„Dbam o piękno mego domu – Ziemi”

REGULAMIN
XII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„DBAM O PIĘKNO MEGO DOMU – ZIEMI, 2006”.

Grupowe inicjatywy na rzecz środowiska.
CZĘŚC A

I Organizator Konkursu:
Organizatorem Konkursu Ekologicznego jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie

- reklama -

II Patronat Konkursu:
Minister Środowiska,
Minister Edukacji Narodowej i Nauki.

III Założenia Konkursu


1. Kreowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska.
Ważnym zadaniem jest również wychowanie ekologiczne, które zmierza do wartości takich jak odpowiedzialność za swoje postępowanie, szacunek dla Ziemi, rozwaga wobec przyrody i podejmowanie grupowych działań na rzecz jej ochrony.

2. Wychowanie ekologiczne obejmuje opieką wszystkie formy życia. Obcowanie
z roślinami i zwierzętami zapewni pełniejsze poznanie życia i zachowania się zwierząt. Dzieci obserwując zwierzęta mogą dostrzec istnienie wspólnego podłoża życia, co umożliwia odkrycie uroku piękna przyrody.

3. Kontynuowanie idei Międzynarodowej Kampanii „Sprzątanie Świata – Polska” 2006.

4. Kształtowanie humanitarnej postawy wobec zwierząt. Promowanie wszystkich działań dzieci i młodzieży na rzecz ochrony środowiska.

5. Tematem Konkursu jest „Ochrona Przyrody i pomoc dla środowiska”.

6. Spośród nadesłanych prac jury wybierze prace, które zawierają wiarygodną dokumentację
/fotografie, kopie rachunków lub faktur ze zbiórek środków i wpłat np. na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt lub inne, zbiórka kocy dla schroniska, zbiórka zużytych baterii, zakładanie zieleńców, sprzątanie, sadzenie drzew, budowanie i zakładanie budek lęgowych i karmików oraz dokarmianie ptaków zimą. Dokarmianie leśnych zwierząt – współpraca z leśniczym. Dbanie o środowisko przyrodnicze wokół szkoły, zakładanie ogródków. Szkolne hodowle ziół, innych roślin.

Recyklink – szkoła i nasza miejscowość. Ekologiczny styl życia, plakaty apelacyjne, apele,
plenery ekologiczne, konkursy. Zbiórka i przekazywanie surowców wtórnych. Jak obchodzimy Święto Ziemi, Święto Drzewa i Święto Polskiej Niezapominajki. Szukamy
w okolicy zabytkowych drzew, opisujemy na wizytówkach i chronimy. Zakładamy ścieżki ekologiczne jeśli mieszkamy w sprzyjającym środowisku. Pomagamy SAMOTNYM, BEZDOMNYM zwierzętom. Chronimy zwierzęta w parkach i w lesie. Poznajemy gatunki drzew i krzewów, robimy zielniki, pomagamy kasztanowcom i wykonujemy wiele innych prac i pomysłów wynikających z potrzeb Waszego środowiska przyrodniczego.

IV Uczestnicy Konkursu:

1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

V Warunki Konkursu:

1. Konkurs polega na wykonaniu jednej pracy przez wszystkich członków grupy ekologicznej.

2. W konkursie wezmą udział prace opatrzone metryczką zawierającą dane grupy ekologicznej
– dokładny adres placówki wraz z kodem pocztowym i województwem np.: Wielkopolskie, Podkarpackie itp. oraz numer telefonu. – imię i nazwisko nauczyciela lub osoby prowadzącej grupę.

– Liczbę dzieci w grupie i ile mają lat np. 10 lat /wyklucza się podawanie klasy lub roku
urodzenia/.

VI Przebieg Konkursu:

1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach.

a. Każda grupa ekologiczna przesyła swoją pracę wykonaną w formie albumu, plakatów,
tablic itp. do dnia 25.05.2006 r.na adres:


Śląski Zarząd Regionalny TPD


ul. św. Jana 10


40-012 Katowice

b. Jury regionalne wybierze prace zgodne z regulaminem i wraz z protokołem prześle do
ZG TPD z siedzibą w Warszawie.

VII Jury Konkursu:

1. W jury Konkursu wezmą udział doświadczeni animatorzy i działacze na rzecz ochrony środowiska.

VIII Postanowienie końcowe:

1. Jury nie będzie brało pod uwagę prac jeśli na metryczce nie zostanie wpisany kod pocztowy, województwo i nr telefonu placówki.

2. Jury nie będzie brało pod uwagę prac wykonanych z nasion, kaszy , styropianu, szkła oraz makiet stojących ponieważ podczas przesyłki prace te ulegają uszkodzeniu.

3. Konkurs będzie trwał od 02.01.2006 r. do połowy września 2006 r.

4. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie. Dokładna data finału zostanie podana w
odrębnym piśmie.

5. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony w internecie na stronie www.tpdzg.org.pl

6. Dokumentację nadesłanych prac zbiorowych na Konkurs można będzie odebrać podczas finału Konkursu. Prac nieodebranych ZG TPD nie wysyła pocztą.

7. W części A Konkursu nagrody przyznawane są dla placówek czyli dla szkoły lub klasy, koła LOP, świetlicy, ogniska itp.

8. Do pracy zbiorowej nauczyciele mogą dołączyć autorski program ekologiczny pracy z dziećmi, który może być opublikowany w informatorze konkursowym 2006.

9. Nieodebrane nagrody przez przedstawiciela grupy ekologicznej podczas finału Konkursu będą przesyłane przez Zarząd Główny TPD kurierem na koszt placówek, dla których zostały przeznaczone.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here