Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

0

161 tys. zł dotacji otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego miasto Racibórz na realizację lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku.

W ramach przyznanej dotacji Racibórz realizuje zadanie pn. "Kreowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka". Na realizację zadania w sumie przeznaczonych zostanie 244 tys. zł. Działaniem objęte są przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Racibórz. Program zrealizowany zostanie do końca bieżącego roku. W ramach programu zajęcia realizowane będą w formie godzin dodatkowych oraz indywidualnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności (zajęcia artystyczne korekcyjne, prozdrowotne).

- reklama -

 

Zaplanowano także zajęcia psychologiczno – pedagogiczne wspierające prawidłowy rozwój ucznia (m.in. z logopedą, pedagogiem, terapeutą). Mają one charakter rozwojowy i wyrównawczy umożliwiając: przygotowanie i ułatwianie startu szkolnego dzieciom przedszkolnym -przygotowanie do edukacji szkolnej, rozwijanie zainteresowań (w tym wszechstronne zajęcia rozwijające artystyczne zainteresowania) oraz zajęcia z elementami terapii, w tym ćwiczenia z psychologiem, logopedą, pedagogiem, indywidualne zajęcia z prowadzącym nauczycielem – na ten rodzaj zajęć program przewiduje 750 godzin dydaktycznych; wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej oraz ugruntowanie miejsca w społeczności szkolnej uczniów klas I – III (wszechstronne zajęcia rozwijające mocne strony ucznia, a także niwelujące braki i niedoskonałości niektórych uczestników procesu dydaktycznego) — na ten rodzaj zajęć program przewiduje 750 godzin dydaktycznych; badanie wad postawy u przedszkolaków i uczniów klas I-III, prowadzenie zintensyfikowanych zajęć gimnastyki korekcyjnej – również na ten rodzaj zajęć program przewiduje 750 godzin dydaktycznych; rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, dzieci w szkołach i przedszkolach – 750 godzin dydaktycznych w formie zajęć pozalekcyjnych organizowanych również poza siedzibą placówki oświatowej; zajęcia z języka angielskiego dla uczniów wymagających dodatkowego nauczania w celu wyrównywania szans edukacyjnych na gimnazjalnym etapie edukacyjnym – na ten rodzaj zajęć program przewiduje 250 godzin dydaktycznych; dodatkowe zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości dla uczniów klas III gimnazjów w celu rozbudzenia u uczniów znajomości podstaw życia gospodarczego, świadomości przyszłych predyspozycji zawodowych – także na ten rodzaj zajęć program przewiduje 250 godzin dydaktycznych.

 

Program przewiduje realizację 3.500 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestniczyć w nim będzie ogółem 2474 dzieci, w tym 46 niepełnosprawnych. W ramach programu zostaną zakupione specjalistyczne pomoce dydaktyczne, które będą przez kolejne lata wykorzystywane do zajęć, w tym w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych właściwych dla programu kształcenia uczniów i wychowanków na podstawowych etapach edukacyjnych kształcenia dziecka w wieku od 6 do 16 roku życia.

 

Zaplanowane działania skierowane do przedszkolaków i najmłodszych uczniów mają na celu: osiągnięcie dobrego poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego, nawiązanie prawidłowych relacji dzieci z rówieśnikami, rodzicami i innymi osobami dorosłymi. Oczekiwanym efektem będzie prawidłowa adaptacja społeczna, znajomość norm postępowania, regulaminów. Takie działania mogą dać młodemu człowiekowi szansę znalezienia "swojego miejsca" w środowisku rówieśników, a także spowodują ograniczenie możliwości jego kontaktu z różnego rodzaju zagrożeniami społecznymi, posłużą poprawie stanu zdrowotności tej części populacji.

 

Rozwijanie uzdolnień artystycznych, usprawnienie ruchowe dzieci, umiejętność uczenia się na ograniczonej przestrzeni, przybywając z innymi osobami to niezwykle istotne skutki działań edukacyjno-wychowawczych. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z osobami dorosłymi i rówieśnikami, zachowanie naturalnej spontaniczności, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, poczucie własnej wartości oraz zdolność racjonalnej oceny słabych i mocnych stron bez dyskomfortu i poczucia "jestem gorszy" u małego ucznia lub wychowanka.

 

Ważnym skutkiem podjętych działań będzie także eliminacja agresji, lęków i nadpobudliwości, integracja ze środowiskiem w którym przebywają dzieci i młodzież. W przypadku zajęć przewidzianych dla gimnazjalistów spodziewanym efektem będzie wspieranie pełnego rozwoju społecznego i poznawczego uczniów, przygotowanie do wyboru dalszych kierunków kształcenia, rozwijanie poczucia własnej wartości, walka ze stresem i presją wyniku, rozbudzanie chęci do osiągania lepszych i bardzo dobrych rezultatów, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. Celem bardzo istotnym wymienionych działań jest pozytywne kreowanie działań środowiska rodzinnego sprzyjającego rozwojowi dziecka. Walka ze stereotypem rodziców nastawionych na dyscyplinowanie dziecka to bardzo ważny efekt pracy pedagogów i psychologów. Uświadomienie rodzicom, że dziecku należy pomóc przezwyciężać trudności i znajdywać najlepsze sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach społecznych.

 

Inne programy pomocy realizowane na rzecz dzieci i młodzieży przez miasto Racibórz to:
– Miejski Program Pomocy Społecznej na lata 2001 – 2010,
– Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2005 – 2010,
– Program współpracy Gminy Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008r.

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here