Rok działania ŚOSG w warunkach SCHENGEN

Przyłączenie Polski do Strefy Schengen w grudniu 2007 roku spowodowało szereg zmian w sposobie działania wielu instytucji i służb państwowych, w tym Straży Granicznej. Zobacz również Raciborzanie wchodzą do strefy Schengen.

O zmianach w działaniu, realizowanych zadaniach, efektach, charakterystyce zjawisk, ciekawszych przypadkach informuje rzecznik prasowy ŚOSG Cezary Zaborski.

- reklama -

 

Obowiązki, jakie nałożyły na Straż Graniczną regulacje Schengen, wywołały konieczność reorganizacji struktur oraz delegacji nowych uprawnień. Z jednej strony pojawiła się konieczność znacznego zwiększenia zasobów kadrowych, ich wyposażenia i stworzenia nowoczesnej infrastruktury celem sprostania wymogom zabezpieczenia najdłuższej zewnętrznej granicy lądowej UE z drugiej strony zniesiona została kontrola na granicach wewnętrznych i aby utrzymać wysoki stopień bezpieczeństwa Państwa konieczna była zmiana charakteru i miejsca prowadzenia działań oraz modyfikacja struktur. Tradycyjny model zastąpiły czynne działania kontrolne poza obszarem granicznym, wsparte kompleksową analizą ryzyka. Obszar działania jednostek odpowiedzialnych za granicę wewnętrzną (w tym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej) przesunął się w głąb terytorium kraju. Zmianie uległy formy oraz metody realizacji ustawowych zadań. Stworzone zostały takie warunki działania, aby mimo zaprzestania kontroli na granicy, Straż Graniczna mogła nie tylko skutecznie przeciwdziałać nielegalnej migracji, prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców, realizować czynności zlecone, zwalczać przemyt narkotyków i towarów akcyzowych, zapobiegać wwozowi do Polski materiałów niebezpiecznych i szkodliwych, ale także rozszerzyć obszar działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykonywać zadania związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym. Podstawową formą pełnienia służby przez placówki Śląskiego Oddziału Straży Granicznej stały się mobilne patrole, działające w głębi terytorium kraju.

 

Do ich zadań należy :
– patrolowanie określonych obszarów – typowanych na podstawie analizy ryzyka i wyników prowadzonego rozpoznania,
– kontrola środków transportu poruszających się po drogach publicznych pod kątem spełnienia przez nie wymogów wynikających z przepisów ruchu drogowego oraz transportu drogowego, a także transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów niebezpiecznych,
– legitymowanie osób w celu sprawdzania legalności pobytu cudzoziemców, realizacji czynności zleconych i ujawniania osób poszukiwanych, ustalania sprawców i świadków przestępstw i wykroczeń,
– systematyczne lub okresowe kontrole miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw trzecich (targowiska, dworce kolejowe, giełdy), w celu kontroli legalności ich pobytu w Polsce,
– podejmowanie czynności służbowych w stosunku do osób naruszających obowiązujący porządek prawny (w zakresie posiadanych przez Straż Graniczną kompetencji),
– udział w poszukiwaniu rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa, które mogą się stać przedmiotem transgranicznego przemieszczania,
– udział w akcjach ratowniczych i zapewniających oraz przywracających porządek na określonych obszarach,
– współpraca i prowadzenie wspólnych działań z uprawnionymi służbami i organami krajowymi oraz organami czeskiej policji.

 

Odmienne warunki działania po zniesieniu kontroli na granicach oraz zadania wynikające z nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym, spowodowały zwiększenie aktywności mobilnych patroli na głównych trasach komunikacyjnych przebiegających przez obszar województwa śląskiego i opolskiego, zarówno drogowych jak i kolejowych, co z kolei wpłynęło na dużą skuteczność w ujawnianiu przypadków naruszenia przepisów prawa. 

 

Obok mobilnych patroli, w szerszym niż dotychczas zakresie funkcjonują też służby operacyjno-śledcze ukierunkowane na rozpoznanie i przeciwdziałanie przestępczej działalności. 

 

Realizując ustawowe zadania funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej pełnią również służbę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach , gdzie prowadzą kontrolę graniczną i realizują zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa. N a granicach powietrznych zasady Schengen zostały wprowadzone do praktyczniej realizacji później, bo 30 marca 2008 roku. Od tego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej zaprzestali prowadzić odprawę graniczną osób korzystających z komunikacji lotniczej do państw Strefy Schengen, utrzymując równocześnie, na dotychczasowych zasadach, kontrolę graniczną pasażerów lotów poza obszar Schengen. Bez zmian pozostało natomiast wykonywanie na obu kierunkach kontroli bezpieczeństwa. Wprowadzenie przepisów Schengen na granicach powietrznych nie miało bowiem żadnego wpływu na realizację w międzynarodowych portach lotniczych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, szczególnie istotnych z uwagi na potencjalne zagrożenia związane z terroryzmem.

 

Proces zmian i dostosowywania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej do funkcjonowania w warunkach Schengen jest procesem ciągłym, gdyż zmieniająca się rzeczywistość wymaga elastycznego reagowania na aktualne zagrożenia i stosowania takich form i metod działania, by skutecznie im przeciwdziałać. Zdobyte w trakcie codziennej służby doświadczenia pozwalają na bieżąco doskonalić umiejętności i stale podnosić poziom realizowanych zadań, a podsumowanie wyników rocznego działania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w warunkach Schengen jednoznacznie wskazuje, że w najważniejszych obszarach działania wzrosła aktywność i skuteczność.

 

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, zwiększyła się zarówno ilość cudzoziemców zatrzymanych za przekroczenie granicy wbrew przepisom i naruszenie przepisów ustawy o cudzoziemcach (nielegalny i przeterminowany pobyt, niewykonanie decyzji o wydaleniu, nielegalna praca, inne.), jak i ilość ujawnionych nielegalnych towarów akcyzowych.

 

W porównaniu z rokiem 2007, w roku 2008 roku nastąpił wzrost łącznej ilości zatrzymanych cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE), którzy naruszyli obowiązujące przepisy z ponad 230 osób do ponad 350, co jest efektem skupienia się na przeciwdziałaniu nielegalnej migracji i zwiększenia ilości planowych i doraźnych kontroli legalności pobytu cudzoziemców. W 2008 roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej realizując w głębi kraju zadania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji i zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych, zatrzymali w pociągach oraz na drogach, ponad 170 cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE) , którzy przekroczyli granicę do Polski wbrew przepisom, nie posiadając dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. W grupie tej najwięcej było obywateli Ukrainy (88) i Wietnamu (32), którzy wykorzystując zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych UE, naruszyli przepisy dotyczące przekraczania granic wewnętrznych. W analogicznym okresie 2007 roku przypadków zatrzymań za przekroczenie granicy wbrew przepisom było 117.

 

Niezależnie od kontroli prowadzonych na szlakach komunikacyjnych, na odcinku służbowej odpowiedzialności Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tj. na obszarze dwóch województw: śląskiego i opolskiego, realizowane są rutynowe i planowe kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz czynności związane z opiniowaniem cudzoziemców dla potrzeb wojewodów. Efektem tych działań (prowadzonych samodzielnie i wspólnie z innymi służbami) jest ujawnianie cudzoziemców, którzy przebywając na terytorium Polski naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach (przebywali bez zezwolenia, przeterminowali dozwolony czas pobytu, nie wykonali decyzji o wydaleniu, ich pobyt był niezgodny z deklarowanym – nielegalna praca). W 2008 roku w wyniku takich kontroli zatrzymano również ponad 170 takich cudzoziemców, najwięcej obywateli Ukrainy, Wietnamu, Mołdowy, Mongolii i Chin (o 1/3 więcej niż w 2007 roku).

 

W 2008 roku wzrosła też ilość zatrzymanych nielegalnych towarów akcyzowych. W wyniku kontroli prowadzonych na szlakach komunikacyjnych oraz działań operacyjno-śledczych ujawniono i zatrzymano prawie 2 mln 900 tys. sztuk papierosów wartości ponad 1 mln złotych ( o ponad 400 tys. sztuk więcej niż w 2007 roku) oraz prawie 45 tys. litrów nielegalnego alkoholu (niemal dwa razy więcej niż w 2007 roku) wartości ponad 3 mln złotych (w 2007 roku ponad milion). Przechwycono transporty nielegalnych towarów akcyzowych, zlikwidowano rozlewnie i składy nielegalnego alkoholu oraz magazyny pochodzących z przemytu papierosów, rozbito grupę przestępczą zajmującą się przemytem z Ukrainy do Polski papierosów i ich dystrybucją na rynkach UE.

 

Realizując zadania związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym (drogowych i kolejowych) oraz prowadząc kontrole graniczne na lotnisku w Pyrzowicach ujawniono 551 poszukiwanych osób, z czego 113 zatrzymano w związku z poszukiwaniem listami gończymi. W trakcie kontroli drogowych ujawniono ponad 3 000 przypadków naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz prawie 200 przypadków naruszeń przepisów transportu drogowego nakładając kary (mandaty i decyzje administracyjne) o łącznej wartości ponad 600 000 zł. Zatrzymano 85 nietrzeźwych kierowców oraz 4 pochodzące z kradzieży samochody.

 

CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH ZJAWISK, NAJCIEKAWSZE PRZYPADKI

 

– Nielegalne przekraczania granicy przez cudzoziemców.

 

Charakterystyczne dla okresu bezpośrednio po rozszerzeniu strefy Schengen i zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE, były (zgodnie zresztą z przewidywaniami SG) próby nielegalnych wyjazdów z Polski grup ob. Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy na terytorium Polski przebywały jako osoby, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy w RP. Cudzoziemcy ci, podróżując pociągami się w grupach od kilku do kilkudziesięciu osób kierowały się do Europy Zachodniej, głównie Austrii, wykorzystując kolejowy szlak komunikacyjny wiodący do Wiednia (pociągi międzynarodowe: Chopin, Sobieski ). Cudzoziemcy ci byli ujawniani przez patrole Śląskiego Oddziału Straży Granicznej realizujące w pociągach międzynarodowych zadania w ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji. Największa ujawniona grupa liczyła 48 osób. Grupa ta oddaliła się z ośrodka dla cudzoziemców z zamiarem nielegalnego wyjazdu do Austrii. Po wylegitymowaniu przez Straż Graniczną na terenie Polski zostali pouczeni i skierowani z powrotem do ośrodka. Próby wyjazdów grup osób narodowości czeczeńskiej, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy w RP miały miejsce w pierwszym tygodniu po zniesieniu kontroli granicznej, później dochodziło do ujawniania pojedynczych osób.

 

Aktualnie ujawniane są przypadki nielegalnego przekroczenia granicy w pociągach – bez dokumentów uprawniających, przez obywateli Wietnamu, rzadziej Chin, podróżujących nielegalnie na trasie między Polską, Czechami i Austrią. Są to gównie osoby, które przebywając legalnie na terenie Polski, Czech czy Austrii, nielegalnie przemieszczają się między tymi państwami wykorzystując fakt zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych UE.

 

Częste w ostatnich kilku miesiącach są przypadki nielegalnego przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy i Mołdowy, którzy po legalnym pobycie w Czechach, nie mając polskich wiz, przekraczają granicę z Czech do Polski jadąc tranzytem przez Polskę do Ukrainy, najczęściej autobusami rejsowymi. Do ich ujawniania dochodzi w trakcie kontroli prowadzonych na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych przez funkcjonariuszy z mobilnych patroli Straży Granicznej. Po zatrzymaniu cudzoziemcy ci są karani mandatami karnymi, a następnie przekazywani służbom czeskim.   

 

– Nasilenie zjawiska prób przewozu przez granicę wewnętrzną z RC nielegalnego alkoholu i pochodzących z przemytu zza wschodniej granicy, papierosów.

 

Wejście Polski i Czech do Strefy Schengen, a co za tym idzie zlikwidowanie przejść granicznych i zniesienie kontroli na granicy spowodowało wzrost aktywności przemytników towarów akcyzowych wykorzystujących ułatwienia w przekraczaniu granicy . Przeciwdziałanie temu zjawisku jest możliwe dzięki zmianie sposobu działania Straży Granicznej, która swe działania przeniosła z granicy, w głąb terytorium Polski. Kontrole prowadzone przez mobilne patrole na szlakach komunikacyjnych, zarówno na drogach dojazdowych do granicy, jak i trasach w głębi kraju przynoszą wymierne efekty, w postaci ujawniania przypadków przewozu nielegalnych towarów, zarówno papierosów, jak i alkoholu, a wnikliwa analiza przypadków i żmudna praca operacyjno-śledcza doprowadzają do miejsc ich wytwarzania, składowania i dystrybucji oraz zatrzymywania organizatorów i obnażania mechanizmów przestępczej działalności. Przypadki ujawnienia największych ilości nielegalnych towarów akcyzowych:

1. Rozlewnia z największą ilością spirytusu do wytwarzania nielegalnego alkoholu :
Zabrze – w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych, na terenie jednego z magazynów ujawniono nielegalną rozlewnię alkoholu, gdzie przetwarzano skażony chemicznie spirytus, a następnie rozlewano do plastykowych butelek i rozwożono do miejsc dalszej dystrybucji. Ujawniono 10 000 litrów skażonego spirytusu (rozcieńczalnika spirytusowego) wartości ok. 800 000 zł, urządzenia do odkażania ze specjalnymi filtrami węglowymi, substancje chemiczne oraz butelki z odkażonym już spirytusem i puste butelki przygotowane do napełnienia. Zatrzymano 3 osoby – ob. Polski. Ujawnienie rozlewni były wynikiem współdziałania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej z Katowic.

2. Największy skład i miejsce dystrybucji pochodzących z przemytu zza wschodniej granicy papierosów :
Bielsko-Biała – prowadzone czynności operacyjne doprowadziły do prywatnej posesji na terenie jednej z niewielkich miejscowości niedaleko Bielska-Białej. W wyniku przeszukania przydomowego garażu ujawniono prawie 23 000 paczek papierosów z ukraińskimi znakami skarbowymi akcyzy wartości prawie 140 000 złotych . Pochodzące z przemytu z Ukrainy papierosy przygotowane były do dalszej dystrybucji na teren Austrii lub Włoch, gdzie ich wartość mogłaby wzrosnąć nawet trzykrotnie.  Ujawnione papierosy zatrzymano. Na terenie posesji zatrzymano również właściciela nielegalnych papierosów.

3. Największa ujawniona ilość alkoholu w wyniku kontroli drogowej:
Łaziska Górne – w dostawczym Volkswagenie funkcjonariusze ujawnili 420 litrów nielegalnego spirytusu wartości 34 000 zł. Przewożony był przez 37-letniego mieszkańca woj. śląskiego w 84 plastykowych 5-litrowych pojemnikach. W samochodzie ujawniono ponadto 600 pustych butelek, etykiety i nakrętki. Towar miał prawdopodobnie trafić do nielegalnej rozlewni, a następnie sprzedawany na targowiskach. Kierowca nie dość, że przewoził nielegalny towar, to miał jeszcze sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

4. Największa ujawniona ilość papierosów   w wyniku kontroli drogowej:
Goczałkowice – podczas sprawdzania wytypowanego do kontroli samochodu marki Citroen Jumpy, którym kierował 48-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, okazało się, że całą przestrzeń ładunkową pojazdu zajmują foliowe worki, wypełnione 30 300 paczkami papierosów z ukraińską akcyzą pochodzącymi z przemytu. Ich wartość szacuje się na ponad 180 000 złotych. Kierowca tłumaczył się, że nie jest właścicielem papierosów. Wyjaśnił, że przewozi je na zlecenie nieznanych osób pochodzenia ormiańskiego   i miał je zawieźć do jednego z miast na terenie powiatu bielskiego. Podejrzewa się, że docelowo przewożone przez mężczyznę   papierosy miały trafić nielegalnie do Austrii lub Włoch, gdzie ich wartość rynkowa mogłaby wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

5. Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się na dużą skalę przemytem papierosów pod pozorem przewozu poczty dyplomatycznej :
Rozbicie grupy i zatrzymanie jej członków było wynikiem śledztwa prowadzonego od 2007 r. przez Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu i Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Krajowej – Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wydział V Zamiejscowy w Lublinie. Członkowie grupy mają na swoim koncie przemyt, paserstwo, fałszerstwo dokumentów i nielegalne przekroczenia granicy. Trzon grupy stanowili obywatele Mongolii, którzy podając się za członków korpusu dyplomatycznego i posługując się sfałszowanymi listami kurierskimi poczty dyplomatycznej, popełniali przestępstwa karne-skarbowe polegające na przemycie papierosów z Ukrainy oraz obrocie nimi na terytorium Polski i innych państw UE.

 

– Nasilenie przypadków przemytu papierosów drogą lotniczą

 

W ostatnich dwóch miesiącach ujawnianych jest coraz więcej prób wywozu z Polski nielegalnych papierosów. Do ich ujawnienia dochodzi w trakcie prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli bezpieczeństwa, której jednym z elementów jest sprawdzanie bagaży. Ilość przemycanych papierosów nie jest duża, gdyż wynika to ze specyfiki komunikacji lotniczej i ograniczeń dotyczących bagażu. Ujawniane przypadki dotyczą przewozu wbrew przepisom od kilkudziesięciu do kilkuset paczek papierosów. Jest to towar pochodzący w większości z przemytu z Ukrainy (oznaczony ukraińską akcyzą). Zdarzają się też papierosy niewiadomego pochodzenia, bez znaków skarbowych akcyzy.

Schemat działania nieuczciwych podróżnych (najczęściej obywateli Polski) jest podobny. Nielegalne papierosy, kupione zazwyczaj na polskich targowiskach i bazarach umieszczają w swoim bagażu podręcznym (kabinowym), albo w bagażu rejestrowanym, który po kontroli trafia do luku bagażowego. Są też tacy, którzy chowają je zarówno w jednym, jak i drugim bagażu, mając nadzieję, że uda im się wywieźć chociaż część towaru. Zdarzają się też osoby, które szukają dodatkowych sposobów. Jedna z podróżnych nie dość, że rozdzieliła nielegalny towar, to starannie go zakamuflowała pakując papierosy z ukraińską akcyzą w opakowania (kartony) po legalnie sprzedawanych na polskim rynku innych papierosach.

 

– Próby wywozu drogą lotniczą narkotyków, przedmiotów zabytkowych, amunicji.  

 

W trakcie prowadzonej przez funkcjonariuszy kontroli bezpieczeństwa ujawniane są też próby wywozu różnych zakazanych przedmiotów. Są wśród nich min. narkotyki, amunicja i przedmioty zabytkowe. Ostatni przypadek przewozu narkotyków miał miejsce na początku grudnia b.r. W trakcie przeszukania bagażu obywatela Polski funkcjonariusze znaleźli dwa foliowe woreczki marihuany ukryte na dnie paczek papierosów. Najciekawszy przypadek dotyczy udaremnienia wywozu z Polski zabytkowych starodruków o tematyce religijnej.   Podczas sprawdzania bagażu podręcznego 27- letniej obywatelki Polski, mieszkanki Bielska Białej odlatującej do Stuttgartu uwagę funkcjonariuszy zwróciły dwa ciężkie prostokątne przedmioty, szczelnie zawinięte w foliowe torby. Po rozpakowaniu okazało się, że w środku znajdują się dwie grube, oprawione w skórę księgi, z metalowymi zapięciami. Ich wygląd wyraźnie wskazywał, że mogą być to przedmioty zabytkowe, których wywóz z Polski bez zezwolenia jest zabroniony. Dalsze, dokładniejsze oględziny ksiąg, a następnie specjalistyczne oględziny potwierdziły, że księgi są przedmiotami zabytkowymi, elementem dziedzictwa narodowego, a ich wywóz bez zezwolenia jest zabroniony.

 

– „Trafienia” w bazie SIS (Systemie Informacyjnym Schengen) poszukiwanych pojazdów i osób

 

Istotnym elementem prowadzonych przez funkcjonariuszy kontroli, jest dokonywanie sprawdzeń w bazie Systemu Informacyjnego Schengen – wspólnego systemu informacyjnego Państw Członkowskich, który dzięki zastosowaniu komputerowej procedury przetwarzania danych pozwala przede wszystkim na weryfikację osób, pojazdów i innych przedmiotów podczas kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, ale jest również wykorzystywany jako narzędzie weryfikacji podczas kontroli o charakterze policyjnym przeprowadzanych wewnątrz kraju. System Informacyjny Schengen, jako jeden ze środków kompensujących zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych pomaga i usprawnia pracę Straży Granicznej podnosząc jej skuteczność w walce z przestępczością na całym obszarze Schengen. Na odcinku Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowano łącznie 80 „trafień”, które w większości dotyczyły osób, które z różnych powodów widniały w międzynarodowej ewidencji (poszukiwane przez służby innych państw, cudzoziemcy niepożądani na terytorium Schengen). Do ich ujawnienia doszło w trakcie kontroli prowadzonych na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych (drogowych, kolejowych) oraz na lotnisku w Pyrzowicach. System Informacyjny Schengen pozwolił także na ujawnienie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 4 pojazdów, które widniały w bazie danych jako skradzione na terytorium innych państw Schengen. Np. w trakcie rutynowej kontroli drogowej niedaleko Pawłowic w województwie śląskim ujawniono, że ciągnik siodłowy marki MAN rocznik 2003 z naczepą, na słowackich numerach rejestracyjnych figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen. Okazało się, że pojazd wartości prawie 140 tysięcy złotych jest poszukiwany przez policję niemiecką jako skradziony. Szczegółowe wyjaśnienia ujawniły, że jest jednym z pojazdów skradzionych ze składu fabrycznego firmy MAN na terytorium Niemiec.

 

– Ujawnianie nietrzeźwych kierowców i naruszeń przepisów ruchu i transportu drogowego

 

Prowadząc kontrole drogowe i realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawniają   przypadki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz naruszenia przepisów ruchu drogowego. Dotyczą   one przede wszystkim prowadzenia pojazdów bez ważnych badań technicznych, braku obowiązkowego ubezpieczenia OC i braku dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów. W trakcie kontroli pojazdów ciężarowych ujawniono też przypadki naruszenia przepisów o transporcie drogowym, głównie związanych z brakiem odpowiednich dokumentów i obowiązkowych opłat drogowych.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI SŁUŻBAMI KRAJOWYMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI 

 

Przesunięcie terenu działania od granicy, w głąb terytorium kraju spowodowało nasilenie współdziałania z innymi służbami, w szczególności z Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Ochrony Kolei. Razem realizujemy zadania związane z przeciwdziałaniem przestępczości oraz naruszeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego, razem dbamy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego. Wspólnie z pracownikami   Państwowej Inspekcji Pracy i celnikami prowadzimy kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

 

PEŁNIENIE SŁUŻBY WSÓLNIE Z FUNKCJONARIUSZAMI CZESKIMI

 

Na terenach przygranicznych po polskiej i czeskiej stronie granicy pełnią służbę polsko-czeskie patrole, które są jednym z elementów współdziałania między Polską i Czechami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, szczególnie istotnym w warunkach zniesienia kontroli granicznej po włączeniu obu państw do strefy Schengen. Celem działania wspólnych patroli jest przede wszystkim zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenach przygranicznych poprzez przeciwdziałanie przestępczości oraz zakłócaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Innym elementem współdziałania jest polsko-czeska placówka i wspólne dyżury przedstawicieli służb obu państw. Ich pełnienie rozpoczęło się niemal zaraz po przyłączeniu Polski i Czech do Strefy Schengen i zniesieniu kontroli na wspólnej granicy. Mając na uwadze nową sytuację oraz kierując się koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z polsko-czeskiej umowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, na szczeblu międzyrządowym ustalono konieczność rozpoczęcia działania wspólnej placówki jeszcze przed ratyfikacją oficjalnych  not dyplomatycznych. Dlatego już 1 stycznia 2008 roku do służby w czeskiej placówce Chotebuz skierowano funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wraz z czeskimi kolegami z Komendy Okręgu Północnomorawskiego Policji Republiki Czeskiej w Ostravie, rozpoczęli realizację zadań określonych dla wspólnej placówki, przede wszystkim w zakresie przekazywania informacji, dokonywania niezbędnych sprawdzeń w krajowych bazach danych i koordynacji wspólnych działań. Od listopada, do całodobowych dyżurów włączyli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, co zapewnia lepszą koordynację oraz rozszerza zakres realizowanych wspólnych zadań.

 

/opr. KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here