Język angielski od pierwszej klasy

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 Sejm zwiększył o 23 310 tyś. zł planowaną rezerwę celową na dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty.
W związku z przyjętymi przez rząd Premiera Kazimierza Marcinkiewicza priorytetami środki te, po uchwaleniu budżetu, zostaną przeznaczone na wprowadzenie od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.W celu otrzymania na realizację powyższego zadania środków finansowych z ww. rezerwy niezbędne jest dostarczenie przez organ prowadzący szkołę następujących informacji:

1.wykazu szkół podstawowych i liczby oddziałów, w których zostanie wprowadzony w klasach pierwszych język angielski od l września 2006 r.

2.informacji o kwalifikacjach do wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego nauczycieli przewidzianych do pracy w klasach pierwszych, odpowiadających wymaganiom określonym w § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnialO września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr. 155, póz. 1288), wraz z potwierdzeniem zgodności kwalifikacji tych nauczycieli z przepisami ww. rozporządzenia, dokonanym przez właściwego Kuratora Oświaty.Nauczanie języka angielskiego, stanowiące element kształcenia zintegrowanego, będzie odbywało się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W przypadku braku nauczyciela kształcenia zintegrowanego, przygotowanego do nauczania języka angielskiego (co jest rozwiązaniem optymalnym) zajęcia mogą być prowadzone przez innego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Nauczyciel ten zobowiązany będzie do realizacji zadań programowych w sposób zgodny i zharmonizowany z działaniami nauczyciela kształcenia zintegrowanego; specyfika edukacji wczesnoszkolnej nie wymaga bowiem organizowania zajęć w 45 min. jednostki lekcyjne.Wnioski należy kierować do właściwych kuratoriów oświaty, któr następnie przekażą je bezpośrednio do Ministerstwa.Ze względu na ograniczoną wysokość kwoty przeznaczonej na to zadanie w rezerwie celowej budżetu państwa środki finansowe będą przyznawane według kolejności zgłoszeń.

/Źródło: eduinfo.pl/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here