O „trzecim sektorze” w Saloniku

W środę 5 kwietnia w sali kameralnej DK „Strzecha” odbyło się kolejne spotkanie Otwartego Saloniku Politycznego. Tym razem dyskusja poświęcona była organizacjom
III sektora.
Z perspektywy własnych doświadczeń (a przypomnijmy, iż niemal wszyscy uczestnicy spotkań OSP aktywnie działają w organizacjach pozarządowych na terenie Raciborza), dyskutowaliśmy m.in. o niełatwej współpracy organizacji pozarządowych z administracją państwową i samorządową, o praktycznych trudnościach w finansowaniu bieżącej działalności statutowej organizacji. Rozmawialiśmy też o stereotypowym sposobie postrzegania organizacji pozarządowych przez pryzmat tych, które działają w oparciu o najbardziej upowszechnione środki – czy w działalności pozarządowej jest miejsce dla innowacji?

Wymiana spostrzeżeń na przykładzie konkretnych inicjatyw doprowadziła do postawienia przewrotnego pytania ogólnego – na ile współczesnemu społeczeństwu potrzebne są organizacje pozarządowe? Jaka jest ich społeczna rola? Jakie zadania spełniają/mogą, powinny spełniać w naszym mieście?

Próbowaliśmy znaleźć też odpowiedzi – dlaczego oddolne, nierzadko nowatorskie inicjatywy spotykają się z oporem i trudnościami w praktycznej realizacji i jakie są najbardziej powszechne tego przyczyny? Co trzeba zrobić, po jakie metody działania sięgać, aby przełamać dość powszechną bierność otoczenia i zachęcić społeczność naszego miasta do większej aktywności? Jak profesjonalizować działania w ramach organizacji III sektora?
Czy najlepszą drogą do podnoszenia ich jakości winna być konsolidacja środowisk pozarządowych?

Dyskutowaliśmy nad tym, czy możliwa jest społeczna kontrola i zapewnienie rzeczywistej niezależności organizacji – tak od biznesu, jak i od administracji publicznej. Jakie warunki winny być spełnione, aby III sektor w sposób skuteczny swą rolę mógł odgrywać?

Doceniając niezwykłą wagę angażowania się obywateli na rzecz innych i dobra wspólnego (wolontariat), omawialiśmy rolę wolontariuszy oraz kwestie prawnych regulacji dotyczących wykonywanej przez nich pracy. Zgodni co do tego, że sektor inicjatyw obywatelskich może i powinien stać się w XXI wieku znaczącym pracodawcą, (który nie tylko pozwoli, z uwagi na oferowane usługi, znacząco podnieść standardy życia, ale także stanie się mechanizmem włączania w życie społeczne grup zagrożonych marginalizacją) rozmawialiśmy także o formalno – prawnych możliwościach zatrudnienia i zarobkowania w ramach III sektora. Szukaliśmy przy tym odpowiedzi – na ile zbytnia komercjalizacja czy etatyzacja sektora są zagrożeniami dla niezależności i misji działania organizacji pozarządowych?

Wymienialiśmy też uwagi dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o tym, co gwarantuje status Organizacji Pożytku Publicznego i czy warto się o niego ubiegać?

Zabrakło czasu, aby w pełni rozwinąć wiele kwestii, począwszy od zagadnień ideowych, teoretycznych (m.in. na jakich wewnętrznych normach wynikających z wyznawanych wartości i ideałów winna opierać się działalność organizacji pozarządowych), do tych najbardziej bliskich działaniom codziennym (m.in. jak skutecznie aplikować o środki na sfinansowanie konkretnych projektów). Ożywiona debata trwała ponad trzy godziny i bynajmniej nie wyczerpała wszystkich związanych z tematem wątków, które uczestnicy OSP zamierzali wspólnie rozważyć. Zdecydowano zatem, aby także podczas kolejnego spotkania (zaplanowanego na środę 19 kwietnia o godzinie 20.00 pod hasłem – „Społeczeństwo obywatelskie”) nawiązać do tematyki organizacji pozarządowych, zwłaszcza że społeczeństwo obywatelskie winno być gęstą siatką działań obywatelskich, które z jednej strony obejmują wszystkie obszary życia społecznego, z drugiej zaś równoważą sprzeczne interesy i są formą zinstytucjonalizowanego pluralizmu.

Podobnie jak poprzednie spotkania także i to pozwala na optymistyczną konkluzję, iż różne punkty widzenia w postrzeganiu społecznych i politycznych kwestii nie tylko nie muszą nieuchronnie doprowadzać do konfliktów, ale przeciwnie – wzbogacają, ucząc nade wszystko otwartości w dyskusji.

Kasia Dutkiewicz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here