Projekt edukacyjny „Europa da się lubić”

„Europa da się lubić…” to projekt edukacyjny Haliny Lenk i Krystiana Paletty.

Poniższy program edukacyjny związany jest z propagowaniem w naszej szkole idei zjednoczonej Europy.
Edukacja europejska w Polsce jest ważną częścią edukacji obywatelskiej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej bardzo ważne jest, aby wiedza i informacje o Unii Europejskiej, jej historii oraz funkcjonowaniu w środowisku i szkole, była rzetelna i obiektywna. Jednym       z celów tego działania jest kształtowanie umiejętności obywatelskich przydatnych mieszkańcom zjednoczonej Europy, kształtowanie tolerancji, otwarcia na odmienność, przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, ksenofobii, rasizmowi, kształtowanie nowego obrazu tożsamości.
Program ten powstał jako kontynuacja podnoszenia świadomości na temat zjednoczonej Europy, umiejętności przystosowania się do gospodarczych, kulturalnych            i społecznych zmian, które zachodzą we współczesnym świecie. Jedną z najefektywniejszych form realizacji wyżej wymienionych zadań jest aktywna działalność Szkolnego Klubu Europejskiego "Eurogim". Projekt edukacyjny będzie realizowany od marca do czerwca 2006 roku. Zakończy się uroczystą prezentacją prac, które zostały w tym czasie wykonane przez uczniów. Zadania, które zostały przedstawione do realizacji przez uczniów, są bardzo różnorodne ze względu na chęć zaangażowania jak największej ilości wychowanków poszczególnych klas.


EUROPA DA SIĘ LUBIĆ…


CELE OGÓLNE:
-propagowanie zjednoczonej Europy,
-poznanie państw należących do Unii,
-pobudzenie kreatywności,
-rozwijanie współpracy w grupie,
-umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
-kształtowanie umiejętności selekcjonowania materiałów,
-rozwijanie umiejętności prezentowania przygotowanego materiału,
-integracja zespołu klasowego.


UCZESTNICY KONKURSU:
-UCZNIOWIE KLAS I, II i III (jako przygotowujący pracę i uczestniczący w konkursie),
-NAUCZYCIELE,
-ZAPROSZENI GOŚCIE..


CZAS REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
1.03.2006 – 30.05.2006


Prezentacja i konkurs odbędzie się w dniu 12 maja 2006


ZADANIA PROJEKTU


Na spotkaniu samorządu uczniowskiego przewodniczący poszczególnych klas wylosują nazwy państw, którymi będą się zajmować w trakcie realizacji projektu. Zarówno uczniom jak i wychowawcom klas zostaną przedstawione cele oraz szczegółowe zadania.POSZCZEGÓLNE ZADANIA:
I. Wykonanie plakatów przedstawiających poszczególne państwa należące do Unii Europejskiej.
            (Termin – 15 marca 2006r.)


II. "Dzień wiosny w Europie" – zorganizowanie imprezy, której tematem była "Nasza  przyszłość we wspólnej Europie".


Uczniowie klas I (Termin – 21 marca 2006r.)
III. "Wizja zjednoczonej Europy" – konkurs prac graficznych. Technika dowolna.
(Termin – 30 kwietnia 2006r.)


IV. "Z nami na wycieczkę po Europie" – prezentacja multimedialna wybranego kraju.
Zawartość:
-położenie geograficzne,
-ukształtowanie powierzchni,
-flaga, liczba ludności, język urzędowy, waluta,
-stolica, ciekawe miejsca, zabytki,
-słynni twórcy kultury,
-ciekawostki
Uczniowie klas I (Termin – 5 maja 2006r.)


V."Przebranie symboliczne" – konkurs na najciekawsze przebranie symboliczne z elementem danego kraju.
Uczniowie klas II – zespoły 3 osobowe
(Prezentacja – 12 maja 2006r.)


VI."Reklama dźwignią handlu" – konkurs na reklamę produktu charakterystycznego dla danego państwa.
Uczniowie klas III – zespoły 3 osobowe
(Prezentacja – 12 maja 2006r.)


VII.Lekcja wychowawcza na temat Unii Europejskiej. Przykładowy scenariusz lekcji, według którego wychowawcy przeprowadzą zajęcia na swoich spotkaniach z klasą.
(Termin 28 kwietnia 2006r.)


VIII.Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i Polsce.
Przedstawiciele klas I, II i III (I etap) i drużyny 3 osobowe (II etap).
(Finał konkursu – 12 maja 2006r.)


IX.Wykonanie gazetek klasowych.
Samorząd szkolny ogłosi konkurs na najlepszą gazetkę związaną z w/ w tematem.
(Termin – 10 maja 2006r.)


X.Wystawka w szkolnej bibliotece.
Nauczyciel bibliotekarz przygotuje odpowiednią wystawę prezentującą literaturę związaną z w/ w  tematem.
(Termin – 10 maja 2006r.)


XI.Publikacje artykułów w szkolnej gazetce.
Redakcja szkolnej gazety "Gimzeta" zamieści na swoich łamach artykuły uczniów, poświęcone temu tematowi.
(Termin – 30 maja 2006r.)


XII.Cykl spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego na temat integracji europejskiej, funduszy pomocowych, Euroregionu Silesia.
Wybrane klasy pod opieką nauczycieli.
(Termin – 30 maja 2006r.)


Poszczególne zadania zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję.


FORMY REALIZACJI


1.Zadania realizowane są przez wszystkie klasy pod kontrolą wychowawcy


2.Formy prezentacji:


-plakat,
-prezentacja,
-inscenizacja,
-wystawa prac plastycznych,
-reklama,
-pokaz.


3.Środki dydaktyczne – różnorodne do wyboru przez wykonawców poszczególnych prac


4.Odbiorcy prezentacji: społeczność szkolna, zaproszeni goście.


5.Ocena pracy: wykonanie zadań ocenia komisja złożona z niezależnych nauczycieli i zaproszonych gości

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here