P. Klima: mam kolejarskie korzenie i tradycje

Często jestem pytany o różne prywatne sprawy – mówi Piotr Klima kandydujący w tegorocznych wyborach na stanowisko prezydenta – nie mam niczego do ukrycia i mówię o życiu: swoim i swojej rodziny.

Ponieważ jestem pytany o takie sprawy jak: czy mam podwójne obywatelstwo, czy należę do partii politycznej i do jakich organizacji należę, informuję:

- reklama -

 

1.Urodzony : 30 czerwca 1954r  w Raciborzu

2.Narodowość: polska

3.Obywatelstwo: polskie

4.Wyznanie: rzymskokatolickie

5.Wykształcenie: magister farmacji, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej

6.Stosunek do służby wojskowej: porucznik rezerwy

7.Rodzina: żonaty, 3 synów, 1 wnuczka

8.Przynależność do partii politycznych: bezpartyjny

 

 9.Funkcje i członkostwo w  samorządach i organizacjach:

–  radny miejski, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Racibórz
–  zastępca prezesa Śląskiej Rady Aptekarskiej w Katowicach
– członek Komisji Biotycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
–  prezes Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”
– członek Rady Nadzorczej Raciborskiej Izby Gospodarczej
– członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej
– członek Rady Programowej Raciborskiego Centrum Kultury
– członek Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
– członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
10. Praca zawodowa: Apteka św. Mikołaja w Raciborzu, ul. Londzina 34

11. Od 25 października oficjalny kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców "Porozumienie Samorządów" na urząd prezydenta Miasta Racibórz.Piotr Klima, tel.kom. 501-088-491, adres mailowy [email protected] Poniżej przedstawiam swój życiorys.

 

Urodził się 30 czerwca 1954 r. w Raciborzu. Syn Antoniego z Raszczyc i Wandy z d. Joniak, która pochodziła z Sambora (woj. lwowskie). Kolejarskie korzenie i tradycje: rodzice byli pracownikami PKP. Matka była kasjerem towarowym w ekspedycji kolejowej w PKP Racibórz, natomiast ojciec Antoni był zastępcą naczelnika stacji w Raciborzu. Z kolei dziadkowie ze strony ojca: Wincenty był urzędnikiem kolejowym w Suminie, Herbach i Raciborzu, a ze strony matki – Michał Joniak był kierownikiem pociągu w Samborze. Pradziadek ze stron matki – Błażej Bryła był również kolejarzem – nastawniczym na stacji Sambor, a także jego synowie: Franciszek – zawiadowca stacji w Rudkach i Władysław, który był kierownikiem pociągu. Także brat matki, Bolesław był dyżurnym ruchu na stacji w Oleszycach kk. Przemyśla, a jej siostra Michalina Idaś była telegrafistką na stacji w Samborze. Po wojnie pracowała na PKP w Bytomiu i Poznaniu.

 

Piotr Paweł Klima został ochrzczony, przyjął I Komunię św. i przystąpił do sakramentu bierzmowania w Kościele Farnym, pw. WNMP w Raciborzu. Szkołę Podstawową nr 13 im. St. Staszica (1969) i I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza (1973) ukończył w Raciborzu. Mieszkał z rodzicami i siostrą Różą najpierw w domu kolejowym przy ul. Pocztowej 1 (do 1960), później w bloku kolejowym przy ul. Drzymały 12. Wychowywał się na podwórku kolejowym w obrębie ulic: Drzymały, Sejmowa, Kolejowa i  Głowackiego Obecnie jest magistrem farmacji, ukończył kierunek: analityka medyczna. Jest oficerem rezerwy w stopniu porucznika WP.  Aktualnie wykonuje zawód aptekarza. Wspólnie z żoną Hanną, farmaceutką, synem Michałem i jego żoną Zuzanną, również farmaceutami prowadzą Aptekę św. Mikołaja i Aptekę św. Kosmy i Damiana w Raciborzu oraz Punkt Apteczny św. Mikołaja w Grzegorzowicach. 

 

Studia na wydziale farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej ukończył w 1980 roku. Podczas studiów działacz społeczny w organizacji studenckiej SZSP, na szczeblu wydziałowym, uczelnianym (prezes Rady  Wydziałowej i Uczelnianej Śl.AM) i wojewódzkim. Zorganizował m.in. Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Farmacji „Interpharm,79”.  Był przez 4 lata członkiem Komitetu Koordynacyjnego Studentów Akademii Medycznych. Po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego na Wydziale Farmaceutycznym, pracując równocześnie w Aptece Kolejowej w Sosnowcu, później w Aptece Kolejowej w Katowicach. W latach 80. działał w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym najpierw na stanowisku sekretarza koła w Sosnowcu, następnie sekretarza Oddziału w Katowicach. Z ramienia dziekana wydziału farmaceutycznego był opiekunem klubu studenckiego "Farmacon". Działał również w Polskim Towarzystwie Historii Medycyny i Farmacji. Był przewodniczącym Sekcji Historycznej Oddziału P.T.Farm. w Katowicach. Zorganizował kilkadziesiąt zebrań naukowych z zakresu historii medycyny i farmacji. Pod koniec lat 80. specjalizował się w farmacji aptecznej, medycynie społecznej i organizacji ochrony zdrowia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, oraz w Studium Farmaceutycznym CMKP w Bydgoszczy. W latach 1989-90 przebywał w USA, gdzie w Nowym Jorku związał się z Komitetem Pomocy Medycznej Szpitalom w Polsce, którym kierowała Barbara Łojkówna. Tam też nawiązał kontakty z polonijnymi lekarzami i farmaceutami, które przekazał do kraju .W Nowym Jorku pracował w firmach budowlanych. Był robotnikiem i nauczył się kilku fachów związanych z budownictwem. Po powrocie z zagranicy  w 1991 r. wygrał konkurs na stanowisko Kierownika Składnicy Sanitarnej Śląskiej DOKP, a od 1996 roku został mianowany dyrektorem Kolejowego Zakładu Zaopatrzenia Farmaceutycznego w Gliwicach, któremu na terenie Śląska podlegały: hurtownia farmaceutyczna oraz 34 kolejowe apteki i punkty apteczne. Zaopatrywał w leki i materiały medyczne 4 szpitale kolejowe oraz 7 obwodów lecznictwa kolejowego.

 

W 1992 roku otworzył razem z żoną Hanną – farmaceutką aptekę prywatną w Raciborzu, a następnie uruchamiał aptekę w Szpitalu Rejonowym, której właścicielem była spółka cywilna raciborskich farmaceutów. W 2000 roku ze względu na likwidację kolejowej służby zdrowia, działalność zawodową ograniczył do swoich aptek oraz do zastępstw w aptece szpitalnej. W latach 90. pełnił przez kolejne 3 kadencje funkcje prezesa oddz. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach, oraz członka Zarządu Głównego P.T.Farm. W tym czasie zorganizował ponad 200 zebrań naukowych, kilkanaście konferencji, sesji i sympozjów naukowych, które cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród wykładowców i licznych słuchaczy. Organizator życia naukowego, kulturalnego i towarzyskiego w środowisku farmaceutycznym. Współpracuje z samorządami zawodów medycznych: – Izbą Lekarską,-  Izbą Pielęgniarek i Położnych, – Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Brał udział w Światowym Kongresie Farmaceutów Katolickich (FIPC). Organizator kilku pielgrzymek zagranicznych farmaceutów z całego kraju. M.in. na  20. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową (130 osób), w Roku Jubileuszowym (50 osób), z prywatną audiencją u Ojca Świętego, który pobłogosławił obrazy świętych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy, oraz Modlitwę Farmaceuty, która  z inicjatywy P. Klimy została napisana przez duszpasterza pielgrzymek farmaceutów i zatwierdzona przez Kościół Katolicki oraz Akt Zawierzenia  Farmaceutów Polskich Matce Bożej Jasnogórskiej, odczytany w Kaplicy Cudownego Obrazu w obecności Metropolity Częstochowskiego.

 

Był inicjatorem i współorganizatorem uroczystego przeniesienia Krzyża ze starego Szpitala na ul. Bema do nowego na ul. Gamowskiej. Wydał z tej okazji 20 tys. egz. obrazka ze zdjęciem szpitalnego Krzyża, na odwrocie umieszczając Modlitwę Chorego. Kolejną pielgrzymkę zorganizował P. Klima  do Lwowa na uroczystość beatyfikacji s. Marty Wieckie, która w opinii świętości zmarła z powodu zarażenia się tyfusem w czasie pracy w szpitalu na Kresach w Śniatynie. Od piętnastu lat organizuje co roku Noworoczną Mszę Świętą Farmaceutów oraz uroczystą Mszę Św. w dniu wspomnienia Świętych Kosmy i Damiana, patronów lekarzy i farmaceutów. Msze te są odprawiane w Katedrach w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Sosnowcu oraz Kościele akademickim w Sosnowcu. Zorganizował cztery Ogólnopolskie Spotkania Farmaceutów na Górze św. Anny oraz jedno na Jasnej Górze. Organizuje wyjazdy autokarowe Raciborza na Dzień Chorego na Jasną Górę oraz na Światowe Kongresy Kresowian na Jasnej Górze (i w związku z innymi okazjami).

 

Od 2000 roku jest członkiem władz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Delegat środowiska farmaceutycznego na kolejne Walne Zgromadzenia Naczelnej i Okręgowej Izby Aptekarskiej. Pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Aptekarskiej, następnie jej prezydium. Od 4 lat pełni funkcję wiceprezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej. Jest autorem licznych artykułów i notatek prasowych w czasopiśmie OIA „Apothecarius”. Jest autorem artykułów w innych periodykach medycznych i farmaceutycznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych organizował życie środowiska aptekarskiego w Raciborzu. Tam też oraz na szczeblu wojewódzkim współpracuje z innymi Towarzystwami Naukowymi oraz samorządami zawodowymi lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz pielęgniarek i położnych.

 

W 2008r został powołany (na kolejną czteroletnią kadencję) decyzją JM Rektora SUM na funkcję członka Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Trzykrotnie zorganizował zjazdy absolwentów Wydziału Farmaceutycznego Śl. AM/SUM. Aktualnie tworzy Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Piotr Klima jest również niezwykle aktywny na forum samorządu terytorialnego.

 

Już drugą kadencję pełni funkcję radnego miasta Raciborza. W bieżącej kadencji powierzono mu stanowisko I zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta. W Raciborzu jest postacią bardzo znaną i szanowaną. Stale obecny w lokalnych i regionalnych mediach. W działalności samorządowej podejmuje wiele tematów związanych z ochroną zdrowia. Jest inicjatorem kilku kampanii, np. przeciw dopalaczom.  Organizował spotkania na ten temat w różnych śląskich miastach.

 

P. Klima  w 2003 roku założył w Raciborzu  Raciborską Akademię Zdrowia, przekształconą w 2005r na  Stowarzyszenie Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zarejestrowanego w w KRS, do którego przystąpiło ponad 200 osób starszym wieku. W tej organizacji zorganizował razem z współpracownikami ponad 200 spotkań o charakterze wykładowym, na których gościło 220 wykładowców, prelegentów, lektorów, instruktorów, trenerów. Program ŚUTW to niezwykle bogata oferta zajęć w różnym zakresie dla ludzi w wieku seniorskim. Zainteresowanie działalnością sięga daleko poza Racibórz. Informacje o przedsięwzięciach ŚUTW przekazują media regionalne, wojewódzkie, centralne i zagraniczne. Wiele form działalności obejmuje zagadnienia związane ze zdrowiem. Jest organizatorem sesji i konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim np. Genealogów w 2008r, Sesja Naukowa pt.: „Historia Medyczny i Farmacji na Śląsku” w 2010r.  zasięgu regionalnym – Historia Wielokulturowości Śląska  w 2010r. Nie tylko w zakresie teoretycznym, ale również praktycznym: relaks, rekreacja, rehabilitacja, odnowa biologiczna, zachowania prozdrowotne, opieka nad chorym i niepełnosprawnym.

 

Już drugą kadencję P. Klima jest wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” . Współpracuje w organizacjami przyjaznymi pacjentom oraz PZN i PZG. W swojej aptece rozwija różne kierunki działalności: organizuje spotkania dla dzieci i młodzieży raciborskich szkół różnych szczebli, oraz dla dorosłych polegające na zaprezentowaniu pracy  farmaceuty oraz przedstawienie w odpowiedniej formie podstawowych wiadomości nt. używania leków. Jego Apteka Św. Mikołaja jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na najbardziej przyjazna aptekę dla niepełnosprawnych.  W tej aptece zorganizował izbę muzealną, gdzie eksponuje stare meble apteczne (pozyskane z aptek przeznaczonych do kasacji), wyposażenie, urządzenia, naczynia i sprzęty.

 

Przez kilka lat był członkiem Komitetów Rodzicielskich w raciborskich szkołach. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Jest znanym sponsorem wielu przedsięwzięć i akcji organizowanych przez parafie, szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, organizacje sprzyjające pacjentom, kluby sportowe itd.  Działa charytatywnie na bardzo wielu polach. Jest pomysłodawcą i inicjatorem licznych przedsięwzięć w mieście i regionie. W latach 2004-2008 był członkiem Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. Od 2003 roku jest członkiem Raciborskiej Izby Gospodarczej, a od 2007r pełni funkcję członka jej Rady Nadzorczej. Co roku wraz z małżonką występuje na deskach Domu Kultury „Strzecha” w koncercie charytatywnym "Gwiazdka Serc". Jest członkiem Rady Programowej Raciborskiego Centrum Kultury. Udziela się w życiu raciborskich parafii. Od 6 lat organizuje co roku  powiatowe Konkursy Szopek Bożonarodzeniowych, a w ostatnich dwóch latach we współpracy z Czechami. Współpracuje również z polskimi księżmi w Czechach.

 

Jest znany z niezwykłych akcji i przedsięwzięć, np. akcja odzyskania zabytkowego parowozu kolei wąskotorowej, który od 30 lat jako zabytek techniki jest jedną z atrakcji Raciborza, a został przed 6 laty skradziony sprzed dworca PKP, czy organizacji w 2010r. "Spotkania Dzieci Podwórka Kolejowego" z lat 1960-80 O jego działalności zawodowej, naukowej i  społecznej można przeczytać m.in. na stronach archiwalnych i bieżących raciborskich portali internetowych oraz w lokalnych gazetach. Często udziela wywiadów w stacjach radiowych i w lokalnej telewizji oraz  kilku stacji ogólnopolskich, a także Agencji Reuters. Z jego inicjatywy od trzech lat raciborska rozgłośnia radiowa nadaje cotygodniowy program poświęcony sprawom zdrowia, problemom ludzi niepełnosprawnych i w starszym wieku.

 

P. Klima aktywnie uczestniczy w przygotowaniu materiałów do tych programów, a często jest ich lektorem. Nazwisko Piotra Klima ukazało się w ponad 1 tys. publikacjach, artykułach, felietonach, notatkach prasowych i  innych informacjach. Dzięki wielu wystąpieniom oraz wywiadom i opisom jego aktywności Miasto Racibórz i region oraz zawód farmaceutyczny zostały ukazane w pozytywny sposób, stanowiąc tym sposobem dobrą promocję i wizerunek. Był jednym z bohaterów książki pt."Okruchy życia. Nieprzeciętni…” wydanej w 2005r., opisującej najbardziej znanych Raciborzan.

 

Zamiłowanie do pracy społecznej odziedziczył po Ojcu Antonim, znanym raciborskim działaczem kulturalnym, współtwórcą Chóru Męskiego ZZK „Sygnał”, odtwórcą roli Króla Jana III Sobieskiego w czasie pamiętnej inscenizacji przemarszu wojsk polskich przez Racibórz z odsieczą na Wiedeń. Za swoją pracę naukową, zawodową i społeczną został uhonorowany licznymi wyróżnieniami, m.in.: Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego,  odznaką honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, złotą odznaką SZSP, odznaka honorowa Sybiraka, Praemium Honoris Cresovianae – za krzewienie kultury i tradycji kresowej, przyznany przez Swiatowy Kongres Kresowian, medalem im. Ignacego Łukasiewicza, który jest najwyższym odznaczeniem w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym,  medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego – najwyższym odznaczenie Izby Aptekarskiej, medalem im. Edmunda Baranowskiego – najwyższym odznaczeniem śląskich farmaceutów oraz licznymi  dyplomami i listami gratulacyjnymi przyznanymi przez urzędy, instytucje, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne i  korporacje zawodowe. W 2008 r. wygrał plebiscyt. 9 Twarzy na 9 Wieków w kategorii POLITYKA na najbardziej znanego raciborzanina w historii 900 letniego Raciborza.

 

Piotr Klima zawarł w 1982 roku szczęśliwe małżeństwo z Hanną Chodkiewicz, urodzoną w Bytomiu, której ojciec był górnikiem, a matka nauczycielką. Ma trzech synów: Pawła (28),  Michała (26),  Jana (17). Jest też szczęśliwym dziadkiem  półrocznej Julii.

 

/w/

————————————————

REKLAMA:

Notebook Acer Aspire 7540G

 http://wiesz.pl/24373-39819-large/acer-aspire-7540g-524g50mn-m520-4gb-173-500gb-dvd-ati-hd-56501gb-win-7-home-premium.jpgNotebook z ekranem o przekątnej 17.3'', charakteryzujący się natywną rozdzielczością 1600 x 900 wyposażony w matryce WXGA. Wyposażony jest w procesor AMD Turion II M520 o częstotliwości taktowania 2.3 GHz,z zainstalowaną pamięcią 4GB RAM oraz dysk twardy SATA o pojemności 500 GB. Posiada wbudowaną kartę graficzną MATI Mobility Radeon HD 5650 i kartę dźwiękową zgodną z Sound Blaster. Notebook ma wbudowany nagrywarkę DVD oraz kamerę internetową. Wyposażony jest w złącze HDMI, 4 porty USB 2.0 oraz czytnik kart pamięci. Zainstalowany system to Windows 7 Home Premium 64 bit PL

Cena w Wiesz.pl: 2399 zł

(Cena na dzień 29.10.10)

 

 

 
 

 

- reklama -

13 KOMENTARZE

  1. Dalej nic nie wiemy z czym radny Klima Piotr chce iść do ludzi jako potencjalny prezydent. Chyba, że CV to program wyborczy. Boże dlaczego pokarałeś nas takimi kandydatami do rady i urzędu prezydenta? Czy Pan Klima stara się o pracę podając swój życiorys, czy ubiega się o poważne miejsce w Raciborzu, bo to nie jest to samo?

  2. do niedoinformowanego i pyt. do red. czy potraficie korzystać z linków, w zyciorysie nie podaje się komitetuwyborczego, a zyciorys nie jest preogramem p. Klima w uzasadnieniu swoje decyzji nie musi moewić o programie. przecie powedzial, ze program bedzie później, a oba artykułu ten z zyciorysem i ten z uzasadnieniem linkiją do siebie wzajemnie

  3. Proszę owięcej szczegółów z życiorysu p. Klimy, zamierzam napisać książkę o jego dokonaniach – trudno znaleść informacje na jego temat. Man nadzieję,że za 4 lata skonczę i przyszły starosta wykupi część nakładu dla radnych.

  4. Do wszystkich powyżej! Przecież wyraznie pisze ; „byłem pytany o…. więc odpowiada !!!!!!!
    A złośliwcy od razu; „dlaczego pokarało nas takim kandydatem?” Jak jesteś taki mądry,to napisz swój i kandyduj!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here