Otwarcie nowej placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej

28 maja w Rudzie Śląskiej nastąpi uroczyste otwarcie nowej placówki Straży Granicznej podległej Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu.

Uroczystości z udziałem Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Leszka Elasa, Prezydenta Miasta Andrzeja Stani oraz Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Wojciecha Skowronka rozpoczną się o godz. 14.30 przed siedzibą placówki, przy ulicy Głównej 11. Zapraszamy do przybycia.

- reklama -

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej została utworzona w miejsce i na bazie zlikwidowanej 14 maja Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach, położonej na granicy państwowej z Czechami – obecnie wewnętrznej granicy UE. Utworzenie nowej, usytuowanej w głębi terytorium kraju, placówki w Rudzie Śląskiej jest kolejnym etapem zmian, jakie nastąpiły w Śląskim Oddziale Straży Granicznej po przyłączeniu Polski do Strefy Schengen i równoczesnym zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE.  Zmiany te wynikają z charakteru obecnych zadań Straży Granicznej i dotyczą zarówno przesunięcia obszaru działania z granicy w głąb terytorium Polski, modyfikacji struktury organizacyjnej jak i nowych form i metod działania, które w warunkach braku kontroli na granicach wewnętrznych UE, pozwalają Straży Granicznej na sprawną i skuteczną realizację ustawowych zadań. Obecne działania Straży Granicznej w głębi terytorium kraju to przede wszystkim typowe działania profesjonalnej służby migracyjnej, m.in. kontrolującej legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, prowadzącej wywiady środowiskowe oraz opiniującej wnioski składane przez cudzoziemców do wojewodów.  

Usytuowanie placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, w centralnej części aglomeracji śląskiej, ma szczególnie znaczenie w aspekcie realizacji przez Śląski Oddział Straży Granicznej zadań związanych z przeciwdziałaniem szeroko pojętej nielegalnej imigracji i przestępczości z udziałem cudzoziemców, a także realizacji zadań związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym. Wyniki dotychczasowych działań Straży Granicznej jednoznacznie wskazują, że województwo śląskie – jako teren o dużym zagęszczeniu mieszkańców i ośrodków miejskich, przez który przebiegają i krzyżują się liczne drogowe oraz kolejowe trasy komunikacyjne, w tym międzynarodowe,  jest regionem zagrożonym przestępczością transgraniczną i przyciągającym tych cudzoziemców, którzy przebywają lub pracują na terenie naszego kraju nielegalnie. Umiejscowienie nowej placówki Straży Granicznej właśnie w tym rejonie oraz jej bardzo dobra lokalizacja, związana z łatwością i szybkością dostępu do głównych arterii komunikacyjnych, pozwoli na usprawnienie prowadzonych działań i przyczyni się do jeszcze większej ich efektywności.

– Powstanie Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej było możliwe dzięki wyjątkowej przychylności władz miasta Ruda Śląska oraz jego mieszkańców. Zrozumienie potrzeb formacji i poparcie z jakim się spotkaliśmy, zaowocowały utworzeniem placówki w mieście, które ze względu na swoje usytuowanie ułatwi Straży Granicznej sprawniejszą i skuteczniejszą realizację ustawowych zadań na terenie województwa śląskiego, przyczyniając się tym samym do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego – powiedział ppłk SG Wojciech Skowronek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Siedzibą nowej placówki Straży Granicznej jest jeden z budynków po byłym szpitalu w Rudzie Śląskiej. Jego przekazanie w użytkowanie Straży Granicznej nastąpiło z początkiem lutego b.r. Jednocześnie została wszczęta procedura przekazania tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a w następnym etapie – oddania jej w trwały zarząd Straży Granicznej. Do czasu zakończenia procedury Śląski Oddział Straży Granicznej będzie użytkował budynek na podstawie umowy użyczenia.

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej została utworzona na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej. Jest jedną z sześciu placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzących organizacyjnie w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, którego obszar służbowego działania obejmuje województwo śląskie i opolskie. Cztery placówki usytuowane są na terenie województwa śląskiego: w Cieszynie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej i w porcie lotniczym w Pyrzowicach, a pozostałe dwie na terenie województwa opolskiego: w Opolu i Nysie.

 

SG

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here