Najdawniejsi władcy i ich prawa

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 6 szkoły podstawowej opracowała Gabriela Zygar z ZSO w Chałupkach.

Temat zajęć: Najdawniejsi władcy i ich prawa.


Podręcznik: Anne de Vries "Salomonowa mądrość"


CELE OGÓLNE:
­Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych,
­Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury.


CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
ˇ rozumie pojęcie charakter,
ˇ wyjaśnia znaczenie frazeologizmów,
ˇ dobiera wyrazy bliskoznaczne,
ˇ korzysta ze Słownika synonimów w celu podania wyrazów bliskoznacznych do podanego,
ˇ objaśnia sens powiedzeń dotyczących Salomona,
ˇ nazywa cechy charakteru bohatera na podstawie zachowania w określonej sytuacji,
ˇ rozpoznaje epitety w tekście literackim,
ˇ uzasadnia dobór cechy,
ˇ ocenia postawę bohatera,
ˇ współpracuje w grupie.


METODY PRACY: rozmowa dydaktyczna, praca z tekstem literackim, burza mózgów, drzewo decyzyjne


FORMY PRACY: indywidualna, grupowa


POMOCE DYDAKTYCZNE: karta pracy ucznia, drzewo decyzyjne, Słownik wyrazów bliskoznacznych


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Czynności organizacyjne.
2.Podział klasy na cztery grupy.
3.Rozdanie kart pracy:
ˇOmówienie pojęcia charakter.
ˇWyjaśnienie znaczenia frazeologizmów.
ˇDopisywanie przymiotników – epitetów do wyrazu charakter.
ˇPraca indywidualna uczniów – opisywanie sytuacji, w której ujawnia się podana cecha charakteru.
ˇPraca indywidualna uczniów – nazywanie cech charakteru na podstawie zachowania w danej sytuacji.
4.Odczytanie tekstu z podziałem na role.
5.Omówienie elementów świata przedstawionego w opowiadaniu (czas akcji, miejsce, bohaterowie, temat – problem).
6.Praca w grupach – uzupełnienie drzewa decyzyjnego. Analiza decyzji Salomona.
7.Omówienie prac uczniów.
8.Nazywanie cech władcy – praca z tekstem.
9.Praca w grupach – nazywanie cech kobiet na podstawie ich zachowania. Praca ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych.
10.Praca indywidualna – uzasadnienie jednej cechy.
11.Omówienie prac.
12.Podsumowanie zajęć.
13.Wypełnienie karty ewaluacyjnej.
14.Praca domowa: ocena postawy władcy.
 


Przykładowa KARTA PRACY UCZNIA


1.Co to jest charakter?
CHARAKTER –  zespół stałych cech psychicznych człowieka, które ujawniają się w typowych sytuacjach i określają jego stosunek do otaczającej rzeczywistości, systemu wartości oraz motywują jego czyny.


2.Wyjaśnij związki frazeologiczne:
a)mieć charakter – ……
b)charakter ze stali – ……


3.Dopisz przymiotniki do wyrazu charakter:


4.Opisz sytuację, w której może ujawnić się cecha charakteru:


tchórzliwy-


5.Wyciągnij wnioski o cechach charakteru ( dopisz przymiotnik nazywający cechę):


W sytuacjach spornych kłóci się z innymi i nie chce ustąpić –
6.Wypisz dwa epitety z ostatniego zdania tekstu.


7.Cechy Salomona:


8.Praca w grupach:
Nazwijcie cechy charakteru
– gr. A –  kobiety 1.
 
Skorzystajcie ze słownika wyrazów bliskoznacznych.


9.Wybierz jedna cechę charakteru omawianej przez twoją grupę postaci i ją uzasadnij pisemnie.


10.Wyjaśnij wyrażenie salomonowy wyrok –


11.Oceń postawę Salomona.

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here