Bilans zysków i strat czyli jaka jest kondycja finansowa miejskich spółek?

kubek konopka

Przedsiębiorstwo Komunalne, Zakład Zagospodarowania Odpadów i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zakończyły ubiegły rok na sporym minusie, jednak sytuacja tych dwóch ostatnich nie napawa pesymizmem. Dodatnie wyniki finansowe odnotowały jedynie Wodociągi i TBS.

- reklama -

W programie czerwcowej sesji miejskiej znalazł się punkt zatytułowany „analiza i funkcjonowanie spółek miejskich”. Informacje o swojej działalności przedłożyły radnym: Przedsiębiorstwo Komunalne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jak wynika ze sprawozdań, tylko ZWiK i TBS zakończyły 2016 rok na plusie. „wyniki finansowe dodatnie, jednak niestabilna jest sytuacja płatnicza z powodu wysokich kosztów stałych (głównie czynsz dzierżawny)” – czytamy w ocenie sytuacji ekonomicznej wodociągów. „Ocena ekonomiczna spółki w latach 2015-2016 nie budziła zastrzeżeń. Zarówno rok 2015 jak i 2016 spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym, wykazując w sprawozdaniach finansowych za wymienione lata zysk” – raportuje z kolei TBS. Zysk wodociągów wyniósł 389 tys. zł w roku 2016 przy 300 tys. zł w 2015. Zysk TBS wyniósł blisko 236 tys. zł (w 2016 roku) i 130 tys. zł (w 2015).

Pomimo osiągnięcia wyniku ujemnego w 2016 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, sytuację ekonomiczną spółki oceniono jako pozytywną, gdyż zgromadzony przez ostatnie lata kapitał zapasowy pozwala na kontynuowanie działalności. Wskazują na to również obecny portfel zamówień oraz kończący się w lipcu 2017 r. leasing na otaczarnię, co będzie miało pozytywny wpływ na wynik bieżącego roku. PRD w 2016 roku odnotowało stratę w wysokości 283 tys. zł (rok 2015 zamknął się zyskiem blisko 55 tys. zł).

Również i Zakład Zagospodarowania Odpadów zanotował ujemny wynik finansowy, natomiast jednak – jak podkreślono – w dalszym ciągu posiada on płynność finansową. Główną przyczyną wystąpienia ujemnego wyniku jest zwłoka w uruchomieniu instalacji MBP, co ma bezpośrednie przełożenie na przychody spółki. Również wysokie koszty amortyzacji majątku oraz podatku od nieruchomości mają bezpośredni wpływ na jej sytuację finansową. Jak podkreślono w raporcie, poprawa kondycji spółki nastąpi wraz z uzyskaniem pełnej wydajności instalacji MBP. Strata ZZO wyniosła w 2016 roku 268 tys. zł przy 128 tys. straty rok wcześniej.

Jeśli chodzi o ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej w Przedsiębiorstwie Komunalnym, to w związku z efektem słabego wyniku finansowego nastąpiła gorsza rentowność spółki w stosunku do roku poprzedniego. Wszystkie wskaźniki rentowności przyjmują wartości ujemne. Wobec ponoszonych strat płynność finansowa spółki stale spada. Może to spowodować problemy finansowe w przyszłości. Jeśli dołożymy do tego konieczność znaczących inwestycji, remontów oraz ograniczenie zatrudnienia (koszty odpraw) sytuacja może być trudna. „Szansą dla spółki  może być skoncentrowanie działalności na zleceniach bezprzetargowych, w trybie in house. Paradoksalnie ten tryb zlecenia nie oznacza taryfy ulgowej, a wręcz przeciwnie – standardy wykonania tych usług mogą zostać postawione dość wysoko, do czego spółka sprzętowo i mentalnie musi się przygotować” – oceniają autorzy raportu.

PK posiada przeterminowane należności w kwocie 62 846,93 zł. Są prowadzone starania celem i odzyskania/firma windykacyjna, sąd, upomnienia/.

Spółka na dzień 31 grudnia 2016 roku wygenerowała stratę w wysokości 341.236,66zł.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here