XXIII sesja Rady Powiatu Raciborskiego

0

We wtorek, 30  września,  o godz. 15.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu. Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. Stan obecny i perspektywy.   

7. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2008 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Blachownia poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008 r.  

10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Koszęcin poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim dotyczącym finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,
w zakresie religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym dla dzieci i młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.  

17. Interpelacje i zapytania radnych.  

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.  

20. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach
i odpowiedziach na nie.   

21. Zakończenie sesji.  

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here