Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonek.

Uprawnione są również inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

- reklama -

Warunkiem jest stałe zamieszkiwanie z najemcą lokalu do chwili jego śmierci, w przeciwnym razie stosunek najmu wygasa. Wskazać należy, iż samo zameldowanie nie jest podstawą do uznania, że osoba stale zamieszkiwała wspólnie ze zmarłym najemcą. Również brak zameldowania w danym mieszkaniu nie oznacza, że tego mieszkania nie można uznać za takie, w którym dana osoba stale zamieszkuje.

W przypadku sporu co do tego czy dana osoba wstąpiła w stosunek najmu po zmarłym najemcy, osoba ta może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. Pozew wnosi się do sądu rejonowego w okręgu, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Sąd pobiera wpis stały od takiego pozwu. Jako pozwanego oznaczyć należy drugą stronę stosunku najmu. Należy określić żądanie, czyli ustalenie stosunku najmu. W toku postępowania o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu należy żądanie uzasadnić np. poprzez dołączenie do pozwu umowę najmu, jak również wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu takiego orzeczenia.

Interes prawny po stronie powoda wystąpi wtedy, kiedy powstanie taka sytuacja prawna, w której doszło do wątpliwości, czy wstąpił on w stosunek najmu i dlatego zaistniała konieczność uzyskania sądowego potwierdzenia tego faktu. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. wtedy, kiedy właściciel mieszkania nie przyjmuje do wiadomości tego, że dana osoba wstąpiła w stosunek najmu i traktuje tę osobę jak osobę zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego. Należy także wykazać, że powód znajduje się w kręgu osób, które zgodnie z ustawą wchodzą w stosunek najmu po śmierci strony.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here