Prezydent dementuje

W związku z artykułem „Panika w Urzędzie Miasta” opublikowanym na łamach naszego portalu otrzymaliśmy list od Prezydenta Miasta Jana Osuchowskiego, który niniejszym w całości prezentujemy.

Odnosząc się do informacji podawanych w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Raciborskiego Portalu Internetowego, a związanych ze sprzedażą gruntu po byłym stawie „Kamieniok” zlokalizowanego przy ulicach Rybnickiej i Markowickiej w Raciborzu, niniejszym dementuję pogłoski o rzekomych nieprawidłowościach w przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym.


Blisko 15 hektarowy teren byłego stawu „Kamieniok” stanowiący do 1990 r. własność Skarbu Państwa, gmina przejęła z mocy prawa w trybie przepisów komunalizacyjnych, co zostało potwierdzone stosowną decyzją Wojewody z 1993 r. W akcie nabycia prawa własności teren stawu był osuszony i nie pełnił już funkcji obiektu do uprawiania sportów wodnych i rekreacji. Rada Miejska w 1991 r. usankcjonowała istniejący stan terenu, przeznaczając go pod rekreacje oraz obiekty infrastruktury towarzyszącej. Przystosowanie terenu do zaplanowanej funkcji wymagało przeprowadzenia prac wyrównujących teren, które w 1988 r. rozpoczął Zakład Elektrochemiczny Ema – Brzezie, natomiast po nabyciu prawa własności gruntu przez gminę, były one kontynuowane przez służby miejskie. Do prac niwelacyjnych był używany przede wszystkim gruz budowlany oraz masy ziemne pochodzące z inwestycji.


W międzyczasie 31 grudnia 2003 roku utracił moc obowiązującą ówczesny plan zagospodarowania przestrzennego miasta. W związku z powyższym Rada Miasta uchwaliła w 2004r. dla tego fragmentu miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając go pod funkcję wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 , obiektów usługowych, w tym kin, obiektów sportowych, rekreacyjnych.


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z dnia 30.04.2004. Na etapie tworzenia planu dla tego terenu zachowano wszelkie procedury prawne w tym między innymi: dwukrotnie powiadamiano Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska o planowanej zmianie funkcji. Instytucja ta nie wniosła uwag do planowanego przeznaczenia terenu, co równoznaczne jest z jej akceptacją.


W br. również Rada Miasta na mocy stosownej uchwały podjęła decyzję o sprzedaży rzeczonej nieruchomości w trybie publicznego przetargu. Procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym reżimem prawnym. Oferta przetargowa zawierała wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie sprzedaży, w tym badania geologiczne, których wynik nie wykluczał realizacji na tym terenie obiektów kubaturowych.


W świetle wyżej wymienionych faktów zdumiewa rygorystyczne stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska o zakazie budowy obiektów kubaturowych, już po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych procedur prawnych związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania terenu, oraz postępowaniem przetargowym.


Do spraw poruszonych w piśmie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska skierowanym do Starosty Raciborskiego, w którym kwestionuje się aspekty formalno prawne docelowej funkcji użytkowej terenu „Kamienioka” Prezydent Miasta złożył w dniu 03.09. 2004 r. stosowne wyjaśnienia merytoryczne, informując o sprawie Wojewodę Katowickiego i Starostę Raciborskiego.


Prezydent Miasta


Jan Osuchowski- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here