Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Dofinansowanie przewidziane jest dla dzieci pochodzących z rodzin z niskimi dochodami. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. Chodzi o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe tj. 351 zł., o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić odpowiednio:
* dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne – do kwoty 70 zł,
* dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – do kwoty 130 zł,
* dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – do kwoty 150 zł,
* dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – do kwoty 170 zł.

W zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitych strojów przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 351 zł. Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wynosi 50 zł.

Wniosek, należy złożyć w przedszkolu / szkole, do której uczęszcza lub od 1 września 2007 r. będzie uczęszczać uczeń, wnioski będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2007 r., jednak bardzo prosimy o składanie wniosków jak najszybciej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dyrektor przedszkola / szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Mieszkańcy mogą się także ubiegać o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wymaganego w szkołach.
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczać od najbliższego roku szkolnego; wnioski będą przyjmowane do dnia 27 lipca 2007 r., jednak bardzo prosimy o składanie wniosków jak najszybciej.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

4. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum dokonuje wypłaty rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kwoty dofinansowania w wysokości 50 zł na jednego ucznia.

Zgodnie z rządowym harmonogramem realizacja dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i dofinansowania zakupu jednolitego stroju przez dyrektorów przedszkoli / szkół ma nastąpić do dnia 31 sierpnia 2007 r.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here