Stałeś się właścicielem gruntów na mocy przekształcenia? Skorzystaj z 60% bonifikaty

0
Starosta raciborski wydał ważny komunikat. fot.: pixabay.com

Starosta raciborski informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przekształcenie nastąpiło w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1716). Przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów są zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowo.

- reklama -

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1)  60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2)  50% pozostałej opłaty za przekształcenie – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)  40% pozostałej opłaty za przekształcenie – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)  30% pozostałej opłaty za przekształcenie – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)  20% pozostałej opłaty za przekształcenie – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)  10% pozostałej opłaty za przekształcenie – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które Starosta Raciborski przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355. Stosowne wnioski oraz informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/  zakładka: Załatwianie spraw w urzędzie/Gospodarka nieruchomościami/Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

publ.: EmZet

#Starostwo Powiatowe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here