Dotacja na kotły dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska

smog piec
Wymiana pieca

Dotacja może zostać przeznaczona na likwidację niskosprawnego i nieekologicznego kotła i zastąpienie kotłem spełniającym wymogi 5 klasy,  gazowym kondensacyjnym, LPG, olejowym czy pompą ciepła.

Od 5 lipca do 12 lipca będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. O wpływie wniosku decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu urzędu.

- reklama -

Wnioski do pobrania są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej – kuzniaraciborska.pl, może je także odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz na parterze.

Do wniosku należy dołączyć:
– oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością,
– wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),
– zdjęcie likwidowanego źródła,
– pisemną informację administratora sieci gazowej o braku możliwości lub warunków przyłączenia do sieci, dla miejscowości, w których już istnieje sieć gazowa.

W przypadku współwłasności wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika.

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

Składając wniosek, należy spełnić poniższe kryteria:
– brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska,
– budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku,
– posiadanie tytułu prawnego do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem,
– w budynku zainstalowane jest stare źródło ciepła – niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do programu, stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów),
– nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła budynku przez okres 5 lat.

Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych). Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła oraz wykonawcy.

Dotacja, o której mowa w regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:
– kotłem opalanym paliwem stałym (węglem) z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu,
– kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu,
– kotłem gazowym kondensacyjnym,
– kotłem LPG,
– kotłem olejowym,
– pompą ciepła.

Wielkość dotacji wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000 zł na budynek w okresie 5 lat.

Jeżeli w budynku inwestora, w którym zostanie przeprowadzona modernizacja, prowadzona jest przez niego działalność gospodarcza (do 30% powierzchni) rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, to wysokość dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 30% powierzchni użytkowej, to dofinansowanie zostanie pomniejszone o 30%.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419 14 17, wew.107, 131.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj