Konkurs Języka Niemieckiego – gimnazjum

Komisja ds. Kultury i Oświaty przy Zarządzie Wojewódzkim DFK w Raciborzu organizuje II Konkurs Języka Niemieckiego dla klas I – III gimnazjum.Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Proponowane są następujące terminy:

I. etap wewnątrzszkolny – dnia 16 lutego 2006

II. etap finałowy – dnia 06 kwietnia 2006, w Domu Katechetycznym przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Warszawska 29 w Raciborzu.


Szkoły zainteresowane udziałem prosimy o akceptację oraz pisemne zgłoszenie uczestników:

Imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła + dokładny adres wraz z kodem pocztowym,
Tel./ Fax./ E-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

- reklama -

Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 27 stycznia 2006, na adres DFK, pani Doris Gorgosch, ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz lub fax. 032-415 51 18 lub E-mailem: [email protected]

Test leksykalno-gramatyczny zawierający różnorodne formy zdań obejmuje materiał określony w programie nauczania w klasach gimnazjum.


REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO: JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

1. Etapy:

– I etap odbędzie się dnia 16 lutego 2006 o godz. 10.00 w gimnazjach

– II etap czyli Finał odbędzie się dnia 06 kwietnia 2006 o godz.10.00
w Domu Katechetycznym przy Kościele Najśw. Serca Pana Jezusa, przy
ul. Warszawska 29 w Raciborzu.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych, których zgłoszenia do dnia 27.01.2006 zostały przesłane do Komisji Konkursowej przy DFK w Raciborzu (max do 6 osób na dane gimnazjum). Zgłoszenie winno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

3. I etap polega na wykonaniu przez ucznia pracy pisemnej (testu) w warunkach kontrolowanej samodzielności.

4. I etap szkolny przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły spośród grona nauczycielskiego. Testy przygotowała Komisja Konkursowa. W dniu konkursu o wyznaczonej godzinie w obecności Komisji Szkolnej, Przewodniczący otwierają kopertę z napisem poufne. Po otwarciu koperty kserują testy zgodnie z ilością uczestników.

5. Uczniowie rozwiązują testy na wręczonych im formularzach, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących ucznia i szkoły.

6. Uczestnicy nie mają prawa korzystania ze słowników ani innych pomocy. Formularze testowe powinny być wypełnione czytelnie i bez skreśleń. W razie pomyłki uczeń skreśla wyraz jedną kreską i obok pisze wyraz poprawnie (nie używać korektorów).

7. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut, licząc od momentu przystąpienia uczniów do pracy.

Telefon kontaktowy w dniu konkursu: 032 – 415 51 18 pani Doris Gorgosch


8. Testy sprawdza i ocenia Komisja Konkursowa przy DFK w Raciborzu. Dlatego niezwłocznie po zakończeniu testu wszystkie prace zostają włożone do koperty i w tym samym dniu (ważna jest data stempla pocztowego) odesłane na adres:

DFK Racibórz, Komisja Konkursowa Języka Niemieckiego

ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz

9. Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych prac do 40 finalistów I etapu szkolnego przyjmując kryterium uzyskania największej ilości punktów i powiadomi uczestników za pośrednictwem szkoły o zakwalifikowaniu się do Finału. Brak zawiadomienia jest jednoznaczny z tym, iż uczestnik nie został zakwalifikowany do Finału.


Czytaj też o konkursie w szkole podstawowej.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here