Dekomunizacja dotarła do Raciborza. Drzymała? Tak, ale Michał, nie Stanisław

0
dekomunizacja

Wygląda na to, że tylko mieszkańcy ul. Dąbrowszczaków będą zmuszeni wymieniać dokumenty. Od 13 czerwca przez tydzień można zgłaszać swe uwagi w sprawie zmian nazw ulic kojarzących się z ustrojem totalitarnym. Magistrat wytypował 5 takich ulic, z czego 3 proponuje pozostawić po staremu.

- reklama -

Prezydent przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmian nazw ulic w mieście Racibórz. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ich działalności statutowej. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Dróg Miejskich. Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 13.06. 2017 r. do 19.06. 2017 r. Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Dróg Miejskich ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres email: [email protected] W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

Uwzględniając zalecenia art. 6 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miasta Racibórz postanawia dokonać następujących zmian w nazwach ulic:

Dotychczasową nazwę ulica Stanisława Drzymały postanawia się zmienić na ulica Michała Drzymały (ur. 13 września 1857 w Zdroju, zm. 25 kwietnia 1937 w Grabównie) polskiego chłopa z Poznańskiego który w latach 1904-1909 prowadził spór z administracją Królestwa Prus o pozwolenie na budowę domu. Ponieważ nie uzyskał zgody kupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. Osoba Michała Drzymały, a zwłaszcza jego słynny wóz stały się symbolem chłopskiego oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków w zaborze pruskim.

Dotychczasową nazwę ulica Dąbrowszczaków zmienia się na ulica 1 Maja jako kontynuację istniejącej drogi gminnej. Tym samym zmienia się bieg istniejącej ulicy 1 Maja na: „od ulicy Piaskowej do ulicy Łąkowej”.

Dotychczasową nazwę ulica Pionierów postanawia się pozostawić bez zmian. Nazwa Pionierów została nadana Uchwałą Nr XIV/62/77 Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu z dnia 23.03.1977 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic w mieście Raciborzu. Uzasadnieniem dla pozostawienia dotychczasowej nazwy Pionierów jest fakt, iż odnosi się do osadników zagospodarowujących nowe tereny, przybyłych do ziemi raciborskiej włączonej w granice Polski po II wojnie światowej i zasiedlanych przez ludność napływową.

Dotychczasową nazwę ulica Jana Badury postanawia się pozostawić z uzasadnieniem, iż dotyczy Jana Badury ur. 27.06.1895 r. w Raciborzu. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. W czasie wojny przebywał na robotach przymusowych w głębi Rzeszy. Więzień obozów koncentracyjnych w Lichtenburgu i Oranienburgu. Po II wojnie światowej, związany z Zakładem Elektrod Węglowych w Raciborzu, zaczął rzeźbić i malować. Jako tworzywa artystycznego używał elektrod węglowych. Tematem jego prac był prosty człowiek. Specjaliści z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podkreślali talent samouka, jego wyczucie formy. Artysta zmarł 2 lutego 1962 roku w Raciborzu.Ulica Jana Badury znajduje się w sąsiedztwie działającego do dzisiaj przedsiębiorstwa produkującego elektrody węglowe. Życiorys Jana Badury został zaczerpnięty ze Słownika biograficznego Raciborzanie tysiąclecia pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Gruchot i Grzegorza Wawocznego.

Dotychczasową nazwę ulica Czynu Społecznego postanawia się pozostawić z uzasadnieniem, iż przedmiotowa droga przed 1977 r. zlokalizowana była w miejscowości Krzanowice i nosiła nazwę ul.Społeczna. Po przyłączeniu do Miasta Racibórz obrębu geodezyjnego Sudół Uchwałą Nr XIV/62/77 Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu z dnia 23.03.1977 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic w mieście Raciborzu przedmiotowej ulicy została nadana nazwa Czynu Społecznego. Z uzyskanych od mieszkańców, za pośrednictwem Radnego informacji wynika, iż drogę mieszkańcy utwardzili we własnym zakresie. Wyrażenie „czyn społeczny” jest w chwili obecnej powszechnie używane i określa bezinteresowną pracę społeczną wykonaną z wizją głębokiego sensu, na rzecz lokalnej społeczności. W związku z powyższym zasadne jest pozostawienie nazwy ulicy Czynu Społecznego.

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here