 zl


2 Staże – 250 osób 382.486,80 zł


3 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 36 osób – 24.858,25 zł


Ogółem: 344 osób – 485.204,16 zł.

Po zakończonym udziale w programie finansowanym z Funduszu Pracy, efektywność mierzona stosunkiem osób zatrudnionych po zakończeniu programu do osób, które ukończyły program przedstawiała się następująco:
– po pracach interwencyjnych 77%
– stażu 38%
– przygotowaniu zawodowym 63 %
a finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego efektywność wynosiła:
– po pracach interwencyjnych 88%
– stażu 70%.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Edmund Stefaniak

- reklama -
- reklama -

8 KOMENTARZE

  1. Kto mieczem wojuje od miecza ginie,jest juz drugi radny od Wojnara ,który stracił mandat ,to szef komisji finansow Stanisław Mika ,podobnie jak Majnusz złamał ustawę antykorupcyjna,jestem ciekaw czy Prezydent Miasta wystąpi o zwrot nienaleznej diety ,która obaj pobierali od początku kadencji(po 60 tys.zł + odsetki każdy z nich)W Jastrzębiu Prezydent wystąpił do sądu o zwrot diet,gdyż uważa ,że to są pieniądze podatników,co zrobi Osuchowski w Raciborzu okaże się już nie długo.

  2. Czyli jednak prawo nierychliwe ale sprawiedliwe !Nie mieszajcie jednak proszę w jednym komentarzu Miki i Mainusza, bo to jednak dwie zupełnie różne osoby, mimo że z jednej ” kliki „. Osobiście cenię H. Mainusza za wiele działań które zainicjował, jego błędem jest to, że nigdy otwarcie nie sprzeciwił się swoim „kolegom”, mimo że wielokrotnie się z nimi nie zgadzał.

  3. Życzę sobie i Wam wszystkim byśmy mogli usłyszeć taki komunikat:”Wiecha już nie radna!”, „Wojnar już nie radny!”. Życzę tego z całego serca Wiesze i Wojnarowi by na własnej skórze przekonali się co to znaczy być EX-RADNY!!!

  4. Majnusz to jeden z żołnierzy Wojnara,musiał mieć korzyści ,że należy do tej „kliki”,a że nie ma swojego zdania to tylko świadczy na jego niekorzyść,poprostu tchórz.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here