Szykuje się wielka wycena miejskich nieruchomości

Do końca 2014 roku ma zakończyć się wycena nieruchomości i samodzielnych lokali w Raciborzu, na którą to usługę magistrat poszukuje firmy mogącej się jej podjąć. Szacunkowa wartość zamówienia to 200 000 euro.

 

- reklama -

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 9 stycznia o godzinie 11:30. Miejsce: Urząd Miasta Racibórz, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310. Na wykonanie zlecenia przewidziano czas do końca 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości i samodzielnych lokali w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące wyceny:

1). Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowany

–  pojedyncza działka gruntu – 60 zleceń  – nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzi od dwóch do  pięciu działek (kompleks)  – 20 zleceń

– każda następna działka w kompleksie (powyżej pięciu) – 5 zleceń.

2). Wycena nieruchomości gruntowych  w celu ustalenia opłaty z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego w  prawo własności
    
–  pojedyncza działka gruntu  –  70 zleceń – nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzi od dwóch do pięciu działek (kompleks)  – 20 zleceń

– każda następna działka w kompleksie (powyżej pięciu) –   5 zleceń.

3). Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi i niemieszkalnymi wraz z wyodrębnieniem w wycenie składnika gruntu oraz  w razie potrzeby nakładów obcych.

a) wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi oraz niemieszkalnymi, wraz z wyodrębnieniem  składnika gruntowego oraz w razie potrzeby poniesionych nakładów obcych:
            
– o powierzchni użytkowej budynku do 500 m2  – 3 zlecenia
– o powierzchni użytkowej budynku od 500 m2 do 1000 m2  – 2 zlecenia  
– o powierzchni użytkowej budynku powyżej 1000 m2  – 2 zlecenia

b)   sporządzanie inwentaryzacji składnika budowlanego  – 2 zlecenia
c)   sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych budynków –  2 zlecenia.

4). Wycena samodzielnych lokali oraz sporządzanie szkiców  inwentaryzacyjnych

a) wycena samodzielnych lokali miesz­kalnych i użytkowych (w tym bok­sów garażowych) wraz z wyodręb­nieniem składnika gruntu, będącego częścią składową nieruchomości wspólnej oraz w razie potrzeby wartości nakładów poniesionych przez najemcę     – 100 zleceń,

b) sporządzenie szkiców inwentaryza­cyjnych odpowiednich kondygnacji budynku lub kompleksów garażo­wych obrazujących położenie lokali oraz przynależnych do nich po­mieszczeń a w razie położenia po­mieszczeń przynależnych poza budynkiem – zaznaczenie ich na wyry­sie z operatu ewidencyjnego, zgod­nie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dokument ten wykorzystany zosta­nie do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz stanowić będzie załącznik do aktu ustana­wiającego odrębną własność lokalu –  20 zleceń.

5). Wycena służebności gruntowych     – 5 zleceń.

6). Wycena służebności przesyłu – 20 zleceń.    
    

7). Ustalenie wysokości odszkodowania za bezumowne  korzystanie z nieruchomości  – 2 zlecenia.

8). Wycena  nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego – 2 zlecenia.

9). Aktualizacja operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawcę  w  ramach umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia –  30 zleceń.  

10). Wycena  nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, określająca wartość rynkową nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego lub przed jego zmianą oraz przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie, w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej – 10 zleceń.

 

/ps/

 

 ————————————————

 

zobacz także:

 

 

Wrocławianie wrócą do kasowania za parkingi w Raciborzu

Work Service z Wrocławia za 461 tys. zł po roku przerwy będzie obsługiwała dla Raciborza strefę płatnego parkowania. Zastąpi firmę z Krakowa, która za prowadzenie strefy zażyczyła sobie o 80 tys. zł więcej niż przed rokiem.

 

Niepewne losy PK. Konkurencja: na 100% odwołamy się do KIO

– Uważamy, że uzasadnienie zamawiającego jest oderwane od rzeczywistości – poinformowała nas dyrektor KBU Edyta Tomasiak. Krakowskie konsorcjum zapowiada odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here