Racibórz: Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2018 rok

Racibórz: Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2018 rok
Racibórz: Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2018 rok

Dochody 198,3 mln zł, wydatki 215,2 mln zł, deficyt blisko 17 mln zł z czego 3 mln mają pokryć pożyczki a 5,6 mln emisja obligacji komunalnych. Projekt przyszłorocznego budżetu trafił do radnych miejskich i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zobacz skąd miasto spodziewa się dochodów, na co zamierza przeznaczyć pieniądze i w jaki sposób zrównoważyć różnicę między dochodami a wydatkami.

- reklama -

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2018rok:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 198.310.244zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 180.598.843zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 17.711.401zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów, o których mowa w § 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 215.259.245zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 176.880.822zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.378.423zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.949.001zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 3.037.350zł.,

2) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 5.615.000zł.,

3) wolne środki w wysokości 8.296.651zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 23.674.985zł., w tym:

1) wolne środki w wysokości 15.022.635zł.,

2) pożyczki w wysokości 3.037.350zł.,

3) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 5.615.000zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.725.984zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 14.652.350zł., z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł.,

3) wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

11. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

13. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.045.000zł.,

2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.229.017zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 9.229.017zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 66.000zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

18. Zakład budżetowy Miasta Racibórz może otrzymać z budżetu Miasta Racibórz środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia związanego z tym zakładem.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.652.350zł., z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł,

c) wyemitowanie papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 219.000zł.,

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 557.781zł.,

3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 350.000zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 35.451.469zł.,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000zł.,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 1.629.655zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2018 rok (szczegółowe plany dochodów, wydatków, planowane zadania, etc.)

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here