RSS Nasze Miasto jest za, a nawet przeciw. Ocena Raportu o Stanie Gminy Racibórz

Przedstawicielka RSS Nasze Miasto, Anna Ronnin, nie szczędziła słów krytyki pod adresem raportu. fot.: D. Niestroj

Wszyscy radni miejscy udzieli prezydentowi Dariuszowi Polowemu wotum zaufania, po wysłuchaniu treści Raportu o Stanie Gminy Racibórz. Nie zabrakło jednak i krytyki.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, został odczytany Raport o Stanie Gminy Racibórz. Dokument zaprezentowała naczelniczka wydziału rozwoju raciborskiego magistratu – Anna Kobierska-Mróz. Mimo wyrażonego przez klub RSS Nasze Miasto poparcia, radna Anna Ronin nie szczędziła słów krytyki odnośnie podjętych przez Miasto działań, a właściwie ich braku. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko klubu.

- reklama -

„Racibórz, 26.06.2019

Stanowisko klubu „RSS Nasze Miasto”
dotyczące raportu o stanie gminy Racibórz za rok 2018

Artykuł 28 aa punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym nakazuje wójtowi przedstawienie raportu o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Jest to sytuacja nietypowa, ponieważ po debacie nad raportem z działań poprzednio urzędującego prezydenta głosujemy uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania obecnemu prezydentowi.

W podsumowaniu raportu czytamy, iż podjęto szereg działań zgodnych z wizją zawartą w strategii rozwoju miasta.

„Racibórz – miasto tradycji i nowoczesności z innowacyjną i konkurencyjną gospodarką, własnym klimatem i specyfiką. Otwarty na współpracę, tętniący życiem, czysty i zielony zakątek”.

Założenia wspaniałe, chyba wszyscy życzylibyśmy sobie życia w mieście, które spełnia ten postulat. Niestety zdaniem klubu NAM wiele działań wspomnianych w raporcie okazało się nieskutecznych bądź niezrealizowanych.

Czytamy, że miasto prężnie realizowało zadania z zakresu transportu i infrastruktury drogowej, tymczasem trudno znaleźć raciborzanina zadowolonego z transportu publicznego.
Przyjrzyjmy się założeniom odnośnie transportu zbiorowego zawartych w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Racibórz, przytoczmy kilka z nich:

· zapewnienie odpowiedniej dostępności do obiektów użyteczności publicznej,
· zapewnienie odpowiedniej siatki połączeń
· minimalizacja negatywnego wpływu transportu na mieszkańców oraz środowisko naturalne
· łagodzenie nierównomierności obsługi transportowej poszczególnych obszarów gminy, czy
· wprowadzenie elektronicznego systemu informacji o odjazdach autobusów w postaci tablic elektronicznych na przystankach autobusowych (wraz z informacją o rzeczywistych odjazdach pojazdów).

Dzielnice miasta są bardzo słabo skomunikowane, brak częstych, wygodnych połączeń nawet do strategicznych miejsc w mieście jak szpital czy dworzec kolejowy.
Reszty wymienionych założeń po prostu nie zrealizowano.

Zadanie pod nazwą: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna” realizowane było opieszale. Od 2012 roku odraczano termin ukończenia dokumentacji, w dodatku obarczonej błędem. Projekt uwzględniał likwidację linii kolejowej na Dębiczu, pomimo, iż w 2017 roku urząd otrzymał informację, że linia kolejowa nie zostanie zlikwidowana. Niestety prace nad projektem trwały nadal, pomimo błędnych założeń.
W przypadku zmiany projektu koszty tego zaniedbania będą mogły być liczone w milionach.

W dalszej części raport wymienia rewitalizację ul. Długiej. Mieszkańcy pokładali duże nadzieje w ożywieniu tego deptaka, zgodnie z założeniem o którym czytamy we wstępie do raportu miał to być „tetniący życiem czysty i zielony zakątek”. Przebudowa ul. Długiej to duże nakłady finansowe, bo prawie 3 mln zł, które naszym zdaniem w 90% pochłonęła kostka brukowa. Trudno nam zachwycać się tym miejscem pozbawionym zieleni, wygodnych ławek, bez jakiegokolwiek ciekawego i innowacyjnego rozwiązania architektonicznego.

W dokumencie czytamy również o nowych drogach rowerowych oraz poprawie efektywności energetycznej oświetlenia. Powstało w sumie 28 km ścieżek rowerowych, trudno tę liczbę uznać za sukces, nie wspominając o tym, że ścieżki nie są połączone ze sobą. Brak spójnej sieci dróg rowerowych w Raciborzu.

W kwestii oświetlenia obserwujemy pogorszenie widoczności w wielu miejscach miasta zwłaszcza na przejściach dla pieszych co było przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Mimo iż dla miasta była to kluczowa inwestycja opiewająca na kwotę 4 mln zł, w wielu punktach miasta konieczne będą dodatkowe doświetlenia.

Raport pomija problemy istotne dla funkcjonowania miasta. Opisując działania na rzecz ochrony środowiska nie wspomina, by czynione były działania na rzecz pozyskania dla miasta profesjonalnej stacji monitorującej jakość powietrza, w które zaangażował się min. Raciborski Alarm smogowy. Nie odpowiedziano także na apel kilkuset rodziców i nie zakupiono oczyszczaczy powietrza do żłobków i przedszkoli.

W zasobie MZB nie były wystarczająco efektywnie prowadzone działania dostowosujące zasób do wymagań uchwały antysmogowej Sejmiku Śląskiego.

Pomimo, iż w raporcie czytamy o licznych przedsięwzięciach z dziedziny kultury na terenie miasta, widzimy problem niewłaściwego wykorzystania zasobu poszczególnych jednostek kulturalnych, które niejednokrotnie konkurują ze sobą zamiast współdziałać.

Nie odniesiono się w żaden sposób do istotnego problemu, przed którym stoi raciborska oświata. Zamówiony został wcześniej raport, który przygotowała zewnętrzna firma, a za który zapłacił raciborski podatnik. I w tym przypadku odłożono dokument do szuflady.

Pozostają jeszcze tematy, które w obecnym czasie wydają się najistotniejsze dla Raciborza: polityka mieszkaniowa i depopulacja.

W raporcie otrzymujemy informację, że na mieszkania oczekuje 280 osób. Naszym zdaniem jednak liczba ta jest sztucznie zaniżona, poprzez funkcjonujące dotychczas w warunkach najmu lokalu kryterium metrażowe oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
Miasto wdrażało programy, których celem jest walka z depopulacją, np. „Pracuj i mieszkaj” oraz „Program dla absolwentów”.
Z pierwszego, jak się dowiadujemy z raportu, skorzystało 6 osób z drugiego 3. Pozostaje zapytać o koszty prowadzenia takich programów oraz ich skuteczność. Brak skutecznej polityki mieszkaniowej jest głównym ograniczeniem w walce z depopulacją. Na tym polu miasto poniosło porażkę, liczba mieszkańców spadła poniżej 50.000. I nie pomogły tu nawet opracowane drogie strategie, ponieważ liczba raciborzan nadal maleje, mieszkań brak i pomysłów też brak.

Wobec przedstawionych powyżej problemów poprzednich lat trudno zgodzić się z zapisem raportu: ”skutecznie ograniczono negatywne zjawiska takie jak migracja młodych mieszkańców, starzenie się społeczeństwa”.

Zauważamy jednak również pozytywne aspekty funkcjonowania miasta.
Docenić należy min. zaangażowanie mieszkańców poprzez aktywny udział w wykorzystywaniu środków budżetu obywatelskiego. Na terenie miasta prężnie działają również organizacje o charakterze społecznym oraz kulturalnym.
To jednak zbyt mało, aby móc w pełni pozytywnie odnieść się do omawianego dokumentu.

Jednak pomimo zastrzeżeń, jakie zgłaszamy do raportu o stanie gminy nasz klub udzieli votum zaufania Prezydentowi Dariuszowi Polowemu. Będzie to także odzwierciedlenie naszej aprobaty wobec Jego działań.

2019 rok będzie czasem wspólnej pracy Rady Miasta oraz Prezydenta nad rzetelną realizacją strategii miasta Racibórz. Jako klub dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy radni mogli zgodnie poprzeć Raport o Stanie Gminy w 2020 roku.

W imieniu klubu RSS Nasze Miasto”

EnDe

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here