Hildebrand: Nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna ma decydować o woli zostania rodzicem zastępczym

0

Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszcza się w rodzinach zastępczych, które mają zapewnić im opiekę i wychowanie. Do niedawna rodzinami zastępczymi były rodziny spokrewnione z dzieckiem jednak obecnie skłania się ku temu, by to nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna i wychowawcy, decydował o woli zostania rodzicem zastępczym.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Rodziny zastępcze zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania, odpowiednio do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju. Pracownicy PCPR w Raciborzu są bezpośrednio wykonawcami i koordynatorami zadań opiekuńczych w stosunku do dzieci i rodzin wymagających takich pomocy. Są także wykonawcami postanowień sądowych, w części dotyczącej zapewnienia rodzinie zastępczej stosownej pomocy.

Rodziny zastępcze dzielą się na spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem i zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego.
– Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem. Dotychczas były to w większości rodziny spokrewnione z dzieckiem, które podejmowały funkcje opiekuńcze z różnych, najczęściej losowych przyczyn – tłumaczy Henryk Hildebrand, dyr. PCPR w Raciborzu. – W chwili obecnej do włączenia się w pomoc dziecku chcemy w większym stopniu zaangażować rodziny, które świadomie, po przebyciu odpowiednich szkoleń, będą pełnić funkcje rodziny zastępczej dla dzieci wymagających opieki. Założeniem nowego systemu jest przygotowanie rodziców zastępczych i ich rodzin do pełnienia tej ważnej roli – dodaje H. Hildebrand. – Chcemy, aby to rodzice zastępczy, którzy dokonali wyboru i chcą w ten sposób pomagać dzieciom, oczekiwali na dziecko, które takiej pomocy wymaga. Nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna i wychowawcy ma decydować o woli zostania rodzicem zastępczym – tłumaczy Hildebrand. Dyrektor podkreśla jednak, że rodziny spokrewnione z dzieckiem są w dalszym ciągu tak samo ważne jak dotychczas.

Przy kierowaniu dziecka do rodziny zastępczej, oprócz pokrewieństwa, brane są pod uwagę możliwości rozwoju dziecka, jakie zapewnia rodzina zastępcza. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona, wywiązują się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Kandydaci na rodziny zastępcze maja obowiązek do odbycia szkolenia, które przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

/SaM/

Każdy, kto chciałby stać się rodziną zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przy ul. Grzonki 1, nr tel. 032 415 20 28, www.pcpr.raciborz.org.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here