Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego – kolejna edycja konkursu

Ogłoszono kolejną edycję konkursu na projekty realizowane w ramach Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego.

O wsparcie projektów mogą ubiegać się grupy mieszkańców, chcące rozwiązać określony problem zgodny z regulaminem programu. Przedmiotem Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego może być każde przedsięwzięcie, zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców.

Wnioski o realizację projektu, należy składać w terminie do 31 sierpnia 2007 r. w Urzędzie Miasta w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej (pokój 307).

- reklama -

Formularz wniosku dostępny jest tutaj: Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego

REGULAMIN RACIBORSKIEGO PROGRAMU PARTNERSTWA LOKALNEGO:

§ 1

1. Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego, polega na wspieraniu przez miasto realizacji zainicjowanych lokalnych partnerskich przedsięwzięć w dziedzinach należących do różnych sfer funkcjonowania miasta w zakresie jego zadań własnych.
2. Celem Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego jest rozwiązanie konkretnych problemów zidentyfikowanych przez określoną grupę mieszkańców poprzez zorganizowaną współpracę lokalnych partnerów oraz miasta.
3. Przedmiotem Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego mogą być wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców.

§ 2

1. Partnerem Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego może być:
a) osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia mieszkaniowa, organizacja pożytku publicznego);
b) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (wspólnota mieszkaniowa).
2. Dla sprawnej realizacji Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz powołany został „Zespół ds. Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego„.
3. Zadaniem zespołu jest:
a) ocena wniosków;
b) wybór projektów przeznaczonych do realizacji;
c) kontrola i monitorowanie projektów realizowanych w ramach programu;
d) dokonywanie oceny realizacji programu;
e) udział w pracach zmierzających do udoskonalenia idei Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego.

§ 3

1. Wnioski o realizację projektu w ramach Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego należy składać w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego rok realizacji danego projektu. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) tytuł i opis projektu zgłoszonego w ramach Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego;
b) kosztorys i zakres przewidzianych do wykonania robót z wstępnym podziałem kosztów i prac na zadania własne i zadania miasta;
c) wykaz osób tworzących grupę mieszkańców popierających projekt (imienna lista z adresem zamieszkania nr PESEL i podpisem);
d) okres realizacji projektu;
e) ilość środków wnioskowanych do otrzymania z budżetu miasta;
f) przewidywany termin i efekt realizacji projektu;
g) dane osobowe koordynatora projektu;
h) upoważnienie przez wnioskującą grupę, koordynatora projektu do występowania w jej imieniu;
i) aktualny statut;
j) dokumentację fotograficzną.
3. Poprawne pod względem formalnym wnioski poddaje ocenie merytorycznej i kwalifikuje do realizacji Zespół ds. Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok realizacji. Formularz oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Kryteriami wyboru na podstawie których projekt podlega ocenie są:
a) zbieżność projektu z hierarchią potrzeb;
b) waga problemu i stopień jego rozwiązania poprzez zrealizowany projekt;
c) ilość partnerów zaangażowanych w realizację projektu;
d) ilość mieszkańców objętych zasięgiem wnioskowanego projektu;
e) wiarygodność inicjatora oraz pozostałych partnerów projektu;
f) efekt promocyjny miasta;
g) koszt projektu, w tym wysokość wkładu własnego partnerów projektu;
h) prostota projektu i szanse na jego szybkę i efektywną realizację.
4. Zatwierdzenie przez prezydenta wniosków do realizacji – do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji.
5. Zgłoszenie przez Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zatwierdzonego przez prezydenta miasta projektu do projektu budżetu miasta na kolejny rok.

§ 4

1. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego są dofinansowane z budżetu miasta.
2. Dofinansowanie przyznane może być na działania w zakresie zadań własnych miasta Raciborza, zgodnych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), z wyłączeniem zadań, których powierzenie powinno odbywać się w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przy zapewnieniu jawności postępowania o udzielenie wsparcia i rozliczenia projektu.
3. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie powinna przekraczać kwoty 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)
4. Maksymalna kwota dofinansowania ze strony miasta dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 15 000 PLN (piętnaście tysięcy PLN)
5. Partner zobowiązany jest udokumentować udział własny w wysokości min. 25% wartości projektu.
6. Partner może wnosić swój udział w realizację projektu poprzez zaangażowanie:
a) środków finansowych;
b) materiałów;
c) robocizny;
d) zasobów ludzkich;
e) sprzętu niezbędnego do realizacji zadań.
7. Środki na realizację wniosków będą przyznawane w ramach i do wysokości kwot zabezpieczonych w uchwale budżetowej na rok, w którym przewiduje się realizację wyłonionych wniosków.
8. Środki przyznaje prezydent na podstawie złożonego wniosku oraz opinii przedstawionej przez zespół ds. Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego.

§ 5

1. Podstawą do realizacji zadań w Raciborskim Programie Partnerstwa Lokalnego jest porozumienie.
2. Stronami porozumienia o którym mowa w ust. 1 są:
a) miasto Racibórz;
b) partner.
3. Podpisanie porozumienia o współpracy między miastem Racibórz a partnerem na realizację wybranego projektu nastąpi po uzupełnieniu wymaganych dokumentów w roku, w którym nastąpi fizyczna realizacja projektu.
4. Porozumienie powinno zawierać:
a) przedmiot porozumienia;
b) zobowiązania stron porozumienia;
c) harmonogram realizacji projektu;
d) formy i terminy przekazania inicjatorowi środków finansowych z budżetu miasta;
e) formy i terminy rozliczania przekazanych środków;
f) formy kontroli i monitorowania realizacji projektu;
g) oświadczenie o zrzeczeniu się majątku wytworzonego z wsparcia w ramach Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego; majątek przechodzi na własność miasta Raciborza.
5. Wydziałem odpowiedzialnym za przygotowanie i podpisanie porozumienia jest Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Raciborza.
6. Realizacja wybranego projektu musi zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Wszelkie czynności związane z realizacją porozumienia ze strony miasta (nadzór budowlany i merytoryczny, kontrola realizacji i rozliczenie projektu) należą do Wydziału Urzędu Miasta merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie określonego rodzaju zadania.
2. Miesiąc po zakończeniu realizacji zadania objętego porozumieniem, przedstawiciele grupy, której wsparcie zostało udzielone, mają obowiązek przedłożenia w Wydziale Merytorycznym sprawozdania z wykonania porozumienia oraz dokumentację fotograficzną. Sprawozdanie z wykonania porozumienia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Wydział Merytoryczny dokonuje oceny sprawozdania oraz zatwierdzone przekazuje do Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here