W Raciborzu aplikacja pokaże, kto nie płaci za śmieci

kosz smieci odpady
Fot. pixabay.com

W Raciborzu zameldowanych jest 49 138 mieszkańców, natomiast liczba osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 44 018.

Miasto Racibórz pozyskało aplikację wykrywającą niespójności w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wdrożenie nowego narzędzia planowane jest w kwietniu.

- reklama -

Na takie rozwiązanie kilka lat temu zdecydował się Świdnik, który podobnie jak wiele innych gmin zmagał się z problemem osób i podmiotów uchylających się od realizacji ustawowych obowiązków w zakresie tzw. opłaty śmieciowej. Z inicjatywy prezydenta Dariusza Polowego, na mocy porozumienia, gmina Świdnik przekazała nieodpłatnie Miastu Racibórz tę sprawdzoną u siebie aplikację. Dzięki niej w Świdniku udało się znacząco uszczelnić system odbioru odpadów komunalnych, a liczba osób objętych deklaracjami wzrosła o ok. 1300. Dotychczas pracownicy Urzędu Miasta weryfikujący dane zawarte w deklaracjach opierali się głównie na informacjach o meldunkach i urodzeniach. Aplikacja umożliwi weryfikacje znacznie szerszego zakresu danych, z większej liczby źródeł, a tym samym ułatwi wskazanie nieruchomości, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości, jeśli chodzi o liczbę zadeklarowanych mieszkańców.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Racibórz mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany danych wpływających na wysokość opłaty, czyli np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przedłożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W praktyce spora część właścicieli nieruchomości nie wywiązuje się z tych obowiązków. W przypadku stwierdzenia wątpliwości co do rzetelności danych zawartych w deklaracji do właściciela nieruchomości kierowane jest wezwanie do złożenia nowej deklaracji lub udzielenie stosownych wyjaśnień.

Co, jeśli właściciel nieruchomości zignoruje takie wezwanie? Nieprzedłożenie deklaracji lub wyjaśnień w wyznaczonym w wezwaniu terminie skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania mającego na celu określenie wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Adresat decyzji może zostać obciążony odsetkami za zwłokę, a także ukarany karą grzywny na mocy art. 10 ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że kto wbrew ustawowemu obowiązkowi nie składa deklaracji lub nowej deklaracji podlega karze grzywny.

W Raciborzu zameldowanych jest 49 138 mieszkańców, natomiast liczba osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 44 018. Oczywiście nie wszystkie zameldowane osoby faktycznie zamieszkują w Raciborzu. Weryfikacja tych danych będzie jednak możliwa dzięki nowej aplikacji.

Jak zaleca magistrat, warto już teraz upewnić się, czy dane w naszych deklaracjach są aktualne. W przypadku zabudowy jednorodzinnej można to zrobić udając się do referatu ds. Gospodarki Odpadami w siedzibie Urzędu do pok. nr. 4. W przypadku mieszkania w bloku lub kamienicy dane te można zweryfikować lub zaktualizować u zarządcy, w siedzibie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje obejmujące dane z całego budynku składa bowiem spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota.

W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad można uzyskać pod nr tel. 32 75 50 757 lub 32 75 50 758.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj