Prezydent tłumaczy, dlaczego musiał się zadłużyć

prezydent

Konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2017 wynika z wysokiego poziomu planu wydatków majątkowych. Na koniec marca plan ten zamknął się kwotą 42,6 mln zł – wyjaśniaj w magistracie.

- reklama -

W ramach tych wydatków (kwoty dotyczą nakładów roku 2017) realizowane są m.in. :

– zadania realizowane przy udziale środków unijnych, gdzie zachodzi konieczność prefinansowania (innymi słowy Miasto uzyskało finansowanie tych zadań, ale najpierw samorząd musi zadanie sfinansować z własnych środków), za dochody wpłyną w latach następnych.

– zadania dotyczące wykonania budżetu obywatelskiego,

Do zadań tych należą:

1) Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu Brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu. Na zadanie to przeznaczono 1,35 miliona zł.

2) Budowa Miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha. Na zadanie to przeznaczono 500 tysięcy zł.

3) Uzbrojenie terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną. Na zadanie to przeznaczono 973 tysiące zł

4) Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja budynków wraz wymianą źródła ciepła) połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – etap I realizacja inwestycji. Na zadanie to przeznaczono około 4 milionów zł.

5) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Na zadanie to przewidziano w budżecie 2,35 miliona zł.

Dodatkowo planowana jest realizacja zadań przy wsparciu budżetu Państwa, gdzie wymagany jest wkład własny miasta. Te zadania to m.i n.:

– Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR przy ulicy Zamkowej 4 do kategorii IIIA. Na realziację tego zadania przewidziano w budżecie ponad 7 milionów zł.

– Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w ty budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Bartka Lasoty. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 3,6 miliona zł.

– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 13. Na realizację tego zadania przeznaczono ponad pół miliona zł.

Szereg zadań inwestycyjnych gmina wykonuje z własnych środków, w tym dotyczących przebudowy dróg. Nie pomija też zadań bieżących. Nowy okres finansowania dla zadań otrzymujących wsparcie z programów unijnych oraz troska gminy o ochronę środowiska (głównie w postaci walki z niską emisją) skutkują koniecznością zaciągnięcia kredytu. Miasto w roku 2017 zaplanowało także spłatę wcześniej zaciągniętego kredytów i pożyczek na kwotę 5,26 miliona zł, co będzie miało wpływ na ogólny poziom zadłużenia. Wszystko to są wydatki na rok 2017. Przeprowadzenie jednego przetargu na kredyt bez rozbijania na imiennie nazwane zadania pozwala na obniżenie kosztów kredytu i zgodne jest z zapisami ustawy o finansach publicznych – obecnie jedynie pożyczki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW zaciągnąć można na konkretne zadania.

Dobra sytuacja finansowa gminy w postaci różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi na kwotę 13,7 mln zł w 2016r. Pozwala spokojnie obsługiwać zadłużenie bez obawy o realizację zadań bieżących (własnych) gminy.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here