Centrum Wolontariatu w Kuźni Raciborskiej

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec” z Kuźni Raciborskiej przystąpiło do realizacji projektu pt. ” Wolontariat -Bank Dobrych Serc”, którego celem jest utworzenie Centrum Wolontariatu w Kuźni Raciborskiej i Klubu Wolontariusza w Nędzy.

Jednym z celów statutowych SKA jest promocja i organizacja wolontariatu. Jest to forma pomocy niematerialnej, wspierająca usługi świadczone klientom oraz forma pobudzania aktywności lokalnej i angażowania społeczności miasta Kuźnia Raciborska do współuczestniczenia w rozwiązywaniu niektórych problemów społecznych.
Pomoc świadczona w ramach  wolontariatu dotyczyć będzie szeroko pojętej sfery życia społecznego i obejmować będzie między innymi:
– pracę na rzecz instytucji pomocowych, w tym pomoc osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
– świadczenie pomocy niepełnosprawnym,
– współpraca z rodzicami i wychowawcami na rzecz dzieci zaniedbanych edukacyjne,
– organizowanie form wsparcia i poradnictwa  dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową  czy narkomanią,
– współpraca z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami w zakresie kształtowania właściwych warunków i postaw dla niesienia pomocy najsłabszym i cierpiącym,
– organizowanie działalności sportowej i kulturalno-oświatowej dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych  itp.    

- reklama -

Idea wolontariatu jest bliska "Babińcowi" od dawna, bowiem  znane są im problemy osób oczekujących wsparcia w pokonywaniu problemów życiowych. Obecnie Stowarzyszenie wspierane jest głównie przez wolontariuszy a projekt ten  nakierowany jest na pomoc dzieciom, które z uwagi na szczególnie skomplikowaną sytuację rodzinną wymagają  wsparcia ze strony starszych koleżanek i kolegów – wolontariuszy. Wolontariusze będą pomagali także  w opiece nad osobami starszymi, schorowanymi i niepełnosprawnymi.

Pomysł utworzenia przy SKA „Babiniec” Centrum Wolontariatu, zrodził się z potrzeby. Bowiem wrażliwe i aktywne kobiety najczęściej zauważają problemy społeczne występujące w naszym mieście. O pomoc zgłaszają się osoby, które samodzielnie nie potrafią stworzyć sobie godnych warunków życia, odbieramy też sygnały od osób, które pragną bezinteresownie poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie drugiemu człowiekowi w myśl przesłania, że: „Człowiek jest tyle wart, ile daje siebie innym”.
Wykorzystanie tej cennej inicjatywy i rozwiązywanie niektórych problemów społecznych przy współudziale aktywnych kobiet miasta Kuźnia Raciborska stało się ambicją SKA „Babiniec”.
 
Należy zatem stworzyć pewną instytucjonalną formę realizacji tych celów. Warunki takie znakomicie spełnia Centrum Wolontariatu. Pierwsze działania zmierzające do utworzenia Centrum podjęto w miesiącu październiku 2009 r., chociaż już wcześniej zgłębiano temat oraz jego aspekty organizacyjne i formalno-prawne. Nawiązano kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Rybniku, które zapewnia wsparcia merytoryczne.
 
Przy realizacji  zadania, pragniemy  nawiązać bezpośredni kontakt z organizacjami pozarządowych, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami publicznymi, które funkcjonując w sferze życia społecznego mogą w sposób celowy i efektywny ukierunkować  pracę wolontariuszy w obszarze swojego działania, uzyskując pomoc dla instytucji, ale przede wszystkim dla osób, które z tych instytucji korzystają. Pragniemy aby placówki wytypowały swoich koordynatorów, odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z Centrum.  W marcu 2010 trener Regionalnego Centrum Wolontariatu Rybniku przeprowadzi szkolenia dla koordynatorów, wskazując na rosnące  znaczenie wolontariatu  w funkcjonowaniu lokalnych społeczności. Jednocześnie chcemy określić  rolę Centrum Wolontariatu w Kuźni Raciborskiej, jako koordynatora  działań wolontarystycznych na terenie miasta i Gminy, będącego pośrednikiem między wolontariuszami , a osobami, czy instytucjami potrzebującymi wsparcia.

Podstawowe zadania Centrum Wolontariatu to:
– promocja idei wolontariatu w społeczności lokalnej poprzez kampanie informacyjne (plakaty, ulotki, broszury, informacje w mediach itp.) w środowiskach młodzieży szkolnej, akademickiej, osób nieaktywnych zawodowo (renciści emeryci), niepracujących zawodowo lub pracujących, chcących swój czas poświęcić na pracę wolontarystyczną,
– prowadzenie bazy danych wolontariuszy i niezbędnej dokumentacji dotyczącej wolontariuszy (np. porozumienia, polisy ubezpieczeniowe, karty pracy wolontariuszy, ankiety, porozumienia z organizacjami partnerskimi)  oraz instytucji i innych organizacji, gotowych do  korzystania z pracy wolontariuszy  
– pozyskiwanie wolontariuszy i koordynowanie ich pracy,
– szkolenia wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach,
– prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej, w formie Biura Pośrednictwa Pracy,
– wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych przez oferowanie im pracy wolontarystycznej,
– współpraca z organizatorami imprez miejskich ( samorządami, fundacjami, stowarzyszeniami)  o charakterze charytatywnym, kulturalnym, społecznym, sportowym,
– pozyskiwanie środków finansowych na działalność Centrum Wolontariatu.

Obok tych podstawowych zadań  Centrum Wolontariatu zamierza także realizować programy specjalne, w tym:
– program „Starszy brat starsza siostra”,  wspierający dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
– program „Babcia-wnuczka, dziadek-wnuczek”,  skierowany do osób starszych i samotnych, którym wolontariusze służyć będą pomocą w podstawowych czynnościach życiowych, rozmową, towarzystwem itp.,
– program „Pogotowie szkolne”, wychodzący naprzeciw dzieciom borykającym się z problemami szkolnymi, w tym z problemami w nauce,

Ponadto w planie pracy Centrum przewidziano organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Wolontariusza, Spotkanie Gwiazdkowe. Aktualnie w systemie wolontarystycznym pracuje 2 wolontariuszy. Organizacja i bieżąca działalność Centrum prowadzona będzie przez członkinie SKA „Babiniec”. W przyszłości przewiduje się zatrudnienie koordynatora,  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W przypadku pozyskania dodatkowych środków możliwe będzie nie tylko zatrudnienie pracownika koordynującego prace Centrum, ale również utworzenie profesjonalnego Biura Pośrednictwa Pracy.

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu,
jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności
jeśli masz chęć dobrowolnego bezpłatnego działania na rzecz innych,
jeśli pragniesz zdobyć nowe doświadczenie, zrobić coś pożytecznego,
jeśli chcesz nawiązać nowe znajomości –  masz szansę zostać wolontariuszem.

(fragment z dodatku DS. Głosu Wielkopolskiego z dnia 27.12.2000 r.)

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w Kuźni Raciborskiej, jeśli chcesz skorzystać z pracy wolontariuszy  zapraszamy do Centrum Wolontariatu.

 

Celina Nowakowska

—————————————————–

REKLAMA:
Call of Duty 4: Modern Warfare

 http://www.gry-online.pl/Galeria/Gry10/93711625.jpg

Call of Duty: Modern Warfare to kolejna odsłona cyklu pierwszoosobowych strzelanin, za które odpowiada studio Infinity Ward. Tym razem jednak autorzy gry postanowili zrezygnować z akcji rozgrywającej się podczas II wojny światowej i uraczyli nas zmaganiami w czasach nam współczesnych.

 

Cena w Wiesz.pl : 49.99 zł

Cena w komputronik.pl: 64.90 zł

 (Ceny na dzień 2.11.10)

 

 

 
 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here