Dzieci rolników ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dzieci rolników ubezpieczenie
Dzieci rolników ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie ma charakter grupowy, rodzice nie muszą wypełniać żadnych formalności. Obejmuje dzieci z automatu. 

- reklama -

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński pełniący równocześnie rolę Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób, objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2017 roku. Obecna także będzie ważna przez kolejnych 12 miesięcy, do 13 października 2018 roku i również jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Ponieważ ubezpieczenie ma charakter grupowy, rodzice nie muszą wypełniać żadnych formalności. Ubezpieczenie obejmuje dzieci z automatu. W razie wypadku lub choroby KRUS będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Kto jest objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie obejmuje:
– dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
– wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Jak zgłosić roszczenia z ubezpieczenia
Można tego dokonać w różny sposób: telefonicznie za pośrednictwem infolinii (pon.-piąt. 8.00-18.00): pod numerem tel. 48 370 43 21; mailowo na adres: [email protected]; pisemnie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom.
Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:
– nr polisy 1401 N 0000 0005,
– dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe,
– data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
– opis doznanych urazów,
– numer telefonu do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia.

Podstawą do wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. Formularza zgłoszenia roszczenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia. Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie można pobrać ze stron internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronach internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl a także od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 48 370 43 21(od 8.00 do 18.00).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie dostępne są na stronach internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn.-pt. 8.00-18.00).

Zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń

Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku – 67 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego – 100 500 zł
Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – 80 400 zł
Śmierć Ubezpieczonego rolnika wskutek nieszczęśliwego wypadku – 6 700 zł
Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku (jeśli uszczerbek > 3%) – 670 zł za 1% uszczerbku
Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nie przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 670 zł (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem)
Porażenie Ubezpieczonego dziecka prądem elektrycznym lub piorunem – 1 340 zł (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem)
Zatrucie się Ubezpieczonego dziecka środkami chemicznymi, grzybami, salmonellą lub trującymi roślinami – 1 340 zł (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem)
Pokąsanie, ukąszenie, pogryzienie, ugryzienie Ubezpieczonego dziecka przez zwierzęta (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem) – 670 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego dziecka (jeśli uszczerbek > 3%) – 670 zł za 1% uszczerbku
Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka wstrząśnienia mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku – 2 680 zł
Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni) – 70 zł/dzień
Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni) – 70 zł/dzień
Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka limit – 2 500 zł
Koszty leczenia stomatologicznego następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka limit – 2 500 zł
Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych dla Ubezpieczonego dziecka limit – 2 500 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego dziecka – 6 700 zł
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego dziecka będące skutkiem nieszczęśliwego wypadku – 6 700 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka sepsy – 13 400 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka wady wrodzonej serca – 13 400 zł

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here