Dekomunizacja dotarła do Raciborza. Drzymała? Tak, ale Michał, nie Stanisław

dekomunizacja

Wygląda na to, że tylko mieszkańcy ul. Dąbrowszczaków będą zmuszeni wymieniać dokumenty. Od 13 czerwca przez tydzień można zgłaszać swe uwagi w sprawie zmian nazw ulic kojarzących się z ustrojem totalitarnym. Magistrat wytypował 5 takich ulic, z czego 3 proponuje pozostawić po staremu.

- reklama -

Prezydent przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmian nazw ulic w mieście Racibórz. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ich działalności statutowej. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Dróg Miejskich. Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 13.06. 2017 r. do 19.06. 2017 r. Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Dróg Miejskich ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres email: [email protected] W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

Uwzględniając zalecenia art. 6 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miasta Racibórz postanawia dokonać następujących zmian w nazwach ulic:

Dotychczasową nazwę ulica Stanisława Drzymały postanawia się zmienić na ulica Michała Drzymały (ur. 13 września 1857 w Zdroju, zm. 25 kwietnia 1937 w Grabównie) polskiego chłopa z Poznańskiego który w latach 1904-1909 prowadził spór z administracją Królestwa Prus o pozwolenie na budowę domu. Ponieważ nie uzyskał zgody kupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. Osoba Michała Drzymały, a zwłaszcza jego słynny wóz stały się symbolem chłopskiego oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków w zaborze pruskim.

Dotychczasową nazwę ulica Dąbrowszczaków zmienia się na ulica 1 Maja jako kontynuację istniejącej drogi gminnej. Tym samym zmienia się bieg istniejącej ulicy 1 Maja na: „od ulicy Piaskowej do ulicy Łąkowej”.

Dotychczasową nazwę ulica Pionierów postanawia się pozostawić bez zmian. Nazwa Pionierów została nadana Uchwałą Nr XIV/62/77 Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu z dnia 23.03.1977 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic w mieście Raciborzu. Uzasadnieniem dla pozostawienia dotychczasowej nazwy Pionierów jest fakt, iż odnosi się do osadników zagospodarowujących nowe tereny, przybyłych do ziemi raciborskiej włączonej w granice Polski po II wojnie światowej i zasiedlanych przez ludność napływową.

Dotychczasową nazwę ulica Jana Badury postanawia się pozostawić z uzasadnieniem, iż dotyczy Jana Badury ur. 27.06.1895 r. w Raciborzu. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. W czasie wojny przebywał na robotach przymusowych w głębi Rzeszy. Więzień obozów koncentracyjnych w Lichtenburgu i Oranienburgu. Po II wojnie światowej, związany z Zakładem Elektrod Węglowych w Raciborzu, zaczął rzeźbić i malować. Jako tworzywa artystycznego używał elektrod węglowych. Tematem jego prac był prosty człowiek. Specjaliści z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podkreślali talent samouka, jego wyczucie formy. Artysta zmarł 2 lutego 1962 roku w Raciborzu.Ulica Jana Badury znajduje się w sąsiedztwie działającego do dzisiaj przedsiębiorstwa produkującego elektrody węglowe. Życiorys Jana Badury został zaczerpnięty ze Słownika biograficznego Raciborzanie tysiąclecia pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Gruchot i Grzegorza Wawocznego.

Dotychczasową nazwę ulica Czynu Społecznego postanawia się pozostawić z uzasadnieniem, iż przedmiotowa droga przed 1977 r. zlokalizowana była w miejscowości Krzanowice i nosiła nazwę ul.Społeczna. Po przyłączeniu do Miasta Racibórz obrębu geodezyjnego Sudół Uchwałą Nr XIV/62/77 Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu z dnia 23.03.1977 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic w mieście Raciborzu przedmiotowej ulicy została nadana nazwa Czynu Społecznego. Z uzyskanych od mieszkańców, za pośrednictwem Radnego informacji wynika, iż drogę mieszkańcy utwardzili we własnym zakresie. Wyrażenie „czyn społeczny” jest w chwili obecnej powszechnie używane i określa bezinteresowną pracę społeczną wykonaną z wizją głębokiego sensu, na rzecz lokalnej społeczności. W związku z powyższym zasadne jest pozostawienie nazwy ulicy Czynu Społecznego.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here